Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Kwiecień

Dumny, władczy, pragnie przewodzić nad innymi.

Okazuje niezwykłą energię i dużą ambicję. Dumny, odważny, wyniosły – pragnie uznania i dąży do tego, aby zająć w życiu jak najwyższe stanowisko.

Jest to człowiek uposażony w zdolności, a natura jego jest towarzyska. Przywiązany do swego domowego ogniska – z serdecznością podtrzymuje swe stosunki rodzinne i nieraz nawet dumny jest ze swych krewnych.

Przeważnie osiąga jakieś stanowisko wybitne. Urodziny dzisiejsze mogą nawet przynieść godność i zaszczyty zarówno w życiu społecznym jak i w państwowym. W innych jednak dziedzinach czeka ludzi dziś urodzonych mniejsze powodzenia.

Dość ekscentryczni w sposobie prowadzenia swego życia – pragną wyłącznie chodzić własnymi drogami i zawsze starają się ich trzymać w życiu praktycznym. A jednak dzięki temu właśnie mogą wejść w kolizję z władzą rządzącą w kraju lub ze społeczeństwem, a nawet popaść w nie­ bezpieczeństwo.

Czy tak się stanie, czy nie – w każdym razie człowiek tak urodzony trzymając się zbyt uparcie własnej drogi – nie wyjdzie na tym dobrze.

Jego wada – to egoizm, gniew i nadmierna popędliwość. Kapryśny jest i zmienny w wysokim stopniu; niełatwo też zapomina uraz doznanych chociaż rzadko tylko ma ochotę się mścić.

Raczej zginie, walcząc za swe ideały lub przyjaciela – aniżeli się cofnie o cal jeden. Tajemniczy, swych planów strzeże dość zazdrośnie.

Ognisty, aktywny – na ogół rozwija w życiu dużą ekspansję.

Higiena. Nie powinien używać pokarmów zbytnio ekscytujących i unikać nadmiaru narkotyków – lecz regularnie spożywać pokarmy odżywiające mózg i nerwy.

Czego się strzec winien. Niechaj nie dąży do tego, aby nieustannie być otoczonym przyjaciółmi, lecz raczej stara się wsłuchiwać w głos swej intuicji i swego sumienia, przebywając w samotności. Więcej na tym skorzysta, aniżeli na towarzystwie innych ludzi.

Dzięki własnym zasługom może się wybić a nawet uzyskać sławę.

Urodziny dzisiaj oznaczają możliwości pomyślne w kierunku osiągnięcia kariery, a nawet wyniesienia do godności i sławy – co będzie jednak nagrodą długotrwałych wysiłków całego życia.

Jest to bowiem urodzenie pomyślne. Prawda, że człowiek tak urodzony przechodzi doświadczenia najrozmaitsze już od najwcześniejszych lat życia. Ma on jednak wielkie zdolności i obdarzony jest niezwykłą siłą ducha, która mu pozwala zwalczać zwycięsko wszelkie przeciwności.

Jego życie, pełne pracy i walk – uwieńczone zostanie powodzeniem – i przy końcu życia, mimo wszelkie poprzedzające przykrości i cierpienia

– liczyć może na uznanie – a nawet odznaczenia i zaszczyty.

Wielu ludzi wybitnych urodziło się w tym dniu, a ich zdolności i ta­ lenta przejmują podziwem otoczenie.

Jednakże te właśnie niezwykłe wrodzone zdolności mogą na nich również ściągnąć przeróżne doświadczenia i przejścia życiowe.

Wady. Agresywny, destrukcyjny, pożądliwy – wykazuje silną zmysłowość. Projekty swe nieraz porzuca niespełnione – chociaż są doskonale obmyślane.

Jak wychowywać dziecko tak urodzone. Indywidualność takiego dziecka powinna być uznana przez starszych i traktowana życzliwie i z taktem. We wszelkich pochwałach czy naganach – należy zachować umiar­ kowanie.

Dziecko to potrzebuje uznania swych zasług – ale nigdy nie należy go pobudzać do pracy wynoszeniem ponad inne dzieci. I tak bowiem okazuje skłonność do tego aby zbyt wiele myśleć i mówić o sobie; przykłady innych dzieci należy mu podawać do naśladowania.

Ma usposobienie skłonne do rozmys1ań głębokich.

Urodziny te dają połączenie harmonijne serca i głowy – tj. uczucia z mózgiem. Im więcej dąży człowiek dziś urodzony w kierunku uszlachetnienia swych uczuć – tym wyższy poziom może osiągnąć.

Rozwija się bowiem wewnętrznie przez swe uczucia i dzięki nim – może w końcu osiągnąć znaczną potęgę psychiczną.

Jest to człowiek słoneczny, przeznaczony do kierowania innymi, wywierania na nich swego wpływu i poddawania otoczenia pod swą władzę.

Sił życiowych ma zapas niezwykły – nieraz też trwoni je marnotrawnie. Ma wrodzone zdolności do panowania nad umysłami innych ludzi i dzięki temu zajmuje przeważnie stanowiska kierownicze.

Ożywia go wielka ambicja i nieustanne pragnienie władzy – wobec czego stanowiska naczelne są dla niego odpowiedniejsze aniżeli podrzędne. Nieszczególny z niego podwładny.

Wady. Mimo swe usposobienie filozoficzne i skłonność do rozmyślań głębokich – okazuje intensywne pożądania i gorący temperament. Często też staje się niewolnikiem własnych popędów.

Lekkomyślny i łatwowierny – poddaje się wpływom swych namiętności i dostaje się pod ich władzę.

Co mu grozi. Może wstać pozbawiony wolności lub zesłany. To nie­ bezpieczeństwo jakie mu zagraża w życiu może się również przejawie jako rozstanie z bliskimi.

Życie prowadzi dość dziwne. Niewielu tylko posiada przyjaciół i naj­ częściej nie są oni w stanie mu dopomóc.

Zdrowie swe zachowuje do późnej starości.

Niechaj strzeże zdrady i polega jedynie na sobie samym.

Nieustanny pęd wewnętrzny pcha go do czynu i działania. Nie zastanawiając się ani chwili nad tym, czy może mu się coś udać czy nie – zabiera się do czynu, zajmuje stanowiska jak najbardziej odpowiedzialne – i tylko w rzadkich wypadkach spotyka go niepowodzenie. Z przygód życiowych przeważnie wychodzi zwycięsko.

Dąży naprzód nieustannie – a przez swą aktywność zarówno fizyczną jak i myślową rozwija się wewnętrznie.

Jest to charakter nieskomplikowany, naturalny, na ogół dość sympatyczny, chociaż czasami potrafi być również i tyrański, władczy, a nawet brutalny.

Zawsze jednak jest otwartym i szczerym człowiekiem – ze strony którego nie należy się obawiać ukrytych zamiarów lub podstępnych tendencji.

Może okazać zdolności literackie. W ogóle wiedzie mu się w pracy umysłowej, a w życiu dąży do tego aby się kierować głową i rozsądkiem.

Wady. Jego charakter bywa czasami chwiejny i słaby; okazuje również skłonność do mylenia się w swych sądach, ferowanych nieraz zbyt pośpiesznie. Za bardzo wierzy ludziom – a zaufanie swe źle umieszcza.

Toteż często spotykają go zawody zarówno co do charakteru innych ludzi jak i co do własnych zdolności.

Co mu grozi. Niepotrzebnie okazuje zbytnią pewność siebie. Zaufanie jego zostanie nadużyte i może zostać zdradzony.

Jego zaś przedsięwzięcia i spekulacje mogą w końcu wziąć zupełnie inny obrót aniżeli przewidywał. I dlatego też niechaj zachowa ostrożność jak największą – zarówno w swych przedsięwzięciach jak i współdziałaniu z innymi. Niechaj polega jedynie na sobie samym i dąży do poznania swych prawdziwych zdolności.

Jego najcharakterystyczniejszą cechą są wybitne zdolności organizacyjne.

Jest człowiekiem pracowitym i dobrym mówcą.

Bardzo żywy temperament pcha go nieustannie do czynu: jest bardzo przedsiębiorczy – dąży zawsze naprzód, co potęguje się z wiekiem. Stopniowo też rozwija się w nim coraz większa samodzielność i opozycja w stosunku do autorytetów. Z trudem daje się opanować.

Jest to człowiek publiczny, dobry mówca o dużych zdolnościach przekonywania swych słuchaczy.

Umysł jego bystry, aktywny, niecierpliwy – obejmuje szerokie horyzonty.

W metodach życiowych jest wojowniczy, przedsiębiorczy, zawzięty – a w słowach – zuchwały i nieraz lekkomyślny.

Temperament jego jest entuzjastyczny, łatwo wybuchający, o skłonnościach do fanatyzmu.

Potężna siła wewnętrzna, jaka wypełnia jego wnętrze – pcha go nieustannie do czynu i daje mu również wiele nadziei na przyszłość. Jednakże nieraz też okazuje dużo niecierpliwości i występuje opozycyjnie przeciw­ ko swemu otoczeniu i warunkom, wśród jakich się znajduje.

Mimo całą swą ognistą aktywność – okazuje zamiłowanie do życia wiejskiego – lubi przyrodę i studiuje jej prawa. Chętnie w spokoju i samotności podziwia jej piękno.

Przywiązany do swej rodziny – charakter ma dość pracowity lecz nieustępliwy. Może mu się powieść w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych – lecz swych zdolności w tym kierunku zapewne nie będzie chciał wykorzystać dla zdobycia uznania.

Największe powodzenie czeka go w życiu na polu aktywności i przedsiębiorczości. Wiedzie mu się w walkach życiowych; często się zdarza, że zanim osiągnie połowę swego życia – już zostaje wyniesiony na dobre stanowisko kierownicze pośród swych współczesnych i rówieśników. Gospodarny, oszczędny w życiu, dzięki swej intensywnej pracy, może osiągnąć powodzenie.

Jest zwolennikiem nowych myśli i oryginalnych poglądów.

Jest to człowiek subtelny i delikatny, obdarzony dużymi zdolnościami artystycznymi. Lubi piękne otoczenie, zbytek i życie wystawne.

Dzięki swym niecodziennym zdolnościom może osiągnąć w życiu wybitne rezultaty – o ile, naturalnie, starczy mu siły woli na rozwinięcie swych talentów i uzdolnień. Bowiem okazuje też silne zamiłowanie do zbytku i komfortu, a zamiast pracy wytrwałej – woli użycie i przyjemności. Jego dewizą życiową jest “zawsze naprzód”. Jest on pionierem i kierownikiem pośród innych ludzi, każda nowa myśl budzi natychmiast jego sympatię. Szybko przyswaja sobie nowe idee, dąży zawsze do postępu – w każdej dziedzinie – czy to w życiu praktycznym, czy też umysłowym lub w sztuce.

Najlepiej mu się wiedzie na polu pracy myślowej i teoretycznej, gdzie jego bystry, przenikliwy intelekt może znaleźć jak najlepsze zastosowanie. Karierę swą nieraz zawdzięcza przypadkowi.

Może być doskonałym kupcem lub przemysłowcem, który zdobywa coraz większy majątek; przedsiębiorcą zdobywającym się na poczynania samodzielne i niezwykłe. A może również wyróżnić się jako żeglarz, marynarz, podróżnik, odkrywca – i nawet nazwisko swe przekazać potomności.

Lubi dzieci. Interesuje się żywo przeżyciami psychicznymi i rozwojem duchowym.

Wady. Często jest egoistyczny, zmysłowy, zbyt popędliwy lub pospieszny. Lubuje się w spekulacjach i hazardzie, a serce jego dąży do użycia, rozkoszy i bogactwa, które pragnąłby zdobyć dzięki szczęśliwym spekulacjom, co mu się zresztą nieraz udaje.

Wszelako później nieraz może mu grozie niebezpieczeństwo utraty majątku na skutek wybryków lub ekstrawagancji.

Jest optymista, ogólnie lubianym

Zawsze pełen jest nadziei i entuzjazmu, które go nie opuszczają, gdziekolwiek by się udał.

Ma szczęśliwe usposobienie – zapomina bowiem o swych niepowodzeniach i porażkach, co mu pomaga do zachowania równowagi w życiu. Z łatwością wytrzymuje niepokoje i przejścia, jakie powaliłyby każdego innego człowieka.

Jest optymistą – pesymizm mu zazwyczaj nie dokucza.

Swe przedsięwzięcia przeprowadza z taką pewnością siebie i ufnością w swe siły, że w końcu wszelka krytyka milknie – a ostatecznie powodzenie uwieńczy jego poczynania.

Usposobienie jego jest dość przyjazne i miłe. Ponieważ życzliwie od­ nosi się do wszystkich – jest lubiany powszechnie. Jego charakter jest spokojny, pełen godności, całkowicie uświadomiony; dąży najczęściej do celów znacznych i wysokich.

Nieraz okazuje też duże zainteresowanie nauką – a przede wszystkim lubi eksperymentowanie wszelkiego rodzaju.

Wewnętrznie pożąda zgody i spokoju. Powodzenie swe w życiu nieraz osiąga dzięki poparciu kobiet. Jest to człowiek otwarty, mężny, beztroski, nieustraszony – a jego energia życiowa nie słabnie w starości.

Gdy inni ludzie przekroczyli już Rubikon życia i tęsknią do spoko­ jeszcze tworzy nowe rzeczy, zagłębia się w różnych koncepcjach, nowych poczynaniach, przedsiębiorstwach i pełen impulsywności, ufny we własną potęgę twórczą – organizuje i tworzy nowe możliwości życiowe.

Co mu grozi. Że zostanie zraniony lub też narażony na większe niebezpieczeństwo w pojedynku lub na wojnie. Niechaj przeto unika zwad.

Potrafi kochać namiętnie a przezwyciężanie trudności sprawia mu przyjemność.

Gorliwość w pracy i przedsiębiorczość – to dwie najważniejsze cechy jego charakteru; zawsze je przejawia w życiu, dążąc jednak stale do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i kierowniczych.

Wielką przyjemność sprawia mu przezwyciężanie trudności, a krocząc zawsze swą drogą i nie ustępując innym ani na cal – może dojść do tego, że wreszcie sam wywoła przeciwko sobie opozycję, którą potem zwalcza namiętnie.

Skoro jednak znajdzie się pośród nadmiernych trudności i w pozycji bez wyjścia – wówczas nie okazuje najmniejszej ochoty do rozplątywania sytuacji zagmatwanej. Po prostu – porzuca całe swe przedsięwzięcie dotychczasowe, a jego niespokojna energia i przedsiębiorczość, jaka go wypełnia – natychmiast znajduje jakieś inne drogi ujścia w nowych poczynaniach i dąży przed siebie z impetem – dopóki na nowo nie natknie się na jakieś przeciwieństwa, zatrzymujące raz obrany rozpęd.

Umysł jego jest twórczy i obfituje w pomysły. Ma szlachetną naturę i potrafi kochać namiętnie. Czasami jednakże zdarza się, że przejawia też i skłonności mizantropijne.

Wady. Nieraz może się zdarzyć, że człowiek urodzony dnia tego zbiera pieniądze bez żadnego specjalnego celu, koncentrując się cały na swej ziemskiej osobowości i jej doczesnych egoistycznych odruchach. Wówczas może stać się czcicielem złotego cielca i przejawiać wielki materializm.

Nie okazuje wówczas w sprawach materialnych zbyt dużych skrupułów, a do majątku innych ludzi odnosi się dość pożądliwie.

Dokuczają mu wtedy różne obawy: troszczy się nieustannie, że może utracić swój majątek, a w końcu może się nawet okazać, że ten niepokój był zupełnie słuszny.

Co mu grozi. Grozi mu bowiem, że w końcu może na skutek niepomyślnych okoliczności utracić majątek, o zdobycie którego tak się troszczył.

Posiada wybitne zdolności ale jest również dość złośliwym człowiekiem.

Umysł jego jest obrotny i obfituje w pomysły i projekty – lecz jest to

charakter bez skrupułów, nie przebierający w środkach.

Posiada wprawdzie mocną wolę, ale jest również dość złośliwy i próżny. Jest to natura żądna przygód: chciałby czynić odkrycia i odbywać dalekie podróże.

Aktywny, agresywny, zuchwały – jest nieustraszony.

Na każdym polu pracy, do jakiej tylko się zabierze – pragnie występować jako pionier. Toruje nieustannie sobie nowe drogi w życiu, a za­ równo w swych poglądach jak i w czynach jest postępowy. Interesują go poszukiwania naukowe. Dąży do oryginalności i samodzielności.

Nieraz się też zdarza, że odbywa dalsze podróże i wycieczki do krajów odległych, w związku z czym może nawet osiągać pewne uznanie.

Kobieta dziś urodzona – jest pełna życia i temperamentu i okazuje usposobienie dość wojownicze. Nie czyni niczego połowicznie – a wszystkim dookoła pragnie udzielić swego entuzjazmu. Względem ludzi ostrożnych, nadmiernie skrupulatnych, obmyślających każde słowo i starannie rozważających najmniejszą decyzję – kobieta dziś urodzona czuje antypatię. Tacy ludzie w jej otoczeniu najbliższym – są dla niej prawdziwym utrapieniem.

Trzeba dodać, że zazwyczaj nie ukrywa ona tego bynajmniej, a swą antypatię okazuje w formach… dość drastycznych.

Pragnie szerokiego pola do rozwinięcia swej aktywności – chce bo­ wiem stać na czele i rządzić swym otoczeniem; zwykłe życie domowe wraz z jego obowiązkami najczęściej jej nie wystarcza.

Toteż możemy ją nieraz znaleźć w rozmaitych instytucjach społecznych, komitetach, zebraniach – gdzie w życiu społecznym, towarzyskim i w reformach politycznych znajduje ujście dla swej niespożytej energii.

Serdeczny, wesoły cieszy s poparciem swych przyjaciół.

Jest to człowiek stały i prawy. Aktywny, bardzo wrażliwy – jest wiernym towarzyszem, dobrym i cierpliwym przyjacielem, nie dostrzegają­ cym wad swych bliskich.

Gościnny, wspaniałomyślny – osiąga w życiu powodzenie dzięki swym uczynkom i dziełom natury społecznej. Zyska wielu przyjaciół, którzy będą go cenie wysoko.

Charakter jego jest serdeczny, szlachetny, lojalny. Ma on jednak całkowitą świadomość zarówno swej siły jak i swych zdolności oraz zasług, odznacza się poczuciem swej godności osobistej i dąży do tego, aby osiągnąć uznanie ogólne.

Spotkanie takiego człowieka jest zawsze przyjemne – gdyż w towarzystwie jest stale bardzo wesoły i rozmowny. Chętnie też pomaga oso­ bom pragnącym zainteresować społeczeństwo swymi poczynaniami.

Jest on promotorem wszelkiej aktywności towarzyskiej i społecznej. Nie ceni jednak spokoju i powagi – i sam je też dość rzadko osiąga…

Człowiek nierozwinięty, którego data urodzenia przypada na ten dzień, przejawia zamiast odwagi, entuzjazmu i ufności w pomyślne rezultaty swych poczynań – co tak wyraźnie charakteryzuje typ wyższy – tylko niepokój, chaotycznosć, fanatyzm.

Musi on b:r.ć zawsze czymś zajęty. Gdy jednak nie znajduje odpowiedniego ujscia dla swej energii, zabiera się do każdej sprawy jaka się nadarza, nie mając najmniejszego pojęcia czy da sobie z nią radę, czy nie.

Wszelkie działanie wymagające taktu i cierpliwości – naturalnie mu się wówczas nie udaje.

Zwłaszcza jego gorące pragnienie ujrzenia natychmiastowych rezultatów swych przedsięwzięć – jest dla niego wielką pokusą – sprowadzającą późniejsze niepowodzenia.

Używa wszelkich środków aby dopiąć swego celu.

Jest to człowiek inteligentny, aktywny, przedsiębiorczy; nie zwraca uwagi na doświadczenia innych i nie chce słuchać rad niczyich – sam sobie toruje drogę swą aktywnoscią i przedsiębiorczoscią niezwykłą.

Pragnie stać na czele i zawsze chce przewodzie nad innymi, a gdy duch jego wzniesie się na wyższy poziom rozwoju – wówczas staje się obrońcą słabszych, rozumie ich potrzeby i niedole i walczy za nich. Lecz i wówczas wszystko czyni na własną rękę – nie licząc się z niczym i z nikim.

Umysł jego jest głęboki o doskonałych zdolnościach polemicznych i dużej bystrości obserwacji. Ma dużą intuicję, dzięki której orientuje się w charakterach ludzkich. Nieustannie układa nowe projekty, które w czyn wciela; jest to człowiek czynu, który jednakże nie zawsze potrafi dostosować swą aktywność do swego otoczenia i warunków egzystencji.

Nie zawsze też jest uświadomiony co do własnej wartości. Pracuje nie­ raz tak zapamiętale, że nawet jego zdrowie może na tym ucierpieć. Gdy znajdzie się wreszcie pośród trudności niezwalczonych – wówczas wyczerpuje swój intelekt w pomysłach najrozmaitszych i może nawet zatracić swą drogę w życiu.

Za wszelką cenę pragnie osiągnąć swój cel i dąży do niego poprzez wszelkie przeciwieństwa, starając się zwalczyć każdą przeszkodę. Nieraz też nie czyni żadnego wyboru w środkach, jakimi się w tym celu posługuje – co nie zawsze daje dobre rezultaty.

Gdy wreszcie mu się coś ostatecznie nie powiedzie – nie chce wówczas przyznać się do swej porażki. Obwinia innych o nieudanie się swych planów – zamiast przyznać się po prostu, że to jego własne po­ myłki i nadmierna impulsywność spowodowały doznane niepowodzenia.

Wady. Rozprasza swe siły przez nadmierną aktywność: Sam sobie szkodzi przez brak ostrożności. Nieraz też okazać się może, że jego natura jest dość chwiejna, co przeszkadza mu osiągnąć cele życiowe. Jakże ma działać skutecznie, skoro nie wie naprawdę czego sam chce!

Co mu grozi. Może stracić majątek z własnej winy.

Zawód jego może mieć związek z żelazem, stalą, maszynami, narzędziami, a także z muzyką lub sztuką w ogólnosci. Na ogół trzeba przyznać, że jego ambicje życiowe w końcu zazwyczaj się realizują.

Jest poszukiwaczem rzeczy niezwykłych i pragnie postawić na swoim.

Wykazuje skłonności filozoficzne i religijne, lub myśli postępowe, a je­ go energia i ekspansja życiowa nieraz zostają użyte na obronę słabszych. Ma specjalne zdolności w kierunku wszelkiej propagandy.

Aczkolwiek jest to człowiek wspaniałomyślny i uzdolniony – jego charakter wykazuje dużą zmienność. Z najmniejszego powodu porzuca raz obrany kierunek i szuka innego celu oraz nowych dziedzin pracy.

Bez zastanowienia naraża się na niebezpieczeństwo.

Czekają go podróże i walki życiowe. Ma on bowiem wrogów zazdrosnych – dość nędznego gatunku – nad którymi w końcu zapanuje dzięki swej energii i aktywności w równym stopniu jak dzięki swej chytrości, podstępom i szybkości działania.

Co mu grozi. W związkach z innymi niezbyt mu się powiedzie, a dzięki nieodpowiedniemu towarzystwu może popaść w złe nałogi: dadzą mu się odczuć w życiu zazdrość oraz intrygi jego towarzyszy.

Nie wybiera sobie też nieraz określonych celów w życiu, lecz żyje od przypadku do przypadku – co może nie wyjść mu na dobre.

Jest to człowiek znany ogólnie – ale wpływ jego na otoczenie nie zawsze jest dodatni.

Choroby. Odznacza się nadmiarem sił życiowych, a zdrowie jego jest na ogół dobre. Nadmierna aktywność pcha go nieustannie do czynu i dzięki temu nieraz szkodzi sobie przepracowaniem i musi potem odpoczywać przez dłuższe okresy.

Ponieważ zawsze chce postawić na swoim – mimo wszelkie niesprzyjające okoliczności i czas nieodpowiedni – dzięki temu, rzecz prosta, spotyka się często z rozczarowaniami. Skutkiem tego okazuje niecierpliwość, popada w gniew, irytację – co potem może odbić się na działaniu żołądka lub nerek, a również spowodować bóle głowy lub newralgię.

Aktywny, samodzielny, ugania się za rozrywkami lecz może nie wyjść dobrze na tym.

Pragnie zawsze stać sam, oddzielnie od innych i wszystko chce czynić na własną rękę – najczęściej dość pospiesznie, nie licząc się z konsekwencjami swych czynów.

Nie zwraca najmniejszej uwagi na doświadczenia i przejścia innych ludzi, ani też na ich nauki lub rady, jakich mogliby mu udzielić. Wszystkiego sam musi dochodzić – pragnie bowiem zbierać nowe doświadczenia.

Bez żadnego wahania zabiera się do czynu. Musi on bowiem wyrazić się w życiu przez swą energię i ekspansję życiową. U ludzi nierozwiniętych jednakże ta nadmierna energia przeradza się w impulsywność, arogancję, władczość, a także i chęć osiągnięcia swych celów przy użyciu przemocy.

Gdy człowiek urodzony dzisiaj rozwinie się moralnie i umysłowo – wówczas chętnie walczy o prawa innych ludzi i podtrzymuje ich moralnie. Czyni to jednak również w sposób całkiem swoisty, na własną rękę, nie licząc się z otoczeniem, a nawet stosując metodę gwałtu…

Jest to człowiek wesoły, pragnący rozweselić swe otoczenie. Mimo jednakże swój charakter przyjemny jest na ogół człowiekiem dość nieostrożnym, zbytnio uganiającym się za rozrywkami. Nieraz traci on swój czas naprzód – na zajęcia, które nie przyniosą mu najmniejszej korzyści.

Odznacza się dużą zmysłowością i silnymi namiętnościami. Lubi towarzystwo kobiet, a dzięki swej wrażliwości, czułości i kochliwości – staje się niewolnikiem miłości. Kobiety zazwyczaj wywierają wpływ duży na jego życie, no i naturalnie sprowadzają nań przykrosci niemałe. To­ też dzięki miłosci nieszczęśliwej przechodzi niejednokrotnie wielkie udręki.

Przejścia życiowe i ciosy losu znosi dość cierpliwie. Nie odznacza się ani nadmiernymi ambicjami, ani też zbytnią siłą charakteru.

Układa doskonałe projekty, lecz wykonanie ich niech raczej powierza innym.

Odznacza się silnym charakterem i władczym usposobieniem. Jego niezależna i bardzo energiczna natura pragnie chodzie własnymi drogami i torować nowe ścieżki, przezwyciężając rutynę i konwenanse życiowe.

Z wiekiem staje się coraz bardziej intelektualnym, kieruje się tylko rozsądkiem, pragnie stać na czele i sprawować rządy. W dążeniu tym nie liczy się z przeszkodami – a czasami może się nawet posunąć do niesprawiedliwości i tyranii.

Zawsze jest zwolennikiem nowych poglądów i nowych metod w pracy. Lubi dyskusję i stara się zawsze torować sobie odrębne, własne drogi myślowe. Zazwyczaj też wyprzedza myślowo swe otoczenie – dążąc zawsze do postępu jak najdalej posuniętego.

Jest to groźny przeciwnik jako polemista. Opozycję swą zwalcza namiętnie. Nigdy też nie zostaje pobity – nie chce uznać się za takiego.

Okazuje wielkie poczucie godności osobistej, a jego mocna wola pozwala mu na utrzymanie raz zajętej dobrej pozycji życiowej. Ma on do te­ go wrodzone zdolności.

Jego wady, to zbytnia ognistość, niecierpliwość, niezastanawianie się w dążeniu do czynu – a także i brak dostatecznego doświadczenia. Zwłaszcza niechętnie odnosi się do wszelkiej pracy drobiazgowej i wykańczania szczegółów. Daleko lepiej potrafi obmyślać swe projekty i plany – aniżeli je wykonywać.

Jest to charakter dość nieskomplikowany, o zamiłowaniach podróżniczych. Los jego często jest związany z obcymi krajami.

Nieraz jest tak władczy, że nie znosi po prostu żadnej opozycji, co bardzo mu utrudnia życie na stanowisku podrzędnym. Toteż zawsze dąży do zajęcia jak najwyższej pozycji życiowej. Nigdy nie cofa się przed wrogami.

Typ nierozwinięty – jest egoistyczny i agresywny. Rozwinięty duchowo może stać się rzecznikiem ideałów i ich gorliwym obrońcą.

Co mu grozi. Że w końcu może się jednak rozbić o przeszkody życiowe i utracie majątek.

Może zostać wyniesiony ponad sferę swego pochodzenia.

Wyniesienie to osiągnie dzięki swej pracy i własnym zasługom – ale może ono również przypaść mu w udziale dzięki wpływom osób wysoko postawionych. W każdym razie urodzenie dzisiejsze przynosi ze sobą ewentualność wysunięcia się na widownię i osiągnięcia wyróżnienia.

Umysł jego jest niezwykle giętki i uzdolniony. Zdolności i pracowitość łączą się u niego z wielką ambicją, dzięki czemu może dokonać wielkich rzeczy.

Nieraz odznacza się swym geniuszem twórczym i okazuje zdolności artystyczne. Kto urodził się dzisiaj, pragnie czynie odkrycia i obdarzać ludzkość nowymi pomysłami i ideami.

W uczuciach swych jest szlachetny, namiętny, otwarty. Potrafi być entuzjastycznym przyjacielem, oddającym się całą duszą. Również namiętnie i z niezwykłą impulsywnością oddaje się miłości.

Małżeństwo jego jednakże nie zapowiada się zbyt pomyślnie – nieraz bowiem zawiera je zbyt pospiesznie – i później powstają z tego powodu nieporozumienia.

Jest to człowiek panujący nad innymi i z tego źródła czerpiący swą potęgę. Dzięki poparciu osób wyżej stojących może zrobić karierę.

Wady. Jego entuzjazm z jakim zabiera się do czynu może wyrodzić się w fanatyzm lub jakąś niebezpieczną manię. Ma on bowiem najgłębsze przekonanie o sobie, że to właśnie on sam tylko potrafi wszystkiego do­ konać jak najlepiej. Przekonanie to stanowi jego przyrodni jakby właściwość – i żadne błędy ani pomyłki nie są w stanie wyleczyć go z te· go.

Do czego powinien dążyć. Do rozwijania w sobie spokoju, rozwagi, umiarkowania i cierpliwości. Powinien również starać się opanować swą niecierpliwość, drażliwość i kaprysy.

Na zdrowie jego wywierają wpływ bardzo dodatni gimnastyczne ćwiczenia na otwartym powietrzu. Unikać zaś należy silniejszych podniet – zwłaszcza nadmiaru alkoholu – i tak bowiem dzięki ognistej naturze – z trudnością mu przychodzi opanować swe namiętności.

Pewien jest zwycięstwa a przykładem swym działa na innych.

Stara się wszystkich pobudzić swym przykładem do czynu. Toteż otoczenie najczęściej okazuje mu zaufanie i poddaje się jego kierownictwu.

Jest to bowiem człowiek władczy, dążący do tego, aby się wybić za wszelką cenę. Jest tak postępowo nastrojony, że pragnie odrzucie wszelkie więzy tradycyjne – a nieraz nawet zrywa ze swą rodziną.

Bez żadnego wahania staje na czele innych – jest to jak gdyby jego prawo przyrodzone. Trzeba jednakże dodać, że odznacza się również wielkim poczuciem odpowiedzialności, jaką ponosi na swym kierowniczym stanowisku.

Dąży on bowiem do tego, aby oddziaływać na swe otoczenie, a gdy jest dostatecznie rozwinięty umysłowo i moralnie – może okazać mistrzostwo w rządzeniu innymi, a nawet i geniusz twórczy. Natomiast nie­ rozwinięty – okazuje najczęściej tylko arogancję połączoną z ignorancją.

W każdym razie jest zawsze pewny swego zwycięstwa, a doświadczenie życiowe przychodzi mu zbierać w rozmaitych dziedzinach.

Jego ideały nie są skomplikowane – lecz nigdy nie są połowiczne. Nie może być żadnej wątpliwości co do tego, po jakiej stronie się opowie.

Zawód jego powinien być związany z polityką, życiem społecznym – chociaż w wojskowości, w przemyśle i technice również może osiągnąć powodzenie.

Gdy opanuje i zwycięży swe namiętności – może osiągnąć wpływy i znaczenie i zając w końcu stanowisko wybitne. Zwłaszcza dotyczy to wieku późniejszego, w którym zazwyczaj osiąga jakąś wyniesioną pozycję życiową.

Po walkach życiowych osiągnie wówczas nareszcie spokój. Cieszy się wówczas uznaniem innych, godnością, wpływami – a nieraz przypada mu to wszystko nawet tylko z racji tego dobrego urodzenia – bez specjalnych wysiłków.

Co mu grozi. Że brak wytrwałości lub też przezorności sprowadzi na niego katastrofę i nie będzie się utrzymywać na swym wysokim stanowisku.

Uzdolniony wszechstronnie, zręcznie przemawia publicznie i zyskuje zwolenników. Trzyma się uporczywie swych celów w życiu.

Cechuje go wielka aktywność w połączeniu z przedsiębiorczością.

Jest to człowiek przyjemny, usposobiony pokojowo, szlachetny, nieraz utalentowany.

Potrafi on bardzo zręcznie przemawiać publicznie i posiada łatwość stylu. Jest to bowiem natura bogato obdarzona przez opatrzność – człowiek obdarzony wszechstronnie.

Poważny, rozmyślający, zamknięty w sobie – jasno i wyraziście określa swe zasadnicze cele życiowe i zazwyczaj dąży do nich z wytrwałością, której jednak nie okazuje w rzeczach drobniejszych.

Dzięki swej uprzejmości i dobroci serca – przyciąga do siebie licznych przyjaciół i zwolenników, a dzięki ich radom i wskazówkom – potrafi umiejętnie wykorzystać sytuacje życiowe i osiągnąć dobre stanowisko.

Powodzenie również czeka go przez kobiety – a zwłaszcza jedna bogata kobieta może odegrać w jego życiu wybitną rolę.

Chociaż doskonale potrafi robić projekty i układać plany, ujmując wszystko w liniach ogólnych i zasadniczych – w wykonaniu ich jednak nie zawsze okazuje potrzebną cierpliwość i dzięki temu wcielanie w czyn swych pomysłów powinien zostawić innym.

Jego impet do pracy jest tak duży, że pragnie on natychmiast wcielić w życie każdy swój projekt. Gdy mu się to nie udaje – lub też gdy natrafia na zbyt wielkie trudności – porzuca daną pracę i natychmiast zabiera się do czegoś innego. Dbając o linię ogólną – nie troszczy się o drobiazgi.

Do czego powinien dążyć – do opanowania swych namiętności, których wybuchy sprowadzają zakłócenia w jego życiu. Skoro je opanuje – zapewni sobie spokój i szczęście, a po walkach życiowych osiągnie wreszcie zadowolenie i wypoczynek.

Zdrowie jego jest zazwyczaj dość dobre, a organizm mocny. Niechaj się strzeże przepracowania lub nadmiernej aktywności, co powoduje bez­ senność i bóle głowy.

Kocha wolność, lubi sporty i jest opozycjonistą z zasady.

Jest on namiętnym zwolennikiem wolności i występuje niezwłocznie do walki przeciwko wszelkim ograniczeniom, walcząc o wolność czy to orężnie, czy też wymową lub piórem.

Potrafi jednakże poświęcić się również i dla dobra innych, albo też dla swych ideałów, do zrealizowania których posiada specjalne zdolności.

Jest to bowiem człowiek posiadający wielkie zdolności praktyczne – jednakże przejawiający również tendencje destrukcyjne lub agresywne.

Pragnie on zawsze przodować innym i kroczyć na czele postępu. Bardzo szybko odrzuca i przezwycięża ograniczające działanie wychowania lub środowiska w jakim wzrastał.

Potrafi on pracować wytrwale i z wielkim wysiłkiem, dzięki czemu bije się prędzej czy później, walcząc zawzięcie z trudnościami życia. Zycie jego będzie pełne pracy, przeciwieństw i przeciwników – których zwalczać będzie namiętnie.

Natura jego jest dość prosta, ni złożona, o wielkiej impulsywności. Mimo wszelkie przeszkody – odbierze on sobie od życia to, co uważa, że mu się należy.

Lubi niezwykle wszelkie sporty i ruch na powietrzu. Jest on również dobrym kolegą i troszczy się o dobro zrzeszenia do którego należy.

Zawód najlepszy mający związek z polityką, literaturą, ogniem lub żelazem. Może być dobrym chirurgiem.

Jego przedsięwzięcia w końcu uwieńczy powodzenie, a dzieci jego mogą zyskać nawet sławę.

Wadą jego jest nieustanna chęć oponowania – przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Jest to bowiem człowiek o usposobieniu dość wojowniczym – a gdy jest nierozwinięty i nieopanowany – dokuczają mu wybuchy gniewu.

Wierzy w siebie i pożąda zmian i nowości.

Pragnie gorąco uzyskać uznanie powszechne i stara się nic takiego nie czynie co mogłoby mu zaszkodzić poważniej w opinii publicznej. Umiejętnie zyskuje sobie zwolenników; ożywia go wola osiągnięcia jak naj­ większej potęgi.

Nie znosi on żadnego skrępowania, pragnie odrzucić wszelkie ograniczenia i dąży zawsze do wolności – ale zbyt niezależny i władczy – co odstrasza od niego bliższych przyjaciół, a także i kolegów. Trzeba dodać, że usposobienie jego jest dość wojownicze.

Ożywia go tak gorąco pożądanie zmian, nowości i nowego otocze­ nią że opanowanie tego przychodzi mu z trudnością. Toteż w życiu tak urodzonego człowieka mają miejsce nierzadko rozstania z osobami bliskimi, rozwody lub rozejścia się z osobą kochaną.

W ogóle w miłości tak urodzony człowiek nie jest przyjemny – nie ma bowiem zbyt wielkiej skłonności do wierności, ani do lojalności w uczuciach.

Odznacza się jednak swymi zdolnościami umysłowymi, a jest przy tym dowcipny. Zainteresowania jego są dość wszechstronne; interesuje się także doświadczeniami naukowymi i pragnąłby przeniknąć tajemnice przyrody. Dążąc do postępu – chce poznać to co najnowsze i pragnie zostać propagatorem i obrońcą nowych idei.

Umysł jego jest władczy, niezależny, wyniosły – pragnie sprawować rządy nad innymi ludźmi i wywierać wpływ swój na nich.

Posiada dar wymowy. Gdy raz się na cos zdecyduje – nie da sobie te­ go łatwo wyperswadować – gdyż jego wiara w siebie jest bardzo silna.

Życie jego wypełnia praca i wysiłek. Sam walczy o swą sprawę i sam stać musi w życiu, pomoc bowiem innych na jaką mógłby liczyć – będzie tylko bardzo niewielka.

Co mu grozi. Upadek z dobrego stanowiska życiowego lub przewroty losu spowodowane przez kobietę. Wstrząśnienia te mogą być tak silne, iż nawet utracić może majątek.

Nie cofa się przed trudnościami i leży naprzód niezmordowanie, porywając innych za sobą. ·

Nie zawsze jest to człowiek silny fizycznie – ale mimo to jego natura jest bardzo zacięta i wytrwała – i nie cofa się przed niczym, cokolwiek go spotka.

Nieustraszony, władczy, nieustannie czymś zajęty – dąży naprzód niezmordowanie, zwalcza wszelkie przeciwności życiowe i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę – przeciwstąwiając się nieraz ogólnie przyjętym poglądom.

W tym dążeniu swym naprzód oddziałuje na swe otoczenie i porywa je za sobą. Odznacza się bowiem tak dużymi zdolnościami, a wpływ jego magnetyczny jest tak silny, że z trudem można się oprzeć jego władcze­ mu wpływowi.

Nieraz też ma specjalne upodobanie w obdarzaniu swych przyjaciół lub krewnych drobnymi upominkami. Przeważnie są to jakieś prowianty – cos do zjedzenia – ewentualnie noszenia na sobie itp.

Uważa on, że to, co jemu się podoba – powinno podobać się wszystkim. Ponieważ jednak wykazuje na ogół dość dobry smak – można się z nim zgodzić.

Z wielką impulsywnością, dąży do osiągnięcia najwyższych celów życiowych. Z wiekiem staje się coraz bardziej zdecydowany, wytrwały, cierpliwy, a nieraz i dogmatyczny, autorytatywny, stały, niezłomny. Wzrasta też jego wiara w siebie.

Może osiągnąć powodzenie wszędzie tam, gdzie jest potrzebny wysiłek stały i długotrwały. Jest to niezmordowany pracownik w swoim zakresie. Można na nim polegać.

Lubi śpiew i przemawianie publiczne. Jest zwolennikiem sztuk pięknych.

W razie choroby może się przejawiać skłonność do niedomagań gardła.

Wyróżnia się swymi zdolnościami dyplomatycznymi.

Solidny, cierpliwy, zdecydowany, dość zacięty – jest praktyczny, a światopogląd jego jest najczęściej materialistyczny – gdyż wnioski swe opiera na faktach życiowych.

Jest to człowiek poważny, zastanawiający się, a dzięki swej silnej, zamkniętej w sobie woli może nawet osiągnąć dużą potęgę duchową.

Jak się okazuje – ma on wielkie zdolności do tworzenia różnych projektów i przeprowadzania kombinacji. Na ogół wykazuje wielką zręczność życiową – umiejętnie opanowuje warunki i przezwycięża przeszkody.

Zawsze jednak jest dość władczy i pewny swego zwycięstwa.

Umysł jego jednakże jest skłonny do dyskusji i przeciwstawiania się innym, co w rezultacie doprowadza do tego, że w końcu ma licznych wrogów. Mogą mu oni nawet dość silnie zaszkodzić i dlatego niechaj się ma przed nimi na baczności.

Jednakże jego wielkie zdolności umysłowe, a zwłaszcza dyplomatyczne w połączeniu z zaciętością i siłą charakteru najczęściej pozwalają mu zatryumfować nad wrogami i odnieść nad nimi całkowite zwycięstwo.

Kto urodził się dzisiaj o północy lub w południe – bardziej jest pod­ dany ograniczającym warunkom życia. Kto zaś urodził się od północy do zachodu słońca – może zdobyć majątek.

Osobie zaś urodzonej od zachodu słońca do północy – grozi ewentualność utraty posiadanego majątku, lub też duże trudności w jego zdobyciu.

Tu należy dodać, że astrologia prawdziwa nie zna feudalizmu, już starożytni rzymianie mawiali, że: Vir pius et prudens vincere fata potest – tj. człowiek rozsądny i prawy może przezwyciężyć przeciwieństwa losu.

Kto urodził się dzisiaj ma organizm dość mocny, wykazujący jednakże pewną predyspozycję do cierpień gardła lub serca.

Nadmiar sił życiowych może spowodować niebezpieczne uderzenie krwi do głowy.

Jest człowiekiem silnej woli zamknięty w sobie i nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

Charakter jego jest stały i zacięty – można na nim polegać.

Ostrożny jest zarówno w swych słowach jak i poczynaniach – i nadaje się wskutek tego do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych, na których potrzebna jest duża pewność siebie i poczucie godności własnej – gdyż obie te cechy są w nim niezwykle silnie rozwinięte.

Toteż nieraz tacy ludzie zajmują istotnie wybitne stanowiska państwowe, do których przywiązana jest tradycyjna powaga i autorytet. Kto urodził się dzisiaj – interesuje się wiedzą i ma skłonności do poważnych studiów. Stopniowo myśli jego stają się coraz bardziej poważne i głębokie i może wreszcie zdobyć wielką potęgę wewnętrzną.

Z wiekiem jednakże staje się również coraz bardziej uparty i nieustępliwy.

Lubi on pogrążać się w rozmyślaniach samotnych – a do obecnego stanu rzeczy, jaki panuje na świecie, nie czuje bynajmniej sympatii.

Odznacza się też swą niezwykłą energią, która jednakże najczęściej nie przejawia się na zewnątrz i znajduje się jakby w stanie ukrytym. Występuje ona na jaw dopiero przy podrażnieniu – a wówczas staje się niezwykle gwałtownym i niebezpiecznym przeciwnikiem.

Toteż w stosunkach z człowiekiem dziś urodzonym należy zachować pewną ostrożność, gdyż sprowokowany staje się groźny.

Raz rozgniewany – długo nie może się uspokoić i przejawia niezwykłą gwałtowność i furię – co dziwi bardzo osoby, które ten wybuch sprowokowały.

Wykazuje przy tym dużo próżności. Czuje przywiązanie do życia rodzinnego i jest dobrym mężem i ojcem. Co mu grozi. Że jego nadzieje się nie spełnią, a wysiłki życiowe natrafią na przeciwdziałanie tak potężne, że nie będzie mógł go przezwyciężyć.

Posiada on bowiem daleko większe ambicje aniżeli zdolności do ich realizowania. Dąży on do wielkich rzeczy – lecz nie zawsze udaje mu się je osiągnąć. Zawody związane z ziemią, jej produktami, rolnictwem, nieruchomościami, kopalniami, lub też sztuką – mogą się dlań okazać lepsze od innych.

Jest człowiekiem praktycznym, który może zrobić majątek.

Mimo, iż umysł jego okazuje pewne skłonności filozoficzne – człowiek dzis urodzony jest raczej materialistą, a jego skłonności i zamiłowania są czysto praktyczne.

Mimo usposobienia wspaniałomyślnego – przywiązany jest do pieniędzy.

Z wiekiem potęguje się w nim pragnienie spokoju i używania owoców swej pracy; staje się stopniowo bardziej nieustępliwy.

Mimo swe upodobania materialne – strona uczuciowa w jego duszy jest silnie rozwinięta. Jest wrażliwy i uczuciowy, a jego sympatie i anty­ patie są zazwyczaj dość silne i stałe.

O ile rozwinie się umysłowo i moralnie – dąży do tego, aby opanować swe niższe popędy – które w nim są tak mocne i aby oczyscić swe uczucia. Okazuje wówczas wielką intuicję i może rozwinąć duże zdolności artystyczne.

A jednak człowiek dziś urodzony, a nierozwinięty umysłowo stojący na niskim szczeblu kultury – staje się ofiarą swych instynktów i odruchów.

Poddaje się wówczas swym najniższym uczuciom i ugania się za rozkoszami życia materialnego, jedzeniem, piciem itp. Intuicja wówczas nie działa zupełnie.

Wady, jakie przejawia wówczas, gdy jego strona moralna jest nierozwinięta, to wielka skłonnosć do nienawisci, zazdrosci i zawiści.

Jego uczucia są przeważnie silnie skoncentrowane – dzięki czemu może stać się niebezpiecznym wrogiem.

Zazwyczaj odbywa liczne podróże.

Małżeństwo jego ma często podkład finansowy. Czeka go miłość starszej kobiety.

Kobieta dziś urodzona nawet w wieku późniejszym pełna jest młodości i spragniona miłości.

Kto urodził się dzisiaj – ten w wieku późniejszym osiągnie powodzenie, wzrastające stopniowo. Dąży on do zrobienia majątku i jego zamiary mogą się zrealizować pomyślnie.

Ma skłonności despotyczne a jego stosunki domowe układają się dość niemiło.

Jego charakter jest dość impulsywny, łatwo pobudliwy, skłonny do sporów, gniewny.

Jest to człowiek przyzwyczajony do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obowiązkowości i dyscypliny, ale przy tym okazuje zbytnią pewność siebie, a wydaje mu się zawsze, że tylko sam ma słuszność, której nie chce przyznać innym.

Chociaż się do tego nie chce przyznać – usposobiony jest fatalistycznie. U rodziny dzisiejsze dają dwa typy.

Niższy – jest leniwy i uparty, o nadmiernej ekspansji sił życiowych, które rozwija wszystkie wyłącznie w kierunku masłowego użycia.

Typ wyższy jest spokojny, szlachetny, filantropijny. Poddaje się on chętnie prawom społecznym i potrafi przezwyciężyć swój egoizm wrodzony całkowicie. Staje się wówczas szlachetnym altruistą i pracuje interesownie i wy­ trwale dla dobra własnego społeczeństwa, nawet i całej ludzkości.

Zawód lub zajęcie dla osoby urodzonej dzisiaj najlepsze takie, które wymaga spokojnej pracy, zdolności praktycznych, stałości, zdecydowania i pewności siebie.

Może być doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, bankierem, finansistą, dyrektorem itp. W domu ma stosunki niezbyt miłe.

Czego się strzec winien. Aby przez swą zbytnią pobudliwość nie szkodził swym interesom. Dzięki swemu zamiłowaniu do sporów oraz okazywanemu bez osłonek despotyzmowi – może zakłócić spokój domowy i zniszczyć swe szczęście rodzinne.

Kobieta urodzona dzisiaj – jest doskonałą gospodynią, zna się na kuchni i potrafi być również dobrą pielęgniarką chorych.

Kto urodził się dzisiaj osiągnie szczęście w małżeństwie z osobami urodzonymi w czasie od 22 sierpnia do 21 września i od 21 grudnia do 19 stycznia.

Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zrobić karierę.

Jest to człowiek uzdolniony w wielu kierunkach, dzięki czemu może w życiu dużo osiągnąć. Gdy uda mu się rozwinąć odpowiednio swe zdolności umysłowe – może zostać uczonym, a co najmniej mądrym człowiekiem, orientującym się niezwykle trafnie we wszelkich sytuacjach życiowych.

Potrafi połączyć w jedno wiedzę teoretyczną – nabytą, z mądrością wrodzoną i zdrowym rozsądkiem. Nieraz też ma jakieś własne specjalne poglądy na sprawy religijne. Ożywia go też zamiłowanie do przygód, od­ kryć, wynalazków, poczynań ryzykownych.

Ma usposobienie dość szczęśliwe – jest bowiem zadowolony z życia i obdarzony szczodrze darami przyrody – zdolnościami i talentami. Serce jego wypełniają uczucia bardzo intensywne.

Ożywia go dobra wola, a pracy oddaje się z zamiłowaniem. Jest on zadowolony z tego, co posiada i to uczucie daje mu stałe poczucie własnego szczęścia.

Odznacza się siłą i odwagą – potrafi się skutecznie bronić przed wrogami. Trudno go rozgniewać – jednakże raz wyprowadzony z równowagi i podrażniony – staje się gwałtowny i nieubłagany.

Na ogół dość pokojowo usposobiony i cierpliwy – lubi życie wiejskie i rolnictwo. Wiedzie mu się też we wszelkich zawodach, które mają związek z ziemią, jej produktami, nieruchomościami i w ogóle ze wszystkim co konkretne, dotykalne, solidne. Często sam w końcu staje się właścicielem posiadłości ziemskiej.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu czeka go szczęścia dość dużo, je­ go ambicje życiowe zazwyczaj się spełniają.

Kobieta w tym dniu urodzona – jest odważna i posiada dużo energii – ale też bywa nieraz dość gwałtowna i zbyt łatwo się unosi.

Mimo to posłuszna jest swym obowiązkom i potrafi być dobrą żoną. Okazuje dużo wrodzonego zdrowego rozsądku i jest dość bystra – czasami jednak zbyt gadatliwa.

Może mieć dużo dzieci, którym zostawi majątek.

Dąży do szczęścia przez miłości może być dobrym ojcem rodziny.

Odznacza się silną wolą, poczuciem własnej godności, niezłomnością, autokratyzmem, stałością – co potęguje się z wiekiem.

Jest to człowiek mądry, rozważny, uzdolniony w wielu kierunkach jednostka dodatnia w życiu społecznym. Do celu jaki sobie raz postawił – dąży z wielką wytrwałością i hartem ducha. Myśli przy tym tylko o samym sobie, ale ma również na oku i dobro całej swej rodziny – bo­ wiem człowiek w tym dniu urodzony potrafi być dobrym ojcem.

Ma wrodzoną zdolność przenikania tego co ukryte, tajemnicze, a tak­ że i wszechstronne zrozumienie sytuacji życiowych, dzięki czemu osiąga popularność w swej sferze i może się nawet wznieść wyżej.

Odznacza się silną wolą. Cechują go intensywne przeżycia psychiczne.

Uwielbia wszelkie piękno – zarówno w sztuce, w życiu jak i w przy­ rodzie. Jest też wielkim zwolennikiem płci odmiennej i potrafi kochać namiętnie. Lubi śpiew.

Do szczęścia dąży przez miłość. Jest oszczędny, lecz nie egoistyczny. Dzięki swym studiom może zdobyć wiedzę i zyskać uznanie ogólne.

W życiu odnosi przeważnie zwycięstwa dzięki swym zdolnościom intelektualnym i tryumfuje nad wrogami. Jak już bowiem wspominaliśmy -jego umysł jest bogato obdarzony od przyrody.

Jego dążeniem jest osiągnięcie szczęścia domowego i rodzinnego a przy tym nie zapomina troszczyć się również o zdobycie majątku.

Jednakże należy zastrzec, że urodziny z tego dnia dają dwa typy:

Jeden – o usposobieniu filozoficznym – pogrąża się w studiach, lubi rozmyślać w samotności oddając się kontemplacji, dążąc do celów wysokich.

Typ drugi -· niższy – to człowiek nierozwinięty, który oddany jest zmysłowemu użyciu i ugania się w życiu tylko za przyjemnościami.

Typ wyższy może dużo w życiu dokonać i zyskać uznanie powszechne.

Czeka cierpliwie na zrealizowanie swych projekt6w.

Rezolutny i przedsiębiorczy – pragnie zaprowadzić porządek w swych stosunkach życiowych i chce wprowadzać nowe systemy lub metody pracy.

Gdy się raz zdecyduje – czy to na coś dobrego, czy złego – wówczas bardzo trudno mu to wyperswadować i nawrócić go na inną drogę.

Odznacza się zazwyczaj swą wytrwałością i czeka cierpliwie na realne wypełnienie się w życiu swych projektów i planów. Posiada on również dobre zdolności wykonawcze – potrafi zwłaszcza rządzić innymi i być kierownikiem.

Jest to człowiek zrównoważony o dobrym i sympatycznym usposobieniu. Umysł jego jest spokojny, nie lubujący się w zbytnich wysiłkach i dąży do tego, aby osiągnąć zadowolenie i spokój, połączony z pełnią życia.

Dzięki temu, że ma silną wolę i jest zdecydowany – zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w życiu.

Podstawę jego charakteru tworzy dążenie do miłości i przyjaźni.

A jednak mimo to, że jest bardzo przyjacielski i koleżeński – dąży do tego, aby się wyodrębnić od innych i stać oddzielnie.-Dzięki temu dążeniu – zresztą zupełnie podświadomemu – grozi mu nawet pewna jednostronność.

Pomiędzy sobą, a innymi stara się podświadomie wytworzyć pewną przegrodę i wobec tego trudno jest bardzo z nim zaprzyjaźnić się całkowicie.

Urodziny dzisiejsze są na ogół pomyślne, obdarzają wdziękiem, a na­ wet pięknością, darzą miłością i szczęściem.

Kto urodził się dzisiaj, dzięki pracy wytrwałej, może osiągnąć dobrą sytuację życiową. Ma on skłonności do użycia i zbytku, a w życiu czeka go zadowolenie i powodzenie.

Są to, naturalnie, tylko określenia ogólne, odnoszące się do większości osób dziś urodzonych. W wypadkach poszczególnych mogą zachodzić wielkie odchylenia, a to zależnie od horoskopu indywidualnego człowieka.

Kobieta dziś urodzona jest dumna i niezależna. Żyje ona miłością – będzie dobrą matką – a czeka ją liczne potomstwo.

Dąży do piękna i harmonii a chętnie zajmuje się sprawami innych ludzi.

Jest to człowiek dość skromny, wolny od zarozumiałości, niezwykle wrażliwy i mediumiczny, odczuwa wszystko dookoła w sposób niezwykle subtelny.

Zwłaszcza piękno przyrody wywiera na nim wrażenie głębokie. Artystycznie usposobiony, o wszechstronnych zainteresowaniach umysłowych – łatwo może przezwyciężyć przyciąganie do rzeczy materialnych jakie przynoszą również urodziny z dnia tego.

I wówczas staje się dostępny natchnieniom twórczym, dusza zaś jego może osiągnąć wysoki rozwój i zdobyć znaczną potęgę wewnętrzną.

Ma przed sobą stałe cele życiowe, jasno określone. Jest pracowity i chętnie poświęca swój czas na okazywanie pomocy w rozwoju. innym. Przejmuje się też łatwo troskami innych ludzi i chętnie zajmuje się ich sprawami lub przychodzi im z pomocą.

Jest to człowiek pokojowy, który zaufał Opatrzności. A jednak – gdy zajdzie tego potrzeba – potrafi być również zdecydowany, zacięty, a w obronie własnych ideałów staje się nieustępliwy. Wyróżnia się swymi zdolnościami: pełen jest zawsze pomysłów i nowych koncepcji.

Lubi muzykę i sztukę – wszystko co upiększa i wysubtelnia życie. Dąży do zrobienia majątku, nie po to jednak, aby go tylko posiadać,

lecz aby przy pomocy pieniędzy kształtować swe życie jak najpiękniej i jak najbardziej harmonijnie.

Potrafi zarówno zdobywać: pieniądze, jak je utrzymać. Chociaż pragnie utrzymać komfort życiowy, jednakże zbytnio nie chce się wysilać w tym kierunku. Co mu grozi.

W miłości mogą go spotkać przykrości, a przez jedną z kobiet grozi mu nawet poważniejsze przejście życiowe.

Popełnia różne błędy dzięki zbyt jednostronnemu nastawieniu się – co potem mści się na jego losach życiowych.

Grozi mu również utrata majątku, który zbierał przez dłuższe okresy zapobiegliwie i wytrwale.

Jest człowiekiem pokoju, który zaufał Opatrzności.

Umysł jego jest nastrojony pokojowo i życzliwie dla ludzkości.

Dookoła niego skupiają się inni ludzie, przyciągani przez jego sympatyczną indywidualność. W otoczeniu swym budzi zaufanie i wiarę w siebie.

Pragnie on też wpłynąć dodatnio na swe otoczenie i podnieść je na wyższy poziom. Z chęcią zajmuje się rozpowszechnianiem nowych poglądów.

Troszczy się też o sprawy innych ludzi – chętnie pośredniczy dla dobra innych i opiekuje się słabszymi.

Jednakże jego największe interesowanie skupia się na własnym do­ mu i rodzinie. Odczuwa on na ogół przyciąganie do osób młodszych, a o swe dzieci troszczy się niezwykle.

Jego dobre intencje w stosunku do krewnych zostaną wynagrodzone, gdyż ci ostatni mogą mu przynieść korzyści życiowe.

Lubi on zwierzęta i przyrodę; odczuwa przyciąganie do życia wiejskiego. Jego rodzina jest przeważnie dość liczna.

Czego się strzec powinien. Chociaż posiada nadmiar sił życiowych – nieraz jednakże zapędza się za daleko, licząc na swój mocny organizm – czy to w zabawach, grze, użyciu – czy też w pracy.

W ten sposób może rozpraszać swe siły i marnować je bezużytecznie. Choroby. Na ogół człowiek dziś urodzony odznacza się dobrym zdrowiem i mocnym organizmem. Ponieważ jednak ma bardzo rozwinięte

upodobania smakowe i jest gastronomem – nieraz sobie w tym kierunku zbytnio pozwala, co może potem powodować powiększenie wątroby, niedomagania serca lub nerek.

W wieku późniejszym wszystko to może dać się we znaki dość dotkliwie.

Trzeba podkreślić jednakże, że życie człowieka dziś urodzonego układać się będzie bardzo łatwo i szczęśliwie – a drogą swą kroczyć będzie łatwo i pomyślnie.

Pewny siebie i wiekiem przejawia coraz większe poczucie własnej godności.

Okazuje nieraz duże zdolności intelektualne zwłaszcza w kierunku nauk ścisłych oraz prawniczych. W obu tych zawodach będzie mu sprzyjać powodzenie.

Jest to umysł bardzo giętki, pojętny, uzdolniony. Pełen najrozmaitszych pomysłów i projektów. Może zostać dobrym matematykiem.

Przejawia dużą pewność siebie, co w życiu praktycznym oddaje mu wielkie usługi. Potrafi również bardzo umiejętnie bronić swych poglądów i łatwo przekonywać innych.

Jest bardzo przywiązany do ogniska domowego i rodziny. Nieraz tak

mu się życie układa, że mieszka razem z krewnymi.

Wady przywiązane do tych urodzin to zbytnie pobłażanie sobie i brak hamulca w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Nieraz też tak urodzony – nierozwinięty, nie otrzymawszy odpowiedniego wykształcenia żyje na niskim poziomie zmysłowego użycia jedynie, uganiając się za rozrywkami, grą, etc. Co mu grozi.

Sam na siebie może ściągnąć jakieś niepowodzenia życiowe, do czego zwłaszcza mogą się przyczynie jego miłostki, a kobiety w szczególności.

Jak wychować takie dziecko. Przede wszystkim należy je przyzwyczajać do umiarkowania, ale nie przez same zakazy -· gdyż to mało pomóc może, lecz przez własny przykład.

Ponieważ może ono okazywać pewną bierność lub obojętność – należy je wobec tego przyzwyczajać do ćwiczeń gimnastycznych, rozwijających dobre samopoczucie i potęgujących zdrowie organizmu.

Siły życiowe człowieka tak urodzonego są bardzo duże, tak że mimo wszelkich chorób, jakim może podlegać, a które najczęściej zostają spowodowane jego zmysłowymi ekscesami – żyje długo, cieszy się dobrym zdrowiem i może dojść do majątku.

Odnosi się to zwłaszcza do osób urodzonych o wschodzie słońca.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń