Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Maj

Oszczędny, dobry organizator, ma głowę do interesów.

Towarzyski, obrotny, na ogół dość sympatyczny – jest bogato uposażony od przyrody i posiada duże wrodzone zdolności.

Jest to człowiek wspaniałomyślny, wykazujący nieraz usposobienie entuzjastyczne oraz talenty artystyczne. Za swe usposobienie sympatyczne i towarzyskie jest ogólnie lubiany. Zwłaszcza w godzinach wieczornych wykazuje duże ożywienie i rozmowność; lubi towarzystwo płci odmiennej.

Pod względem moralnym przedstawia się dość dodatnio, wykazując wytrwałość, wolę potęgującą się z wiekiem oraz życzliwość i uprzejmość, która jednakże całkowicie znika, gdy go się rozgniewa. Wówczas potrafi się stać bardzo złośliwy i zawzięty.

Umie słuchać z zajęciem, koncentrować: się na swej pracy i milczeć wtedy, gdy tego wymaga sytuacja życiowa. Jego idee nie są zbyt wzniosłe, ale nie są też całkiem przyziemne.

Jego zdolności są przede wszystkim rodzaju praktycznego i organizacyjnego, co zarówno przejawia się w interesach związanych z ziemią, nieruchomościami budowlanymi, jak i w zakresie polityki. Swe projekty potrafi wcielać w życie z dużą praktycznością, wykazując zdolności konstrukcyjne.

Usposobiony jest dość matrymonialnie i przywiązany jest do rodziny. Lubi dzieci i chciałby ich mieć jak najwięcej. Jest to człowiek prawdziwie oszczędny – co jednak może też przerodzić: się w skąpstwo.

Trzeba dodać, że jego usposobienie jest prawe, a uczucia szlachetne. Dzięki popularności, jaką się nieraz cieszy oraz uznaniu, jakie spotyka jego czyny – łatwo może zostać wyniesiony na dobre stanowisko życiowe, a nawet uzyskać jakieś wyróżnienia lub odznaczenia.

Kto urodził się dzisiaj, dzięki wielkiej pewności siebie góruje nad wrogami. Karierę swą osiągnie dzięki zwykłej bystrości i przenikliwości w interesach.

Gdy urodził się biedny – otworzy się przed nim możliwość zdobycia majątku i uznania. Gdy urodził się bogaty – może również zdobyć ogólny szacunek, dzięki swej subtelności i dystynkcji. Czy w ten, czy w inny sposób może przy wysiłkach osiągnąć: wyniesienie, lub co najmniej dobrą sytuację życiową.

Silnie odczuwa wszelkie sympatie i antypatie.

Wytrwały, pracowity – ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Interesuje się studiami naukowymi, zarówno jak i doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne. Łączy w sobie stałość charakteru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem, co potęguje się z wiekiem. Ale na ogół jest dość życzliwie usposobiony do ogółu ludzkości i ożywiają go dobre intencje.

Natura ta wykazuje nieraz różnorodne przeciwieństwa. Z jednej strony jest dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojęcie o samym sobie – a z drugiej znowu – potrafi się nieraz dostosować do swego otoczenia, a zwłaszcza tej części społeczeństwa, jaka go powołuje do czynu. Łatwo też może zająć stanowisko wysunięte, na którym będzie kierować innymi ludźmi. Okazuje takt, stałość, dobroduszność i jest pełen oddania w przyjaźni, ale gdy mu się sprzeciwiać – może okazywać dużą zawziętość, a doprowadzony do pasji, staje się wprost niepoczytalny.

Gdy jest nastrojony życzliwie, wówczas jest bardzo lojalny w stosunku do innych ludzi i pozostaje tak długo póki może nimi nudzić i kroczyć własną swą drogą. Nie lubi mieszania się innych ludzi do jego spraw, a opór stawiany może go pobudzić do wielkiego gniewu. W ruchach dość powolny, potrafi sobie zawsze wynaleźć coś przyjemnego i nie opuszcza okazji użycia dobrych rzeczy świata tego.

Ma dobrą pamięć. Odczuwa bardzo silnie wielkie sympatie i antypatie, przy czym jednak najczęściej wydaje mu się, że osoby, do których czuje sympatię są jednostkami wybranymi, stojącymi bardzo wysoko moralnie. Ludzi zaś, którzy budzą jego antypatię uważa za nikczemników. Jest to człowiek silnych uczuć. Sympatyczny z natury, ma oddanych przyjaciół, pragnie przypodobać się innym i umie wywołać życzliwe uczucia dla siebie pośród swego otoczenia. Trzeba też przyznać, że dąży najczęściej do pokoju i zgody powszechnej, a z osobami o podobnym charakterze chętnie zawiera związki. Jest to jednostka dość pracowita i może się stać pożytecznym członkiem społeczeństwa, zadowalającym się tym, co przypadnie na jego dolę w życiu.

Jest to natura pełna ufności w Opatrzność o usposobieniu wesołym i szczęśliwym.

Lubi, podejmować gościnnie swych przyjaciół, ale umie być również mściwym wrogiem.

Jest to człowiek subtelny, o naturze artystycznej, a przy tym okazuje jednak również i zdolności do interesów.

Nastrojowy, bardzo wrażliwy i czuły – potrafi odczuwać nastroje innych ludzi i umie nieraz nawet odgadnąć ich myśli.

Prawy, współczujący innym, potrafi wziąć na swe barki troski i zmartwienia swego otoczenia lub rodziny. Nieraz jest usposobiony altruistycznie i pragnie zdobyć majątek, aby przy jego pomocy świadczyć dobro innym ludziom. Wywiera on zazwyczaj pewien wpływ na swe otoczenie. Potrafi się umiejętnie koncentrować na swych celach życiowych, zarówno jak w pracy umysłowej. Na ogół jest dość lubiany przez podwładnych. Jest odważny, nieraz stanowczy – a przy tym potrafi być uprzejmy. O ile go się nie drażni, może być nieraz usposobiony nawet bardzo wspaniałomyślnie.

Bardzo jest przywiązany do użycia we wszelkich jego formach. Lubi urządzać przyjęcia dla swych przyjaciół.

Bez ważniejszych powodów nie zmienia łatwo miejsca swego pobytu i przywiązuje się doń. Pragnie on tam pozostać, gdzie mu dobrze się wiedzie, a największe powodzenie może osiągnąć w tych zawodach, które wymagają stałych i powolnych wysiłków. Chętnie słucha swego dźwięcznego głosu przemawiając i lubi śpiewać. Na ogół jest to zwolennik muzyki, obdarzony zazwyczaj dobrym słuchem.

Nie niepokoi się niepotrzebnie i nie krytykuje bez ważnych powodów. Można na nim polegać we wszelkich· sprawach praktycznych i materialnych. Spokojny, zastanawiający się, potrafi być pracownikiem niezmordowanym, mimo zmienne nastroje i uczucia.

Rzadko tylko nie wstępuje w związki małżeńskie i najczęściej staje się szczęśliwym ojcem rodziny. Urodziny dzisiejsze dają dużo sił życiowych. Natura tego człowieka jest dość dziwna i w życiu dzięki temu prze­ chodzi nieraz rozmaite walki i wstrząśnięcia, do których sam dał powód swym zachowaniem się.

O ile uda mu się poskromie chociaż w części wrodzoną chęć użycia – osiąga wówczas zazwyczaj wiek sędziwy.

Pracowity, uczciwy, chociaż lubi wymiar poglądów jest jednak dość uparty. ·

Lubi rozmyślania samotne, chętnie prowadzi studia i może zdobyć na­ wet głębszą wiedzę. A jednocześnie jego zainteresowania życiowe są również bardzo praktyczne.

Charakter jego wykazuje liczne kontrasty.

Jest to bowiem człowiek podlegający licznym wpływom, a jednocześnie jest bardzo zdecydowany, a nawet nieraz dogmatyczny, potrafi też być bardzo stanowczy, a również i samowolny.

Jego najważniejszą cechą jest niewątpliwie up6r – ·mocno wierzy w siebie i zawzięcie broni swego zdania. Dzięki jednak dziwnej kontrastowości swej natury – lubi jednocześnie wymianę poglądów, chętnie pośredniczy w sporach innych ludzi i łagodzi zawziętość przeciwników.

Na ogół okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczucia odgrywają wielką rolę.

Wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy usposobiony jest bratersko względem innych ludzi i odznacza się swym poczuciem sprawiedliwości.

Nieraz też okazuje skłonności do życia religijnego, a spełnianie do­ brych uczynków sprawia mu przyjemność.

Jego małżeństwo zazwyczaj niezbyt jest szczęśliwe.

Wady. Mężczyzna trudny jest nieraz w obcowaniu z powodu swej chęci wyodrębniania się lub uporu.

Kobieta zaś jest nadmiernie krytyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli bowiem zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma rację i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne.

Wadą osób dziś urodzonych jest to, że z wiekiem pragną coraz większej władzy i chcą rządzie wszystkimi – lecz ich wtrącanie się do spraw innych ludzi może spowodować, że stracą sympatię swego otoczenia.

Na ogół jednak człowiek urodzony dzisiaj jest dość sprawiedliwy, a je­ go wola jest silna. Zycie jego przeważnie wypełnia spokojna praca dla dobra innych. Przy końcu życia z zadowoleniem spogląda na obfite rezultaty swych wysiłków.

Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności.

Jego zdolności są dość wszechstronne i mogą dać doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany.

Oprócz zamiłowania do poważnych studiów, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku.

Tam, gdzie inni gubią się w ciemnościach – on jasno widzi swą drogę – dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia.

Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacji praktycznych. Rozwijając się stopniowo, z wiekiem może osiągnąć dużą mądrość. Z zamiłowaniem studiuje przyrodę i bada jej życie.

Ożywia go głębokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszech­ stronne zainteresowania i sympatie, budząc również sympatie swego otoczenia.

Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie.

Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotności i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciółmi.

Chociaż sam nie szuka nikogo – jest poszukiwany przez innych.

Wady tych urodzin. Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi.

O ile nie jest rozwinięty moralnie – to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kaprysnym. Co dzisiaj mu się bardzo podoba – jutro może zostać odrzucone całko­ wicie.

Pragnie wybić się w życiu i nie szczędzi ku temu wysiłków.

Jest to człowiek subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życiowych. W czynach swych jest dość powolny i za­ cięty; nieraz się waha. Lubi spokój i odpoczynek po pracy. Rozwija się stopniowo w miarę swych różnorodnych przeżyć.

Potrafi wybrać co dobre i przyswoić sobie na stałe. Wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i ufności, które go nie opuszczają pośród wszelkich okoliczności i przejść życiowych.

Nie szczędzi wysiłków, aby osiągnąć w jakimś kierunku doskonałość i uzyskać w ten sposób wyższość nad innymi ludźmi.

Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. W polemice jest zacięty i może rozwinąć wielką siłę. Potrafi być w razie potrzeby bardzo wymowny, zarówno w wypadku, gdy chodzi o jego własne interesy, jak też i o sprawy innych ludzi.

Osoba jego budzi pośród otoczenia zainteresowanie, a nieraz już na­ wet w młodości udaje mu się osiągnąć pewne powodzenie.·

Może zdobyć uznanie dzięki swej twórczości artystycznej lub literackiej. Albo też osiągnąć powodzenie finansowe dzięki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach.

Na polu nauki lub polityki może osiągać również rezultaty pomyślne. Przede wszystkim jednak może wyróżniać się na polu twórczości, o ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwój – wznieść się duchem ponad ograniczenia zmysłów i materii.

Obdarowany intuicją i fantazją nierzadko okazuje dużą muzykalność. Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmyślania oraz zdolność do skupiania się na swej pracy i zadaniach życiowych. Sąd swój tworzy zazwyczaj powoli.

Trzeba dodać, że wszelkie wady urodzin dzisiejszych łatwo mogą wstać przezwyciężone, gdyż człowiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. Toteż najczęściej w życiu osiąga dobre stanowisko – odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W końcu może być nawet wyróżniany przez innych i osiągnąć uznanie ogólne.

Nie sprzeniewierza się swym ideałom.

Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, którego dusza spragniona jest jakichś ideałów. Gdy je raz sobie ustali – dąży później do ich zrealizowania z dużą wytrwałoscią i siłą woli.

Jednakże wszystkie te cechy dopiero wówczas się przejawiają, gdy wstanie pobudwne jego zainteresowanie lub podrażniona ambicja. Jest bo- wiem na ogół dość powolny.

A jednocześnie umysł jego jest ostry, aktywny i nie brak mu pomysłów oryginalnych. Jego duszę wypełniają nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje się żywo sztuką, wykazując dość duże poczucie koloru i słuch muzyczny. Wywiera dość duży wpływ towarzyski i społeczny, a w życiu ma dużo zadań do wypełnienia.

Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosferze zaś niespokojnej i gorączkowej – nie może się skupie należycie i w końcu tak staje się podrażniony, że nie czuje najmniejszej ochoty do pracy.

Jest przywiązany do życia, wykazuje silną zmysłowość i kochliwość, lubi towarzystwo osób płci odmiennej, ale przy tym jest cierpliwy, wytrwały i nadaje się do pracy fizycznej.

Charakter jego i nastroje ulegają zmianom. To bywa milczący – to znowu staje się bardzo rozmowny, raz wykazuje dużo pilności – w innym znowu wypadku zachowuje się obojętnie – lubi wygody i zbytek; gdy tylko nie jest podrażniony wykazuje ustępliwość, ostrożność, stałość i zaciętość.

Jest on bardzo drażliwy – ale trudno go przeniknąć, gdyż nie okazuje tego na zewnątrz i długo tłumi gniew w sobie. W każdym razie otocze­ nie powinno się liczyć z jego wielką ambicją, która łatwo czuje się dotknięta. Wówczas może okazywać niezadowolenie, skłonność do melancholii, zaciętość, upór.

Nie jest wolny od uczucia zazdrości. Okazuje też pewien dogmatyzm – trzymając się ściśle szczegółów i formalnej treści słów. Nie znosi sprzeciwiania się swej woli.

Odznacza się wrodzonym poczuciem humoru i jest usposobiony filantropijnie.

Jest to człowiek dość łatwowierny, przyjmujący wszystko bezkrytycznie.

Dąży on wprawdzie sam do zrobienia majątku, ale chętnie czymś obdarzy człowieka biednego. Okazuje on dość wszechstronne zainteresowania i sympatie. Jest usposobiony filantropijnie i z chęcią popiera jakąś akcję dobroczynną.

Trzeba podkreślić, że na ogół jest usposobiony dość konserwatywnie i mimo całą swą serdeczność i uczuciowość okazuje nieraz upór, zaciętość i nieustępliwość wobec innych poglądów.

Nie opuszcza go poczucie pewności siebie; jest optymistą. Odznacza się pewnym poczuciem humoru i łatwo dostrzega stronę komiczną każdego człowieka. ·

Wadą jego największą jest niezwykła skłonność do przeciwstawiania się innym. Z najmniejszego powodu gotów do opozycji.

Gdy tylko jest podniecony – wówczas żadne względy rozumowe ani moralne dla niego nie istnieją. Perswazje wprowadzają go w jeszcze większą wściekłość. Najlepiej pozostawić go samemu sobie i czekać, póki gniew nie przeminie.

Co mu grozi. Pragnie on okazywać swą wspaniałość innym, rządzie i wywierać swą władzę – i przez to naturalnie, może narazić się na wrogie wystąpienia przeciwko sobie.

W sporach jest gniewny, drażliwy, nieustępliwy; toteż powinien się wystrzegać wszczynania kłótni, a zwłaszcza wszelkich walk – grozi mu bowiem zranienie w pojedynku.

Organizm jego jest zdrowy i mocny. Jako choroby najczęściej spotykane mogą mu dolegać kaszel, chrypka, katar lub choroby gardła.

Niechaj nie przebiera miary w jedzeniu i piciu – aby nie narazić się na niebezpieczeństwo apopleksji.

Lubi zbytek i dąży do zrobienia majątku.

Jest to człowiek pełen pomysłów, a jego projekty nieraz się w czyn wcielą, gdyż jest on zdolnym wykonawcą.

Charakter jego jest dość miły – cechuje go pewien spokój wewnętrzny, który potęguje się z wiekiem. Staje się wówczas coraz więcej przy­ wiązany do wygód, użycia, zbytku i niechętnie odnosi się do rzeczy nowych lub niezwykłych.

Posiada zdolności krasomówcze, które może doskonale rozwinąć, a także zostać przywódcą jakiejś partii politycznej.

Cechuje go umiarkowanie i poczucie własnej potęgi. Jednakże u ludzi nierozwiniętych występuje często zbyt wielkie zadowolenie z samego siebie i niepotrzebne przekonanie o swej wielkości – do czego nie ma naj­ mniejszego nieraz powodu. Ta zarozumiałość nie oparta na żadnych pod­ stawach ‘– może zrazić do niego otoczenie.

Dobrze lubi się namyśleć zanim coś przedsięweźmie – potem jednak że potrafi pracować wytrwale i konsekwentnie.

Czuje wielką sympatię do sztuki – zwłaszcza stosowanej i lubi śpiew.

Dąży wytrwale do zrobienia majątku i jest wielce zadowolony, skoro mu się uda osiągnąć zyski materialne. W interesach zawsze sobie zostawia – na wszelki wypadek – zabezpieczoną możność wycofania się.

Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin – to przede wszystkim zbytnia drażliwość. Mało potrzeba do tego, aby wprowadzić w gniew człowieka dziś urodzonego. Raz podrażniony :- staje się niezwykle oporny i niechętny do zgody.

Nie jest to zbyt przyjemny towarzysz życia – gdyż przeciwstawia się innym z najmniejszego powodu i wówczas nie ma względów dla uczuć innych osób.

Co mu grozi. Że jego wysiłki życiowe pozostaną bezpłodne – czy to z powodu niepotrzebnego uporu – czy też z powodu wręcz odmiennego braku zdecydowania.

Sobie samemu zawdzięcza swe powodzenie i karierę.

Jest to człowiek o dużej sile wewnętrznej, którą przejawia w życiu i chociaż nie jest agresywny – wyzwany do walki potrafi być groźny dla innych. Nieustępliwy, niezłomny – niezachwianie wierzy w siebie.

Dzięki swym różnorodnym przeżyciom rozwija się stopniowo. Decyduje się powoli, ale zdanie jego jest zawsze praktyczne i solidne. Umysł jego jest dość niezależny.

Urodziny te dają najczęściej dwa typy:

Człowiek rozwinięty, o wyższym poziomie kultury – chętnie pracuje dla dobra swego społeczeństwa zarówno jak i dla całej ludzkości. Wznosi się w życiu stopniowo do wyżyn swych ideałów, przestaje myśleć o samym sobie, a jego najgorętszym dążeniem jest praca dla innych.

Nierozwinięty – jest bardzo pretensjonalny, autokratyczny i trudno bardzo jest otoczeniu zadowolić go. Mimo wszystko – dzięki swemu wielkiemu egoizmowi – osiąga w końcu powodzenie materialne.

Zawód jego może dać najlepsze rezultaty w tym wypadku, o ile będzie mieć związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem, lub nieruchomościami. Może być również dobrym budowniczym, śpiewakiem, artystą. Wady. Zawsze chce mieć słuszność po swej stronie. Jest uparty, a charakter jego jest nieustępliwy i władczy, co potęguje się z wiekiem wraz z uporem.

Potem poczucia własnej godności i dumy – podlegać może niebezpiecznym uniesieniem i wybuchom gniewu. Nie jest również wolny od uczucia zazdrości. Co mu grozi. W swoich przedsięwzięciach życiowych napotkać może na przeszkody i przeciwności, a jego dążenie do niezależności może właśnie doprowadzić go do zależności od innych.

Jego plany przemyślnie układane w celu zaszkodzenia innym – mogą się obrócić przeciwko jego własnej osobie lub interesom.

Do czego powinien dążyć. Do opanowania swej zmysłowości, która przejawia się ze zbyt wielką siłą. Choroby. Może popaść w depresję psychiczną, zaś jego organizm może wykazywać predyspozycję do cierpień serca. W końcu może osiągnąć dobre stanowisko i nawet gdyby pochodził z niższego stanu – zrobić karierę.

Ostrożny, metodyczny, oszczędny interesuje się sztukami pięknymi.

Jest to człowiek oryginalny, który może nawet okazać talent w jakimś specjalnym kierunku.

Umysł jego jest bardzo czujny, choć usposobienie ma milczące. Po­ ważny, zastanawiający się – jest przy tym bardzo obrotny i odznacza się swą silną wolą.

Troskliwie wszystko rozważa i obserwuje – i przeważnie w końcu do­ prowadzi do skutku to, co sobie postanowi.

We wszystkich swych skłonnościach zarówno jak i w cechach charak­ teru jest stały – i to również w dobrym jak i w złym.

Usposobiony na ogół dość przyjaźnie dla innych – dąży jednakże do tego, aby się odosobnić od nich i wytworzyć między nimi a sobą przedział.

Cechuje go zdrowy rozsądek; umysł jego okazuje skłonności analityczne. Odznacza się swymi dobrymi pomysłami, wykazuje często zdolności krasomówcze..

Jest wytrwały, obdarzony dużą siłą życia, chociaż nieraz dość powinny.

Mimo swe skłonności materialistyczne potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęceniem. Jak wychować dziecko dziś urodzone.

Potrzebuje ono starannej opieki, przy czym należy dążyć do odzwyczajania go od uporu i zmysłowości, starając się zaszczepić mu bardziej idealne poglądy i regularne przyzwyczajenia, których potem stale się będzie trzymać w życiu.

Zawód dla niego najlepszy taki, gdzie zachodzi potrzeba badań drobiazgowych i prac analitycznych. Może być doskonałym chemikiem.

Co mu grozi. Grożą mu wrogowie skryci i zawzięci, którzy będą się starali mu zaszkodzić. Może się im to powieść i wówczas przeszkodzą mu w osiągnięciu jego zamiarów i spełnieniu się projektów życiowych.

Powinien wystrzegać się zmysłowości.

Jest to człowiek usposobiony przyjaźnie, dość pokojowo i ustępliwy. Uczuciowy, wrażliwy – okazuje stałość w swych przywiązaniach.

Posiada on zdolności przystosowywania się do sytuacji życiowych. Dzięki związkom z innymi może osiągnąć w życiu znaczne korzyści.

Oddani przyjaciele okażą mu zwłaszcza dużą pomoc. Potrafi on swe życie urządzić harmonijnie, ma dobry gust i troszczy się o upiększenie swego otoczenia. Niezwykle interesuje go sztuka – zwłaszcza odczuwa przyciąganie do śpiewu i muzyki w ogólności.·

Dzięki tym swoim upodobaniom może nawet zostać artystą – muzykiem, malarzem, ewentualnie – literatem. Okazuje dużą zręczność w pracy ręcznej, co pozwala mu osiągnąć doskonałe rezultaty w dziedzinie sztuki stosowanej. Może być również dobrym chirurgiem.

Jego wysiłki w końcu uwieńczy powodzenie, a dzięki swej pracy pilnej i wytrwałej zdobędzie zarówno majątek jak i pozyska przyjaciół. Powodzenie swoje w życiu będzie zawdzięczać raczej swym wysiłkom indywidualnym aniżeli kaprysom natury.

Posiada on nadmiar sił życiowych, które rozprasza na wsze strony, czy to w sporcie, czy w miłostkach lub pracy.

Sam sobie szkodzi prze swe zamiłowania gastronomiczne, i dzięki te­ mu może nawet chorować na wątrobę lub nerki. Okazuje też nieraz skłonność do tycia.

Osoby urodzone o wschodzie słońca są zdrowsze i bardziej odporne na choroby aniżeli osoby urodzone w nocy.

Wady. Typ nierozwinięty łatwo wybucha gniewem – a wówczas trud­ no go uspokoić.

Jest kapryśny, opanowany przez swe namiętności. Chociaż leniwy – skłonny jest do wybryków. Władczy, nadmiernie krytyczny – nieustannie szuka błędów w postępowaniu innych.

Posiada niezwykłą wrażliwość i jest uosobiony bardzo serdecznie, a z tego powodu może nawet zostać łatwo wyprowadzony w pole przez innych.

Jego pewność siebie, przekonanie o swej wartości i siła wewnętrzna są bardzo duże, ale zdolności umysłowe dość przeciętne. Okazuje natomiast zdolności polityczne i to w dość wysokim stopniu, co zwłaszcza przejawia się w umiejętnym zawieraniu układów i kompromisów.

Potem namiętności, zamiarów, projektów – za wszelką cenę pragnie osiągnąć pomyślną realizację swych celów i zamierzeń.

Wady swe może najłatwiej opanować i przezwyciężyć przez miłość.

Co mu grozi. Że może spaść z jakiegoś wysokiego miejsca lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi.

Podobnie i na wysokim stanowisku, jakie mógłby osiągnąć w życiu – grożą mu też przewroty nagłe połączone z niebezpieczeństwem upadku.

Polega wprawdzie na samym sobie i swych zdolnościach – lecz to może go zaprowadzić właśnie zbyt daleko i w końcu zabierze się do różnych spraw, o których ma niedostatecznie wyrobione pojęcie.

Również i jego wygórowana ambicja może go wciągnąć w niebezpieczne sytuacje.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Jest ono najczęściej samowolne i za wszelką cenę pragnie działać na własną rękę. Ma jednak dużo wytrwałości i chętnie idzie za przykładem innych. Dlatego też wychowawcy po­ winni je strzec starannie przed nieodpowiednim towarzystwem, od którego może przejąć niepożądane właściwości i cechy charakteru.

Chociaż jest bardzo uparte – można do niego trafie przez sympatię i miłość. Ma ono wrodzone poczucie piękna, dążenie do elegancji, zainteresowania artystyczne – które należy rozwijać.

Przede wszystkim powinno się je przyzwyczajać do posłuszeństwa prawu – i zahamować tendencję do samowoli.

Może swymi zdolnościami pokierować nieodpowiednio.

Charakter jego wykazuje cechy dość kontrastowe. Chociaż jest cierpliwym pracownikiem i usposobionym na ogół dość skromnie – potrafi być również bezlitosny i egoistyczny.

Stara się on odpowiedzieć wymaganiom, jakie mu stawiają inni – mimo to jednak najczęściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowiednio.

Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin to przede wszystkim charakter dość cierpki – a w poczynaniach swych chwiejny nieraz i słaby.

Co mu grozi. Jest zbyt łatwowierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. Toteż zostanie ono nadużyte.

Do czego powinien dążyć. Przede wszystkim do opanowania swej zmysłowości – a zwłaszcza powinien pod tym względem poskramiać swą wyobraźnię.

Gdy przezwycięży swe namiętności staje się prawy i wierny i może dokonać wielkich rzeczy.

Okazuje wówczas niezwykłą potęgę umysłową, idzie za postępem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wynalazki.

Może też osiągnąć niezwykły rozwój i przejawiać jakiś bardzo oryginalny talent.

Nie powinien zapominać, że największym ze wszystkich zawojowań – jest planowanie samego siebie.

Kto urodził się dzisiaj – powinien od czasu do czasu przebywać w samotności, która jest dla niego źródłem potęgi wewnętrznej. O ile chodzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje– powinien je przedsiębrać w samotności, gdyż inaczej może podlegać wpływowi otoczenia, na który jest bardzo wrażliwy.

Potrzebuje starannego wychowania w dzieciństwie.

Odznacza się on swoją intuicją i może okazać zdolności poetyckie. Lubi życie samotne.

Jest to człowiek o charakterze dość dziwnym i nieczęsto spotykanym. Chociaż znajduje się pośród ludzi – jest im nieraz obcy -żyje jakby we własnym swoim świecie myślowym i okazuje lekceważenie dla uznania i sławy.

Stały, wytrwały, bardzo odważny, okazuje w życiu wielką aktywność i rozwija znaczną ekspansję.

Nieco szorstki w swym zachowani , dąży do oddzielenia się od innych.

Natura jego jest wyniosła i dumna. Chociaż na ogół prawy – jest to charakter marsowy, nie cofający się przed użyciem siły. Dąży on do zapewnienia sobie słuszności w życiu nie tyle przez własne zasługi i pracę, co przez zręczne wykorzystanie okoliczności a także i użycie przemocy.

Nieraz też w życiu rozmaici ludzie stają się jego podwładnymi i zależą od niego. Przyjaciół jednakże posiada tylko nielicznych.

Co mu grozi. Że koniec jego życia może być niepomyślny, a w każ­ dym razie nieprzyjemny.

Dziecko dziś urodzone potrzebuje starannego wychowania. Pozostawione bowiem samemu sobie może stać się złośliwe, kłamliwe, i dążyć do zadowolenia jedynie swych żądz, dopuszczając się nawet fałszów w tym celu lub kłamstwa.

Pragnie ono również zagarnąć przemocą cudzą własność, a nie pilnowane staje się bardzo zuchwałe i przejawia instynkty niszczycielskie.

Jest to człowiek o charakterze dość sympatycznym, uczuciu, wrażliwy, odznaczający się inteligencją, zdolny do głębokiej miłości.

Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią – to najgłówniejsze cechy jego charakteru.

A jednak potrafi on być również surowy i bez skrupułów, a chociaż jest usposobiony pokojowo – dąży jednak do władzy i osiągnięcia autorytetu.

Wierzy niezachwianie we własną potęgę i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytość i rezerwę.

Pragnie on prowadzić życie człowieka publicznego, roztaczać wszech­ stronną aktywność towarzyską, a spełnianie obowiązków społecznych sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie.

Lubi spokój domowy i potrafi mimo całe przekonanie o swej słuszności i wielkości zdobyć się na tolerancyjność i życzliwość innych.

Ma on wielu przyjaciół i znajomych – ale tylko nieliczni z nich okażą się pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciółmi w interesach – przyniosą straty.

Wrogowie – chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmartwienia.

Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają się zazwyczaj nieszczególnie. Sytuacja materialna poprawia się jednakże w połowie życia, a to dzięki zapobiegliwości jaką rozwija.

Małżeństwo osoby urodzonej dzisiaj nie jest wolne od dysharmonii.

Jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadzić go do majątku.

Wie czego pragnie, cel swój ma jasno określony w życiu, a w swych dążeniach jest wytrwały.

Cechuje go oszczędność. Dzięki swym wysiłkom i gospodarności osiągnie powodzenie materialne i zapobiegliwość pomoże mu w zdobyciu majątku.

Karierę swą może osiągnąć również dzięki małżeństwu.

Jest to człowiek cierpliwy, który posiada zdolności wynalazcze i umiejętność przystosowania się do warunków, co mu zapewni dobrą sytuację życiową. Zycie prowadzi dość proste.

Ma on dużo oryginalnych projektów i dobrych pomysłów. W życiu spotyka go więcej okazji pomyślnych, aniżeli sam może wykorzystać.

Jest wymowny i posiada dużą zdolność przekonywania innych o słuszności swego zdania.

Zawód jego może być nawet dość ekscentryczny lub niezwykły – ale w nim osiągnie powodzenie. Powiedzie się mu również we wszystkim, co ma związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami.

Czego się strzec winien. Niechaj ma się na baczności przed wybucha­ mi gniewu i zazdrości.

Kobieta dziś urodzona powinna dążyć do tego, aby nie dać na siebie oddziaływać pochlebstwu i nie pozwalać sobie na zbytnie uleganie namiętnościom lub sympatiom posuniętym za daleko.

Jak wychowywać dziecko dziś urodzone. Jest ono samowolne, a po­ zostawione samemu sobie staje się nieustępliwe i niewrażliwe na cierpienia jakie sprawia innym.

Ma ono dużo sił życiowych i mocny organizm, a nieraz cierpi z powodu przejadania się. Wcześnie rozwija się w nim silna zmysłowość.

Trzeba je przyzwyczajać do uprzejmości, ustępliwości, sympatii dla wszystkiego co żyje, odzwyczajać zaś od okrucieństwa w stosunku do małych zwierząt, do czego nieraz okazuje skłonności.

Ma umysł zrównoważony i okazuje skłonności matrymonialne.

Jest człowiekiem czułym, serdecznym i kochliwym. Ma on dość silne skłonności matrymonialne – a mimo to uczucia swe kieruje nieraz na złe tory.

Jest dość ambitny i pragnąłby zając jakieś stanowisko bardziej wybitne, a dzięki swym wytrwałym wysiłkom nieraz osiąga pozycję odpowiedzialną w życiu. Osoby wyżej stojące od niego okazują mu swą pomoc i protekcję, a wyższe sfery towarzyskie przyczyniają się niemało do jego kariery.

Chęć panowania nad innymi wyraźnie się przebija w jego charakterze. Dzięki swej mądrości, a również i okazywanemu taktowi i uprzejmości dla innych – może osiągnąć duże wpływy.

Posiada on umysł zrównoważony. Stały, cierpliwy, uparty – a cechy te potęgują się w nim z wiekiem – gdy raz coś sobie postanowi – pragnie to wykonać za wszelką cenę.

Długo się namyśla i rozważa – ale gdy raz ustali swe zamierzenia – wówczas dąży do swego celu z wielkim zdecydowaniem, nawet i w tym wypadku, gdyby to miało go doprowadzić do kolizji z prawem.

Na ogół życie jego płynie dość spokojnie i nie obfituje w jakieś wydarzenia nadzwyczajne.

Zazwyczaj okazuje dużo prawości i pewną szczodrość – ale czasami znowu bywa wyjątkowo oszczędny. Przeważnie przychodzi do majątku dzięki wykonywanemu zawodowi.

Jego wady – to zbytnie skoncentrowanie się na samym sobie i przypisywanie swej osobie zbytniego znaczenia.

Nie jest też wolny od wady szyderstwa, a charakter jego przyjmuje nieraz odcień zbyt władczy.

Co mu grozi. Jest to charakter dość ambitny, który jednak w swym dążeniu do zrobienia kariery nie zawsze posługuje się odpowiednimi środkami i z tego powodu może ściągnąć na siebie przewroty losu.

Z tego również powodu jego aspiracje i dążenia mogą się wcale nie zrealizować.

Ma on zdolności artystyczne i poczucie humoru okazuje również zdolności naśladowcze.

Lubi uznanie i bardzo się troszczy o swą opinię.

Jego poglądy są najczęściej demokratyczne, a jednakże mimo to lubi występować okazale i wysuwać się w życiu na pierwsze miejsca.

Dąży on bowiem do potęgi i władzy i przewodzenie nad innymi sprawia mu wielką przyjemność. Pragnie panować – niezależnie od tego, czy posiada potrzebne do tego kwalifikacje, czy nie.

W końcu jednakże sam zostanie opanowany – gdy popadnie w więzy miłości i dostanie się pod wpływ przemożny żony.

Posiada on duże zdolności organizacyjne i silną wolę – dzięki czemu może się wybić w życiu. Powodzenie czeka go zarówno na polu sztuki jak też i w zawodach mających cos wspólnego z ziemią – w rolnictwie, ogrodnictwie, a także w związku z kopalniami i ich produktami.

Urodziny dzisiejsze przynoszą szanse korzystne na zrobienie kariery i zdobycie majątku, czy to dzięki interesom, pomyślnej lokacie kapitałów, czy też przez akcje, przedsiębiorstwa publiczne itp.

Kto urodził się dzisiaj może również otrzymać spadek po rodzicach lub krewnych.

Organizm jego jest silny i wykazuje dużo sił życiowych.

Wady. Umysł jego jest nieraz fantastyczny, zazdrosny, despotyczny. Nie jest samodzielny i pożycza sobie myśli, idee i natchnienia od innych.

Czego się strzec winien. Jego życie obfituje w dziwne przygody i wy­ darzenia. Niechaj zatem będzie ostrożny i strzeże się nieszczęśliwych przypadków.

Kobieta dziś urodzona – panuje nad mężem i nad swą rodziną. Dzięki mężowi może osiągnąć majątek.

Stały, nieugięty, nieustępliwy jest przyjazny, sympatyczny, uczuciowy.

Zdecydowany, cierpliwy, wytrwały, praktyczny – wyróżnia się swymi zdolnościami wykonawczymi. Jest dość konserwatywny, ale przy tym jego zainteresowania umysłowe są wszechstronne. Im dalej posuwa się w lata – tym bardziej staje się stały, nieugięty, zamknięty w sobie, poważy, nakazujący szacunek.

Trzeba jednak podkreślić, że mimo nieustępliwości odznacza się swymi gorącymi uczuciami. Jest to przeważnie dobrze usposobiony, przyjazny, sympatyczny, szlachetny człowiek.

Jego wewnętrzny charakter jest pełen godności i dość władczy. Ostrożny, rozważny – decyduje się powoli, ale jego zdanie jest zawsze solidne i ma dużą wartość praktyczną.

Jest wielkim zwolennikiem piękna w przyrodzie zarówno jak i w sztuce – zwłaszcza lubi zbytek artystyczny, piękne otoczenie i piękną architekturę. Okazuje też sam nieraz zdolności artystyczne i konstrukcyjne, co przejawia się również i w kierunku architektonicznym.

Lubuje się w spełnianiu czynów sprawiających innym przyjemność i okazuje skłonności filantropijne.

Jego największą wadą jest zbytnia chęć wypoczynku i niechęć do czynienia wysiłków. Ta tendencja do łatwego życia i inercji może go narazić na większe przykrości życiowe.

Do czego powinien dążyć. Niechaj stara sią przezwyciężyć swą zmysłowość i przyciąganie materii, które tak silnie odczuwa – i wznieść duszę swą do wyżyn abstrakcji.

Niechaj więc stara się w życiu dopomóc sobie samemu podobnie jak dopomógł wielu innym.

Człowieka tak urodzonego czeka zazwyczaj dość szeroki zakres wpływów życiowych – a jego wysiłki zostają nieraz uwieńczone powodzeniem.

Znajdzie w życiu protektorów i przyjaciół życzliwych.

Jest to człowiek przedsiębiorczy, wyróżniający się swym oryginalnym umysłem. Jest tak uzdolnionym, że prawie w każdym kierunku może w życiu liczyć na powodzenie.

Może być dobrym pracownikiem umysłowym, teoretykiem, myślicielem, uczonym, wynalazcą, mówcą.

Mózg jego pracuje w harmonii ze zdolnościami wykonawczymi rąk, a dzięki swym artystycznym zdolnościom może hyc doskonałym pracownikiem na polu sztuki stosowanej.

Wesoły, o miłym usposobieniu, towarzyski – przywiązany jest do życia materialnego.

Jego przyjaciele – to ludzie bardzo aktywni, popierają go w życiu i nieraz lwią część swego powodzenia ma im do zawdzięczenia.

Ma on również protektorów wśród osób wyżej postawionych, a wpływ tej protekcji dość dużo obejmuje i w skutkach swych może się okazać w życiu wielce dobroczynny.

Wady. Z powodu zbyt negatywnego i nerwowego usposobienia jakie posiada – może podlegać: ujemnym wpływom otoczenia i zostać wciągnięty w złe towarzystwo.

Jak wychować dziecko dziś urodzone.

Potrzebuje ono przede wszystkim jak najbardziej troskliwej i starannej edukacji oraz troski o rozwinięcie jego charakteru.

Pozostawione samemu sobie – bez odpowiedniego wykształcenia – nie rozwija się i pozostaje silnie zmysłowy i uganiającym się za użyciem.

Tacy mężczyźni gdy dorosną – mówią zbyt dużo i zbyt głośno, zachowują się nieodpowiednio i nie cieszą się sławą. Kobiety znowu – nie­ rozwinięte i nieopanowane – nerwowe i są niespokojne.

Ale za to gdy otrzymają odpowiednie wykształcenie i wychowanie – obie płcie wykazują dużą subtelność: i dobry smak.

Na ogół charakter osoby urodzonej dzisiaj jest dość dodatni, a życie rodzinne zapowiada się nieźle.

Jest odważnym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem.

Inteligentny, pełen energii – w walkach życiowych osiąga zwycięstwo dzięki swej wyższości intelektualnej nad przeciwnikami.

Wykazuje duże zdolności do koncentrowania się na swej pracy. Od­ ważny i przedsiębiorczy – pragnie własną pracą i wysiłkiem całego życia wybić się na stanowisko zaszczytne i przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa, jakie spotyka na drodze prowadzącej do tego celu.

Bardzo praktyczny – doskonale orientuje się w interesach. Mimo wszystko jednakże może być narażony na niepowodzenia w związku z własnością nieruchoma.

Nieraz bywa obdarzony niezwykłymi zdolnościami lub nawet talentem w jakimś kierunku. Może na przykład lubować się w odkrywaniu tajemnic przyrody; poczyni jakieś specjalne wynalazki w zakresie naukowym – ewentualnie w dziedzinie elektryczności, optyki lub chemii. Odznacza się też swymi niezwykłymi zdolnościami zarówno w kierunku literackim jak i artystycznym. Ale jego zdolności mogą również zna­ leźć doskonałe zastosowanie w kierunku czysto filozoficznym.

Ponieważ potrafi bardzo zręcznie odkrywać cudze tajemnice – mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią sledczym lub prawnikiem.

Co mu grozi. Że może zakończyć swe życie przedtem, aniżeli zadowoli swe najwyższe ambicje i osiągnie ostateczny cel swych pragnień.

Do czego powinien dążyć. Powinien starać się o jednolitość i harmonię swego charakteru. Zdarza się bowiem, że jego natura wykazuje pewną podwójność – inny jest w słowach, a inny w czynach. Ta podwójność przejawia się coraz silniej z wiekiem, łącznie z drażliwością i niepokojem wewnętrznym.

Jest to człowiek wymowny, umiejący niezwykle zręcznie bronić swych poglądów. W zawodzie swym zazwyczaj udaje mu się osiągnąć dobre stanowisko. Może też osiągnąć powodzenie w zakresie wojskowości.

Interesuje się. sztuką a nieraz okazuje zdolności poetyckie lub muzyczne.

Jest to człowiek bardzo bystry, obrotny, zręczny, zwłaszcza w wypadkach nieprzewidzianych trudnosci.

Trzeba dodać, że jest bardzo wrażliwy na wpływy innych ludzi i liczy się z ich zdaniem.

Jego wyobraźnia jest rozwinięta dość silnie i okazuje zamiłowanie do wszystkiego co niezwykłe i fantastyczne.

Smak jego jest bardzo subtelny. Ukochał wszystko co piękne, a jego zachowanie się i tryb życia noszą często na sobie pewne piętno artystyczne.

Nieraz też okazuje zdolności w kierunku artystycznym, muzycznym, śpiewu itd. Doskonale zna się na sztuce, a w dziedzinie poezji lub muzy­ ki może się nawet wznieść wysoko.

Czego się strzec winien.

Chociaż jest bardzo utalentowany, nieraz zachowuje się w życiu zbyt biernie i za mało myśli o rozwinięciu swych wrodzonych talentów i przejawieniu ich w czynach.

Trzeba jednakże stwierdzić, że w życiu czeka go dość dużo szczęścia, chociaż koleje jego losu zazwyczaj podlegają zmianom najróżnorodniejszym.

Niewątpliwie potrafi on sobie utorować drogę w życiu i osiągnąć stanowisko związane z pewną odpowiedzialnoscią.

Jest to bowiem silny charakter – i to silny pod wszystkimi względami

– zarówno psychicznie jak i fizycznie.

Dobry mówca – potrafi być zręcznym dyplomatą, a gdy swą działalność skieruje w stronę życia politycznego – może osiągnąć doskonałe rezultaty i zwyciężać swych przeciwników przy wyborach.

Gdy tylko będzie mógł w życiu osiągnąć odpowiedni rozwój umysłowy i duchowy – może wówczas wstać jednostką wybitną, twórcą lub organizatorem społecznym, którego wpływ będą odczuwać szersze warstwy ludnosci.

Żyje na rozstajnych drogach nie wiedzieć, którą ma wybrać.

Jest to człowiek dowcipny, inteligentny, miewa doskonałe pomysły, a dzięki swemu zamiłowaniu do pracy umysłowej nieraz zdobywa dużą wiedzę i mądrość.

Kto urodził się dzisiaj myśli bardzo dużo i więcej żyje swymi myślami aniżeli uczuciami i pierwsze odgrywają w jego życiu większą rolę.

Przez całe swe życie dąży do tego, aby się rozwijać, poznać samego siebie i analizować swe wrażenia i uczucia. Pragnie on opanować swe uczucia i rozwinąć silną wolę.

A mimo to – jest jednak dość chwiejny i waha się pomiędzy ufnością i wiarą, a sceptycyzmem. Rzadko przebywa w jednym miejscu przez czas dłuższy i chętnie zmienia miejsce swego pobytu. Nieraz pragnąłby nawet być w dwóch miejscach naraz.

Nie odznacza się wielką wytrwałością i konsekwencją; zanim zakończy jakąś sprawę i doprowadzi cos do skutku – już zabiera się znowu do czegoś zupełnie innego, a to z powodu swego niezdecydowania.

Jego niepokój nerwowy, i chęć czynienia kilku rzeczy naraz potęguje się z wiekiem.

Wady. Jest niezdecydowany, zawsze siedzi na dwóch stołkach i nie zawsze potrafi się koncentrować i pracować wydajnie i z korzyścią dla siebie.

Najczęściej nie wie co ma wybrać, bo w byciu nieustannie stają przed nim, otwierają się nieustannie dwie drogi, dwa sposoby postępowania, podwójne możliwości i przeżycia podwójnego rodzaju. Pociągają go też jednocześnie rozmaitego rodzaju zainteresowania i rozmaite rodzaje studiów.

Nerwowy, niespokojny, drażliwy – łatwo się unosi a wskutek rozproszenia jakie okazuje – trudno mu się koncentrować.

Gdy rozwinie się wyżej moralnie, może osiągnąć wielką mądrość.

Lecz człowiek stojący na niskim szczeblu drabiny moralnej – ceni prze­ de wszystkim tylko swój mózg i nie wierzy w nic poza materialnymi wydarzeniami codziennego życia.

Usposobienie jego jest społeczne ma licznych przyjaciół.

Wspaniałomyślny, sympatyczny – odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń.

Gościnny, uprzejmy – troszczy się o wygody i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciół i zwolenników.

Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywać też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku.

Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry; niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne.

Dzięki swym specjalnym zdolnościom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym, prawnikiem.

Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne – lubi pracę społeczną. Może zająć z czasem stanowisko odpowiedzialne, na którym będzie się cieszył zaufaniem ogólnym. Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy· jak i w zakresie swego społecznego środowiska.

Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu – i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd.

Urodziny te nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw – zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne.

Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia – szybko pod­ nosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu.

Poszukuje wytrwale prawdy – a przy tym zawsze widzi dwie strony każdego zagadnienia – i ta kontrastowość i podwójność jego charakteru nieraz się zaznacza w życiu.

Umysł jego niezwykle ruchliwy – zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie – może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.

Lubi w życiu ryzykować. Inny jest w swych mys1ach a inny w czynach.

Zręczny jest bardzo w wyrażaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie.

Nieco wyniosły i egoistyczny – jest dobrym pracownikiem umysłowym; potrafi zwłaszcza dobrze rozumować i dowodzie słuszności swego zdania.

W sporach jest zacięty i nieustępliwy. Wykazuje w ogóle dość wojowniczą naturę – jest też zazdrosny. Nie cofa się w życiu przed ryzykiem i hazardem.

Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwójnej. Inne jest jego wnętrze – a inaczej postępuje na zewnątrz.

Nastroje jego zmieniają się nieustannie. Gdy jest dobrze usposobiony – wówczas jest doskonałym pracownikiem i chętnie przychodzi z po­ mocą innym.

Pod wpływem zaś złych nastrojów – jest bezwładny i obojętny.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu dość mu się wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i projekty realizują się pomyślnie.

Przy tym interes swe prowadzi umiejętnie i systematycznie, i również w swych zajęciach i pracy umysłowej jest staranny i metodyczny. Zwraca uwagę na swe zachowanie, wygląd zewnętrzny i troszczy się o ubranie.

Może liczyć na powodzenie i karierę w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąć dobre stanowiska.

Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągnięcia stanowiska.

Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogów, która będzie mu w tym przeszkadzać dość silnie i nie można powiedzieć na pewno, czy mu się uda zwalczyć swych przeciwników.

Życie jego zależne jest od ryzyka.

Inteligentny, wrażliwy lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.

Jest to człowiek o silnym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach naukowych, skłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym jak i filozoficznym lub teologicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również dużym zmysłem krytycznym.

Cechuje go zdrowy rozsądek, pragnienie zdobycia wiedzy, trafne zda­ nie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne jak i pewna tendencja do serdecznego i eleganckiego zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem – gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu tym urodzony ma naturę oziębłą i obojętną.

Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależności gotów na wszystko. W biedzie – czuje się bardzo nieszczęśliwy.

Gdy człowiek taki jest członkiem jakiejś gminy religijnej – okazuje w jej sprawach dużą gorliwość.

Wrażliwy jest i zamknięty w sobie – stąd też trudno go poznać – a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumienia.

Interesuje się sprawami domowymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje.

W życiu czekają go różne przejścia, zmiany i wahania losu – z góry na dół – dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten sposób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi.

Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powodzenie – o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tendencję do niepokoju, drażliwości, krańcowości – potęgującą się z wiekiem. Wówczas może swe obowiązki spełniać ku ogólnemu zadowoleniu.

Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku.

Może nawet stać się słynny – ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.

Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonii i zgodzie.

Jest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być

zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia.

W zachowaniu swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny – na ogół budzi do siebie sympatię.

Zachowanie jego jest grzeczne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko.

Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spokoju. Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta.

Na ogół okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności.

Jest to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgodę.

Skoro nauczy się czynić dobry użytek re swych zdolności – wówczas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym.

Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśliwy. Lubi też swatać swych znajomych.

Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepiej harmonizuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 października.

Kobieta urodzona tego dnia – wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, swego ujęcia, niezależnością. Mogą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej.

Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespokojna, z tendencją do popadania w krańcowość.

Cukać ją może w życiu ewentualność dwóch małżeństw lub dłuż­ szych związków.

Jego rycie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.

Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne.

Jest ro człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne – zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym.

Czuły, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może poradzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy.

Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany.

Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo – a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki.

W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy – dokuczają mu bowiem nie­ porozumienia, a nawet kłótnie.

Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsi urodziny, to

cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.

Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową.

Kobieta dziś urodzona – jest ładna, uczuciowa, szlachetna – ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także życie publiczne.

Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.

Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności – o charakterze dość sympatycznym. ·

Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił – to jego najwybitniejsze cechy charakteru.

Ma on dobre intencje – ale nieraz jest zbyt rozpruwszy.

Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnienia przez nieustanną aktywność myślową.

Umysł jego jest obdarowany własnościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania zagadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp

Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach – robi kilka rzeczy naraz – nieraz też zawód jego jest podwójny. Ta podwójność w życiu człowieka urodnego dzisiaj odgrywa dość dużą rolę i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju.

Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów lub też przeżywa kilka dłuższych związków.

Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroką wiedzą, wpływami i autorytetem. Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala się w połowie życia – i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja.

Umysł jego wykazuje specjalne uzdolnienie do panowania nad inny­ mi. Czeka go ewentualność małżeństwa z cudzoziemką.

Na ogół wiedzie mu się w życiu.

Wady. Chętnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki.

Co mu grozi. Ugania się za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.

Jest miłosierny i poświęca się dla innych. Niechaj unika niepokojów.

Dąży on do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad.

Przyjazny, sympatyczny – pragnie przyjść z pomocą potrzebującym, wspomaga chorych i upośledzonych.

Wysoce uzdolniony – posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne korzyści na ofiarę swym ideałom.

Odznacza się swym dobrym usposobieniem; jest szlachetny, pomocny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim.

Jego zdolności krytyczne i porównawcze są rozwinięte niezwykle sil­ nie. Wykazuje również uzdolnienie w kierunku medycyny.

Jest to człowiek obdarzony niezwykłą energią, a jego kariera życiowa szybko postępuje naprzód.

Wiedzie mu się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwieńczą skutki pomyślne.

Zwłaszcza w związku z współdziałaniem z innymi może osiągnąć po­ wodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeństwu.

Choroby. Organizm człowieka urodzonego dzisiaj niezbyt jest silny. Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebezpieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa.

Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów – inaczej ogarnie go silna nerwowość, która -może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń