Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Październik

Zmysłowy, wrażliwy, pragnie być samodzielnym.

Usposobienie jego jest dość melancholijne i zamknięte w sobie. Wyróżnia się przy tym swą wrażliwością – zwłaszcza reaguje na uczucia sympatii lub antypatii i sam odczuwa je silnie.

Subtelny, dobroduszny, harmonijny, lubi dobre towarzystwo ludzi kulturalnych i wysoko wykształconych – a w swych przywiązaniach jest stały.

Wyróżnia się swym poczuciem kolorytu i dobrym smakiem. Jest zmysłowy i uczuciowy – a zmysły jego są bardzo subtelne, zwłaszcza smak i powonienie.

Bystry, zręczny, nierzadko okazuje skłonności do miłosierdzia i przejmuj się troskami innych.

Przy tym wszystkim jest to człowiek odważny, zacięty, nierzadko o skłonnościach do gwałtowności lub destrukcji. Mimo spokojne i harmonijne zachowanie się na zewnątrz – skłonności te przejawiają się od czasu do czasu.

Trzeba dodać, że urodziny dzisiejsze wykazują dwie krańcowości. Jedna z nich to człowiek uganiający się za przyjemnościami, a jednocześnie okazujący wielkie zamiłowanie do ceremonii, formalności życiowych, tradycji i przyjętych obyczajów.

Druga zaś to człowiek subtelny, niezwykle uzdolniony, uduchowiony, poszukujący jedności w całym bycie i dążący do syntezy. Ten ostatni typ odznacza się niezwykłą intuicją, która nawet może przejść w jasnowidzenie – w miarę wzrastającego uduchowienia.

Co mu grozi? Jego najlepsze uczucia i skłonności zostaną niedocenione przez otoczenie. Grozi mu również utrata dziedzictwa, albo też strata osoby kochanej – ewentualnie jej choroba. Jest to dlań bardzo bolesne – bowiem człowiek urodzony dzisiaj, czy to kobieta czy mężczyzna – źle się czuje w samotności, mając wrażenie, że jest czymś niekompletnym, zbytecznym lub porzuconym. Wymiana uczuć, pragnienie poświęcenia się dla osoby kochanej – to podstawowe cechy charakteru takich ludzi, a małżeństwo, przyjaźń lub ścisłe współdziałanie z innymi są im koniecznie potrzebne do osiągnięcia pełni rozwoju indywidualnego.

Panuje nad innymi i zwycięża swych wrogów.

Cechuje go wielka siła woli. Usposobienie jego jest bystre, impetyczne, agresywne i dość gniewliwe – co powoduje nieraz życiowe nieporozumienia i dysharmonie we współdziałaniu z innymi.

Zacięty, wojowniczy, nieustępliwy – jest to człowiek nie cofający się przed walką.

Potrafi wszystko zorganizować bardzo umiejętnie i wyznaczyć każde­ mu miejsce właściwe. Jest to również świetny analityk – rozważny, przewidujący, wnikliwy. Tam, gdzie inni – bardzo powierzchowni obserwatorzy – nie mogą dojrzeć żadnych usterek – on natychmiast dostrzega wszystkie błędy.

Wyróżnia się również swymi zdolnościami dyplomatycznymi, strategicznymi i taktycznymi, co może mu być wielką pomocą w życiu i w stosunkach z innymi, a specjalnie w karierze wojskowej.

W życiu przeważnie udaje mu się utwierdzić swą władzę nad innymi. Panuje i triumfuje nad wrogami. Trzeba dodać, że jest to człowiek wierny i szczery, szukający w życiu zawsze tego, co najlepsze. Niezłomnie trzyma się swych zasad i metod praktycznego działania.

Dąży do równowagi i harmonii poprzez wszystkie zmienne koleje ziemskich losów – i w końcu udaje mu się je osiągnąć. Dzięki swej intuicji łatwo przychodzi mu znaleźć drogę rozwoju duchowego.

Pragnie on zrealizować harmonię między uczuciami i myślami. Gdy tylko uda mu się osiągnąć równowagę wewnętrzną – wówczas szybko robi karierę, dzięki umiejętnym posunięciom na szachownicy życiowej.

Co mu grozi? Niechaj się strzeże niebezpieczeństw, które mogą mu grozić w bitwach.

Zdrowie. Kto urodził się dnia tego – posiada instynkt nieomylny, pro­ wadzący do zachowania zdrowia i sił organizmu. Dzięki osiągniętej równowadze charakteru – unika krańcowosci i ekscesów.

Zdrowie jego jednak może ucierpieć dzięki silnym wstrząsnieniom uczuciowym, zwłaszcza, gdy wystawione jest na szwank jego wrodzone poczucie sprawiedliwości. Może również ucierpieć przez nadmierne skoncentrowanie się na swej specjalności i jednostronności w poglądach.

Spostrzegawczy, harmonijny okazuje zdolności por6wnawcze, taktyczne i dyplomatyczne.

Jest to człowiek bardzo inteligentny, który potrafi połączyć zamiłowa­ nie do przyrody i życia wiejskiego ze znaczną ekspansją umysłową.

Ma zdolności dyplomatyczne, które umiejętnie stosuje w życiu, zręcz­ nie dobierając sobie współpracowników. Umysł to niezwykle pojętny o wszechstronnych zainteresowaniach.

Nieco zmieniły – wyróżnia się jednak swym taktem oraz umiejętnoś­ cią znalezienia się w każdej sytuacji życiowej. W stosunkach z ludźmi okazuje dużo subtelności, a jego umiłowanie sprawiedliwości zaznacza się w życiu dość wyraźnie.

Bardzo wrażliwy – pragnie wywierać dodatnie wrażenie na innych i podobać się ogólnie. Jest to człowiek równego charakteru, starający się ze wszystkimi ludźmi wychodzić jak najlepiej, w stosunkach dość przyjem­ ny.

Ambitny, szlachetny, harmonijny – posiada wielką intuicję i odzna­ cza się swymi zdolnościami porównawczymi: potrafi jednocześnie ujmo­ wać dwie kontrastowe strony każdej sprawy lub zagadnienia. Jest niez­ wykle spostrzegawczy – zazwyczaj nic nie ujdzie jego oka, co dzieje się w jego otoczeniu.

Posiada zdolności literackie, chociaż rzadko tylko dąży do osiągnięcia ich najwyższego rozwoju. Pod tym względem kobiety górują nad męż­ czyznami i potrafią pisać do swych przyjaciół i krewnych listy niezwyk­ le zajmujące.

Dzięki bystrej obserwacji – potrafią one nawet najdrobniejsze szcze­ góliki uczynić interesującymi i nadać im specjalne znaczenie.

Zawsze dobrze usposobiony, uprzejmy, zrównoważony człowiek w dniu tym urodzony przeważnie okazuje zdolności do wzniesienia się w życiu ponad walki partyjne stronnictw i do zajęcia stanowiska bezstron- nego. .

Urodziny te przynoszą nieraz pewną tendencję do dysharmonii z oj­ cem, który nie ma w tym wypadku dobrego wpływu.

Bywa tak, że innym osobom wydaje się nieco kapryśnym, jakby czło­ wiekiem podwójnym – jest to jednak tylko złudzenie.

Spostrzegawczy, harmonijny okazuje zdolności porównawcze, taktyczne i dyplomatyczne.

Jest to człowiek bardzo inteligentny, który potrafi połączyć zamiłowanie do przyrody i życia wiejskiego ze znaczną ekspansją umysłową.

Ma zdolności dyplomatyczne, które umiejętnie stosuje w życiu, zręcznie dobierając sobie współpracowników. Umysł to niezwykle pojętny o wszechstronnych zainteresowaniach.

Nieco zmieniły – wyróżnia się jednak swym taktem oraz umiejętnością znalezienia się w każdej sytuacji życiowej. W stosunkach z ludźmi okazuje dużo subtelności, a jego umiłowanie sprawiedliwości zaznacza się w życiu dość wyraźnie.

Bardzo wrażliwy – pragnie wywierać dodatnie wrażenie na innych i podobać się ogólnie. Jest to człowiek równego charakteru, starający się ze wszystkimi ludźmi wychodzić jak najlepiej, w stosunkach dość przyjemny.

Ambitny, szlachetny, harmonijny – posiada wielką intuicję i odznacza się swymi zdolnościami porównawczymi: potrafi jednocześnie ujmować dwie kontrastowe strony każdej sprawy lub zagadnienia. Jest niezwykle spostrzegawczy – zazwyczaj nic nie ujdzie jego oka, co dzieje się w jego otoczeniu.

Posiada zdolności literackie, chociaż rzadko tylko dąży do osiągnięcia ich najwyższego rozwoju. Pod tym względem kobiety górują nad mężczyznami i potrafią pisać do swych przyjaciół i krewnych listy niezwykle zajmujące.

Dzięki bystrej obserwacji – potrafią one nawet najdrobniejsze szczególiki uczynić interesującymi i nadać im specjalne znaczenie.

Zawsze dobrze usposobiony, uprzejmy, zrównoważony człowiek w dniu tym urodzony przeważnie okazuje zdolności do wzniesienia się w życiu ponad walki partyjne stronnictw i do zajęcia stanowiska bezstronnego. .

Urodziny te przynoszą nieraz pewną tendencję do dysharmonii z ojcem, który nie ma w tym wypadku dobrego wpływu.

Bywa tak, że innym osobom wydaje się nieco kapryśnym, jakby człowiekiem podwójnym – jest to jednak tylko złudzenie.

Zna się na ludziach i umie z nimi współdziałać.

Nie lubi się prędko decydować i najczęściej, gdy zachodzi potrzeba nagłej decyzji, odkłada i zwleka. Na dnie charakteru tego człowieka drzemie wola potężna, która, gdy raz zostanie rozbudzona – i potem rozwinie się w pełni – może uczynić go zdolnym do dokonania czegoś naprawdę wybitnego.

Doskonale orientuje się w charakterach ludzkich; potrafi zrozumieć naturę każdego człowieka i odczuć jego właściwości.

Wykazuje duże zdolności w kierunku współdziałania z innymi. Gdy przedsiębierze coś na własną rękę – potrzebuje współczucia i sympatii otoczenia, inaczej zniechęca się łatwo do swej pracy.

Jest na ogół lubiany i popularny. Uczuciowy, nieraz usposobiony nie­ co romantycznie, lubi towarzystwo i łatwo zaprzyjaźnia się, zwłaszcza z osobami płci odmiennej. Szlachetny, zamknięty w sobie, a mimo to pełen sympatii dla innych, jest rozsądny i logiczny – a okazuje również dużą wrażliwość, subtelność oraz intuicję. Lubi zagłębiać się w przeszłości. Dąży do wygód życiowych.

Zawód. Człowiek urodzony dzisiaj nierzadko wykazuje zdolności naukowe lub artystyczne: poetyckie, muzyczne, albo też malarskie i w jednym z tych kierunków może osiągnąć doskonałe rezultaty. Może być również dobrym krytykiem – a dzięki swym zdolnościom strategicznym i taktycznym może zrobić karierę w służbie wojskowej.

Zazwyczaj wcześnie zawiera związki małżeńskie. Miłość i przyjaźń w życiu jego odgrywają rolę wybitną i osoby tak urodzone nawet w wieku późniejszym nie tracą swego uroku. Toteż człowiek dziś urodzony potrafi być dobrym mężem lub żoną, czułym, łagodnym, nie utrudniającym niepotrzebnie życia swemu partnerowi. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie mu grozi w tym kierunku, to małżeństwo zbyt wczesne, łatwo się bowiem zakochuje i to najczęściej z wzajemnością.

Trzeba dodać, że urodziny dzisiejsze pod tym względem lepsze są dla mężczyzn aniżeli dla kobiet. Tym ostatnim mogą bowiem przynieść rozczarowania w miłości lub dysharmonię w małżeństwie.

Wady. Nieraz jest niepewny i nie zachowuje koniecznej ostrożności życiowej. Niedostatecznie przewidujący – nie troszczy się o przyszłość, pocieszając się przeszłością.

Towarzyski, wesoły ustępuje innym dla świętego spokoju.

Przyjazny, sympatyczny – pragnąłby w swym otoczeniu budzie dla siebie życzliwość i uczucia braterskie. Aby nie wywoływać dysonansów – nieraz ustępuje innym.

Usposobienie jego jest dość postępowe, niezależnie od tego jaką pozycję zajmuje – czy wysoką-, czy niską w życiu.

Lubi łączyć się z innymi we współdziałaniu i chętnie bierze udział w towarzystwach, związkach, kompaniach, kooperatywach itp. Trzeba do­ dać, że z wiekiem rozwija się w nim zadziwiająca zdolność poznawania charakterów ludzkich i dzięki temu coraz lepiej dobiera sobie współpracowników.

Człowiek ten jest usposobiony postępowo – okazuje duże ambicje życiowe, a umysłowo może wykazać znaczną ekspansję. Potrafi być niezależny, gdy tego zajdzie potrzeba, ale rzadko tylko okazuje dumę lub zarozumiałość.

Prawy, sympatyczny – w sądach swych jest bezpartyjny, potrafi wysłuchać obie strony i dojrzeć plusy i minusy każdej sprawy. Z tego te:.. względu może być dobrym sędzią. Towarzyski, wesoły, zawsze pełen nadziei – jest dobrym kolegą. Z rodzeństwem utrzymuje dość dobre stosunki. Lubi odbywać krótkie podróże.

Kobieta w tym dniu urodzona ma dużo kobiecości i okazuje żywe za­ interesowanie sztuką i wszystkim co piękne i wzniosłe. Wady. Beztroski w sprawach pieniężnych, odkładający ważne sprawy, zapominający – nie jest wolny od pożądliwości. Jego natura nieraz bywa podwójna.

Co mu grozi? Że może zostać osamotniony pod względem uczuciowym – ewentualnie rozejść się lub zostać z osobą, do której był bardzo przywiązany. W ogóle trzeba zaznaczyć, że stosunki z przedstawicielami płci odmiennej mogą przynieść człowiekowi urodzonemu dnia tego różne rozczarowania i przykrości.

Bowiem jego natura pożąda miłości i w tym kierunku bywa nieraz przewrażliwiony. Organizm jego jest dość zdrowy. W razie przepracowania mogą ucierpieć przede wszystkim nerki, gdyż jest to najwrażliwsza część organizmu. W razie niedomagań dobre usługi może oddać odosobnienie, spokój, staranne zachowanie diety, a także rozrywki artystyczne. Wskazane rozwijanie w sobie optymizmu.

Wrażliwy, niezależny jest dobrym obserwatorem. Zręcznie nagaduje innych.

W gruncie rzeczy jest to człowiek uprzejmy, trafnie obserwujący wszystko w swym otoczeniu i zawsze pragnący się nauczyć czegoś nowe­ go ze swych przeżyć. Niezwykle ostro odczuwa wszystko co dzieje się dookoła. Dużo też uczy się w życiu dzięki swym zdolnościom porównawczym.

Wrażliwy, przejmujący się, łatwo się entuzjazmuje. Piękno w każdej postaci wywiera nań duże wrażenie, a jego sąd jest zawsze ostry i subtelny.

Lubi porządek i harmonię, a wewnętrznie ożywia go poczucie sprawiedliwości, równowagi, bezpartyjności.

Potrafi zręcznie zużytkować zdolności innych ludzi i ich pracę. Usposobiony dość kokieteryjnie – nierzadko wykazuje talent sceniczny i odznacza się warownymi zdolnościami naśladowczymi.

Dość dumny, wesoły, subtelny – potrafi imitować innych ludzi i to tak dobrze, że nawet samego siebie może w błąd wprowadzić pod względem swych uczuć _dla innych.

Podrażniony – prędko się uspokaja. Nie zawsze jest wolny od pewnej melancholii, która zaznacza się od czasu do czasu w jego życiu.

Jest to zwolennik niepodległości i samodzielności. Chociaż w rzeczach drobniejszych chętnie ustępuje na żądanie swego otoczenia – swych zasad i celów życiowych wiernie strzeże.

W życiu religijnym taki człowiek dąży do harmonii i jedności, a kłótnie teologów i wzajemne szykany jakie stosują do siebie wyznawcy rozmaitych religii – napełniają go niesmakiem. Gdy nie może odnaleźć ideału piękna i harmonii w religii – zwraca się cały w kierunku bezpośredniego piękna życia, podstawiając na boku rytuały i ceremonie.

Żyje czasem teraźniejszym – i tym, co życie mu przynosi, nie oglądając się na przeszłość. Rzadko tylko zajmuje się analizą własnej duszy lub udręczającymi dociekaniami. Nie przerażają go też ewentualne niepowodzenia, na jakie mógłby zostać narażony w przyszłości.

Wady. Zbyt łatwo daje się opanować zewnętrznym warunkom życia i wpływom postronnym, a także zbyt szybko poddaje się uczuciom.

Niechaj strzeże się mediumizmu we wszelkiej formie, unikając seansów spirytystycznych i hipnotycznych.

Lubi rozrywki i jest wrażliwy na pochlebstwa.

Jest to miłosierny, współczujący, chętny do pomocy człowiek. Aby czuł się zupełnie dobrze – musi mieć dookoła siebie sympatyczną atmosferę.

Wesoły, dowcipny, lubi wszelkie nowe pomysły, a będąc dość figlarnym – potrafi wyprowadzić innych w pole.

Chętnie prowadzi życie na szerokiej stopie i ugania się za przyjemnościami. Lubi towarzystwo osób płci odmiennej i jest wrażliwy na ich pochlebstwa.

Kochając głęboko – poświęca się chętnie w miłości, ale mimo to nie odznacza się stałością. Jego małżeństwo nie obejdzie się też bez przykrości.

Umysł jego jest bardzo aktywny i bystry. Obdarzony jest wybitnym poczuciem rytmu i proporcji i dzięki temu może wstać dobrym muzykiem lub architektem. Czuje odrazę do wszystkiego co marne i prostackie. Przekonany o swym powodzeniu – łatwo poddaje się entuzjazmowi.

Nie odznacza się zbyt wielkimi ambicjami. Dążąc jednak do spełnienia własnych pragnień – stara się nie szkodzić innym. Mimo swe zamiłowania do wygód – nieustannie dąży do tego, aby uzyskać dobre stanowisko, co mu się najczęściej udaje.

Chociaż w układaniu swych planów życiowych nieraz robi duże po­ myłki – jednakże w życiu przeważnie osiąga powodzenie.

Wadą jego staje się czasami zbytnie koncentrowanie się na swej własnej osobie, co przeradza się z czasem w egoizm.

Chociaż wewnętrznie wypełnia go dążenie do osiągnięcia doskonałości to jednak w życiu nie udaje mu się go zrealizować – i wówczas staje się najczęściej zbytnio drobiazgowy, tracąc czas na drobne szczegóły bez znaczenia. Gdy trzeba powziąć nagłą decyzję – wówczas łatwo traci głowę i ulega zamieszaniu.

Do czego powinien dążyć? Do wzmocnienia swej woli, gdyż wiele z przykrości życiowych, jakie go spotykają ma do zawdzięczenia swej zbytniej słabości charakteru.

Zbudowany jest przeważnie proporcjonalnie, ma ładne oczy, miękkie i bujne włosy – a dookoła siebie roztacza atmosferę uprzejmości, przyjaźni i zadowolenia.

Przedsiębierze podróże dalekie.

Usposobiony jest przedsiębiorczo, a jednocześnie dość opozycyjnie, a nawet buntowniczo, gdyż nie znosi ograniczeń. Energiczny, aktywny – posiada w sobie dużo potęgi ukrytej. Odważny, a jednocześnie ostrożny – lubi przygody i dalekie podróże, przy czym okazuje skłonności do odwiedzania krajów południowych.

Jego inteligencja jest niezwykła, umysł zaś czujny, ostry, oryginalny i bardzo aktywny, którego baczności nic nie ujdzie – zapewnia mu powodzenie życiowe, a nieraz może nawet przynieść wyróżnienia lub odznaczenia. Dzięki swym doskonałym zdolnościom umysłowym – uczy się szyb­ ko i dobrze. Chętnie wytwarza sobie własne zdanie o każdej rzeczy, ale prędko je zmienić potrafi. Jednakże w swych zasadniczych celach życiowych, a również i w ideałach, do których dąży – okazuje dużo stałości. Umie używać życia i wykorzystywać jego rozkosze. W jego życiu wpływ matki wyraża się dość silnie.

Zawód. Dzięki swym zdolnościom może z powodzeniem zajmować się sztuką, bądź nauką i zawsze potrafi osiągnąć w tych dziedzinach rezultaty dodatnie.

Trzeba dodać, że charakter mężczyzny dziś urodzonego jest inny, ani­ żeli kobiety. Wartość mężczyzny polega na zdolności koncentrowania się na wykonywanej pracy, zręczności zastosowań praktycznych i zdolności do wysiłków wytrwałych.

Działa on jednakże okresami – po periodzie intensywnej działalności następuje okres bierności, podczas którego nie przejawia w życiu i nie stosuje praktycznie żadnej ze swych zdolności, chociażby życie go nawet do tego zmuszało. Czuje się najzupełniej zadowolony siedząc w miękkim fotelu i paląc papierosa. Gdy jednak odpocznie, tak długo, jak mu było potrzeba – zabiera się natychmiast do roboty i przejawia taką samą nieposkromioną energię, jak poprzednio.

Wady. Jest zbyt wrażliwy, nieraz nawet mediumiczny. Łatwo traci głowę i wówczas podlega wpływom innych ludzi. Nie zawsze lubi porządek – nieraz odkłada różne sprawy i zapomina o nich.

Czego się strzec winien? Niechaj unika wojskowości, jako zawodu. Chociaż może w tym kierunku okazywać wielkie zamiłowanie – nie będzie mu się wiodło w wojsku i nie osiągnie w nim zaszczytów – co naj­ wyżej może się narazić na fizyczne niebezpieczeństwo.

Pokojowo usposobiony, dowcipny lubi. sztukę i zna się na niej.

Pełen radości życia, beztroski, lubi wszystko co piękne, a zwłaszcza jest wielkim zwolennikiem muzyki. Nierzadko zdolności artystyczne łączą się w jego duszy z dużym poczuciem romantyzmu.

Zwłaszcza darzy swą sympatią teatr i wszelkie przedstawienia; jest również wielkim zwolennikiem filmu.

Jest dowcipny i potrafi zręcznie wyśmiewać się z innych; posiada też zdolności krytyczne i może zostać krytykiem artystycznym.

Powodzenie czeka go nie tylko w zakresie sztuki, ale również może osiągnąć dobre rezultaty w handlu lub przemyśle. Zwłaszcza może mu się powieść wytwarzanie takich produktów, które mają związek z zabawami, rozrywkami, zmysłowością lub próżnością ludzką.

W ogóle wszystko co służy do rozrywki lub zabawy innych może mu przynieść powodzenie.

Usposobiony pokojowo – okazuje duże zdolności dyplomatyczne.

Skłonny jest do miłości platonicznej.

Z wielką energią realizuje swe szerokie plany życiowe. Koleje jego życia zazwyczaj są zmienne.

Kobietę urodzoną w tym dniu ożywia pragnienie miłości i życia rodzinnego. Być żoną i matką jest dla niej najwznioślejszym powołaniem i najlepszym zawodem. Gdy ma coś drogiego swemu sercu co ukochała nad życie i co pochłania jej wszystkie zdolności i absorbuje jej uwagę – wówczas nic ją już na świecie nie interesuje i nie obchodzi. Toteż zazwyczaj wychowanie dzieci absorbuje ją w stopniu bardzo silnym.

Wady. Jak wspominaliśmy – człowiek w dniu tym urodzony, wyróżnia się swymi zdolnościami krytycznymi, ale trzeba też dodać, że w kry­ tyce swej zbytnio się rozpędza i nierzadko krytykuje tylko dlatego, aby się przeciwstawić innym, tj. “szuka dziur w całym”. Nawet i wtedy gdy sam nic nie potrafi poprawić i zmienić na lepsze – gani istniejące porządki i prawa.

Czego się strzec winien? Dzięki temu, że zbytnio już jest beztroski w swych poczynaniach życiowych, a również i niedbały w sprawach pieniężnych – może zostać narażony na dotkliwe straty.

Delikatny, uprzejmy jest przywiązany do swego ogniska domowego.

Za swą uczynność i prawość uczuć jest lubianym powszechnie.

Jest to człowiek spokojny, zadowolony z siebie. Dużo ma w sobie spokojnej opanowanej siły i wytrwałości.

Przyjazny, uprzedzający – zawsze gotów jest do okazywania pomocy i to zarówno swym przyjaciołom jak i dalszym znajomym.

Szyb o się orientuje w charakterach ludzkich – ale trzeba dodać, że nieraz też zbytnio polega na sobie pod tym względem, co może go wreszcie narazić na obmowę.

Odznacza się swym poczuciem piękna i przywiązaniem do ogniska domowego.

Nierzadko posiada jakieś specjalne uzdolnienia w kierunku artystycznym – a jeżeli nie zostanie malarzem kolorystą – to wówczas staje się malarzem słów; jego styl jest wtedy niezwykle barwny, wyrazisty i obrazowy.

Małżeństwo, które zawiera dość wcześnie często poprzedza dłuższa przyjaźń. W życiu rodzinnym wykazuje dużo stałości i wytrwałości w spełnianiu swych obowiązków.

Jego przeżycia miłosne – zresztą dość liczne – są na ogół spokojne i nie sprowadzają silniejszych wstrząśnień.

Ojciec nieraz odumiera go wcześnie. Dzieci przeważnie ma niewiele. Może być narażonym na nieporozumienia z krewnymi.

Otoczony przyjaciółmi i bliskimi używa doczesnego są częścią. Zadowolony z życia – najczęściej staje się w końcu właścicielem jakiejś nieruchomości.

Co mu grozi? Czekają go przykrości przez podwładnych.

Wady. Nieraz zwleka, odkłada i waha się w sposób jak najbardziej

uprzykrzony wówczas, gdy sytuacja wymaga działania energicznego i prostolinijnego. Chociaż posiada zarówno takt jak i zdolności dyplomatyczne – ale wówczas wydają się one być niepewnością i tchórzostwem moralnym.

Nieraz też jest zbyt powierzchownym, prześlizguje się po powierzchni zjawisk życiowych – unikając głębi.

Władczy, pewny siebie jest zwolennikiem mych poglądów.

W jakimkolwiek położeniu życiowym by się znalazł – wykazuje cechy charakterystyczne dla człowieka władczego, dążącego do panowania. Toteż los innych ludzi prędzej czy później staje się zależnym od jego woli.

Posiada on tyle siły wewnętrznej i potęgi charakteru oraz pewności moralnej, że w końcu będzie tryumfował nad swymi rywalami i przeciwnikami.

Dumny, ambitny – pragnie posiąść ogólne uznanie i zyskać powszechny szacunek.

Jest to człowiek dążący do tego, aby prowadzić życie intensywne, pełne napięcia. Gorący zwolennik nowych poglądów – może w tym kierunku dochodzić nawet do fanatyzmu.

Trzeba dodać, że interesuje się również filozofią i zagadnieniami abstrakcyjnymi.

Dąży do zrobienia kariery z wielkim taktem i wytrwałością. Jest to zresztą prawdziwie szlachetny człowiek, poważny i opanowany. Toteż najczęściej w jego życiu tak się wszystko wreszcie ułoży, że zajmie dobre stanowisko zabezpieczone odpowiednio materialnie.

Żyje dość długo i nieraz pędzi życie beztroskie, o ile uda mu się opanować napady melancholii, jakim czasami podlega.

Dzięki swym własnym wysiłkom i pracy wytrwałej – może osiągnąć powodzenie i zadowolenie wewnętrzne. Niechaj jednak nie szuka szczęcia na innych drogach – gdyż nadzieje jego wówczas mogą zostać zawiedzione.

Kobieta urodzona dnia tego jest niższego wzrostu aniżeli mężczyzna – ma ładną cerę i jest dobrze zbudowana. Ma miły głos, jest dowcip­ na, często się śmieje – umie również ocenić wesołość i dowcip innych.

Pełna wdzięku – ma ładne ręce i współczujące serce, litujące się nad cierpiącymi i potrzebującymi pomocy.

Mąż nieraz nie rozumie jej subtelnej natury i dokucza jej zazdrością.

Co mu grozi? Że okoliczności życiowe zmuszą go do pracy długiej i ciężkiej, która mu na ogół przyniesie tylko niewielkie rezultaty.

Czeka go w życiu pomoc wiernych przyjaciół.

Jest to człowiek wybitny, o zamiłowaniach społecznych – dążący do działalności publicznej.

Potrafi się poświęcić dla ideału i ponieść ofiary, gdy tego zajdzie po­ trzeba.

Do wszystkiego co ma związek z religią odnosi się życzliwie – może też liczyć na powodzenie w karierze duchownej.

Zazwyczaj w życiu człowieka dzisiaj urodnego ma miejsce nieoczekiwany przewrót szczęśliwy. Nieraz się zwilża, że w najcięższych przejściach życiowych otrzymuje nieoczekiwanie pomoc Opatrzności. Trzeba jednak stwierdzić, że na ogół życie człowieka urodnego dzisiaj upływa dość spokojnie i wolne jest od większych wstrząśnień. Ma wiernych przyjaciół, którzy podtrzymują go w życiu i okazują mu pomoc; są to nieraz osoby stojące wyżej towarzysko. W ogóle ludzie, którzy wyróżniają się swą wiedzą lub zajmują wyższe stanowiska życiowe – chętnie udzielają mu swego poparcia.

Wymowny – jest obdarowany dużą zdolnością przekonywania innych o słuszności swego zdania. Jego przemówienia publiczne są obmyślane starannie i mają piękną i zaokrągloną formę, przy czym dąży zazwyczaj do unikania niepotrzebnych ekscentryczności lub też zbytniej oryginalności.

Spotyka go za to ogólne uznanie i awanse życiowe. Jest to bowiem człowiek pewny i prawy, na którym można polegać. Grożą mu nieporozumienia z krewnymi.

Intrygi wrogów nie będą jednakże mogły zaszkodzić mu na stałe. Nie odbywa zazwyczaj dłuższych podróży.

W młodości nieraz nie obfituje w środki materialne, za to później przeważnie cieszy się dobrobytem, do którego dochodzi dzięki własnej pracy i pilności.

W końcu udaję mu się zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa i wstać wyróżnionym pośród innych. Praca jego wstanie w końcu oceniona wedle wartości.

Wady. Lubi rozrywki i przyjemności, a w tym kierunku jest zbytnio dla siebie tolerancyjny.

Otwarty, niezależny, aktywny może rozminie się ze swym po­wołaniem.

Jest to charakter pozytywny. Człowiek ten pragnie rozwinąć w sobie silną wolę i stale dąży w tym kierunku. Niełatwo pozwoli komuś wpływać na siebie.

W obronie swych praw życiowych jest czujny i aktywny.

Otwarty, szczery, niepodległy, wynalazczy – wykazuje zdolności do języków.

Odbywa liczne podróże – niezbyt jednak dalekie. Czeka go w życiu dużo wysiłków i pracy.

Wady. Nie zawsze jest dostatecznie uważny i punktualny. Lubi odkładać na później najważniejsze sprawy. Co mu grozi? Wybranie nieodpowiedniej drogi w życiu, a także rozstanie się z przyjaciółmi. Grozi mu również zależność od innych i utrata rezultatów własnej pracy i wysiłków życiowych.

Niepraktyczny – wysuwa się w życiu na stanowiska do jakich nie ma kwalifikacji – dzięki czemu nie może zrobić większej kariery.

Jego projekty, jakie sobie układa na przyszłość – zapewne się nie zrealizują.

Zdrowie zazwyczaj dość dobre, gdyż jego organizm jest mocny.

O ile zasłabnie – należy wówczas zwrócić specjalną uwagę na choro­ by nerek i pęcherza oraz na pierwsze oznaki cukrzycy, skoro by tylko zaczęły się ukazywać.

Bowiem organizm człowieka urodzonego w tym dniu może wykazywać takie właśnie chorobowe predyspozycje.

Kobieta urodzona dnia tego – posiada naturę miłości, jest kochającą i kochaną, staje się ośrodkiem zadowolenia i szczęścia. Poświęca się w życiu nieustannie na rzecz istot kochanych – a poświęcenie to jest tego rodzaju, że nikomu nie rzuca się w oczy i nikt tego nie zauważa.

Ona jednak spełnia swe obowiązki rodzinne wesoło, bez narzekań, okazując takt i dyplomację, unikając podrażnień lub niecierpliwości.

W prowadzeniu swych rachunków domowych nie jest zbyt akuratna, a do robótek ręcznych nie okazuje wielkiego zamiłowania.

Dąży do doskonałości i wyróżnia się swymi zdolnościami.

Jest to poważny, zastanawiający się nad życiem człowiek, wierny i dobry, a sąd jego jest trafny i sprawiedliwy.

Jego zdolności umysłowe są wysokiego gatunku i to zarówno w kierunku wiedzy ścisłej, filozofii, jak i sztuki.

Nieraz żyje wspomnieniami przeszłości, lubi zagłębiać się w historię czasów minionych lub wybiegać marzeniami w przyszłość, pragnąc za­ pomnieć o teraźniejszości.

Przywiązany jest nieraz do ojca.

Kobieta urodzona w tym dniu – ma wprawdzie dużo kobiecości, ale obdarzona jest również dostateczną siłą charakteru i zdolnościami do skoncentrowania się na swej pracy, aby spełniać pracę mężczyzny. Wadą jej jest jednak, że w prowadzeniu gospodarstwa domowego nie zawsze jest porządna i wiele zapomina.

Mężczyzna tak urodzony – jest bardzo wszechstronny, a zakres jego zainteresowań jest bardzo szeroki. Z tego powodu nieraz ma nawet trudności w wyborze zawodu.

Nierzadko zdarza się, że w życiu późniejszym zmienia swój zawód, przekonawszy się, że obrał mylną drogę, nie odpowiadającą jego potrze­ bom wewnętrznym. Przeważnie dąży do osiągnięcia doskonałości w ja­ kimś specjalnym kierunku, pracując cierpliwie i nieraz z dużym wysiłkiem i specjalnie troszcząc się o najdrobniejsze szczegóły.

Co mu grozi? Że będzie narażony na straty finansowe, czy to przez zbytnią pewność siebie, czy też przez brak ostrożności i czujności.

Dziecko tak urodzone niełatwo jest zrozumieć. Jest ono bowiem bardzo wrażliwe i łatwo podlega różnym wpływom. Nieraz też mówi lub czyni takie rzeczy, które niepokoją rodziców lub wychowawców – a za które, w istocie – nie jest ono wcale odpowiedzialne.

Wychowanie takiego dziecka powinno być zdecydowane i pozytywne – o jasno określonym kierunku. Należy je zaznajamiać wcześnie z działaniami sił i praw przyrody, przyzwyczajać do spokoju i samoopanowania. Niespodziewane wybuchy należy uspokajać łagodną perswazją. Dziecko takie szybko się rozwija, uczy się stopniowo odkrywać prawdę w każdej rzeczy i chętnie czyni wysiłki w kierunku poprawy i udoskonalenia.

Ambitny, samodzielny, jest sędzią bezstronnym.

Dobry z niego dyplomata i strateg. Ostrożny, systematyczny, cierpliwy, poważnie myślący – jest doskonałym analitykiem.

Energiczny i ambitny – jest pojętny niezwykle, a jego umysłowość wykazuje zainteresowania wszechstronne. Opanowany i zrównoważony – posiada również duże .zdolności obserwacyjne. Interesuje się badaniami naukowymi, okazując nieraz zamiłowanie do chemii lub farmacji.

Gdy zajmie się studiowaniem praw przyrody – jego prace mogą stać się ogólnie użyteczne, dzięki czemu może zdobyć powodzenie życiowe i osiągnąć uznanie.

Na polu naukowym może dokonać ważnych odkryć. Trzeba dodać, że wykazuje również talenty w kierunku artystycznym.

Dużo podróżuje. Nieraz zmienia częściej miejsca pobytu, nie zatrzymując się nigdzie dłużej i prowadzi życie wędrowne.

Pełen jest zawsze nadziei, która go w przejściach życiowych nie opuszcza. Nierzadko wykazuje skłonności do miłości platonicznej.

Pomiędzy urodzonym dzisiaj mężczyzną, a kobietą zachodzą dość duże różnice. Mężczyzna bowiem szuka własnej drogi w życiu, wynajduje sobie odpowiednich towarzyszy i właściwe zajęcia, wcześnie ucząc się tego, jak wykorzystać swą dużą intuicję w kierunku finansowym.

Kobieta zaś nie okazuje tej męskiej niepodległości i niepokoju. Intencje jej są zazwyczaj szlachetne, ale nie zawsze potrafi wywiązać się ze swych zobowiązań. Bardzo mało interesuje się sprawami finansowymi i w tym kierunku nieraz popełnia nieostrożności.

Trzeba dodać, że mężczyzna czy kobieta – zawsze· są w sprawach finansowych skrupulatnie uczciwi. Potrafią być dobrymi urzędnikami państwowymi, zwłaszcza w tych działach zajęć, gdzie potrzeba dużo tak­ tu, uprzejmości i wszechstronnego uzdolnienia.

Widok cierpienia innych lub dolegliwości fizycznych sprawia im przykrość i to jest powodem, dla którego rzadziej się widzi ludzi urodnych dzisiaj pracujących w zakresie medycyny praktycznej.

Niechaj dąży do wyrobienia w sobie silnej woli.

Jest niezależny, wierzy w siebie. Dumny – pragnie wyróżnień i odznaczeń.

Lecz usposobienie jego jest bierne, wykazujące wielką skłonność do pobłażania sobie i tolerowania własnych słabości.

Dąży do zaspokojenia swych zachcianek, jest dość niespokojny i wrażliwy na wszystko nowe, a życie i jego przejawy wywierają nań wpływ przyciągający.

Nie lubi wszystkiego, co zatrąca rutyną i niecierpliwy jest w pracy. Rzadko tylko się gniewa – ale wówczas mówi całą prawdę bez ogródek i w tym kierunku posuwa się do ostateczności.

Ambitny, pełen jest pragnień i pożądań – ale jego projekty życiowe najczęściej się nie realizują.

Wady. Zbyt łatwo poddaje się nowościom, a jego entuzjazm wywołuje zamieszanie.

Niepotrzebnie przejmuje się drobiazgami, co daje się specjalnie zauważać w życiu uczuciowym.

Zresztą nie przeżywa wielkich tragedia uczuciowych – gdyż szybko zapomina. Mężczyzna urodzony dzisiaj przejawia dużo uprzejmości, miękkości i nawet słabości względem kobiet. Gay długo nie zawiera związków małżeńskich, lub też przez dłuższy czas przebywa za granica­ mi kraju – wówczas łatwo podpada pod wpływ pierwszej kobiety, dostatecznie energicznej i pozbawionej skrupułów, a pragnącej panować. O ile ta ostatnia zada sobie dostatecznej fatygi – może go całkowicie opanować.

Co mu grozi? Może być narażony na przykrości uczuciowe i walki z wrogami chytrymi i przewrotnymi. Wykazuje przy tym zbytnią wiarę w siebie, a w momencie, gdy osiągnie już wreszcie najlepsze stanowisko życiowe – wrogowie ci mogą mu poważnie zaszkodzić.

W życiu czekają go rozmaite przejścia i straty.

Do czego powinien dążyć? Do wyrobienia w sobie mocnej woli, do opanowania swego charakteru i zwalczania pokus zmysłowych. Choroby. Nierzadko dokucza mu rozproszenie nerwowe i niepokoje. Mogą się również przejawić jakieś specjalne niedomagania żołądka, spowodowane zbytnim przejmowaniem się i niecierpliwością.

Potrafi zachować równowagę w przejściach życiu

Uprzejmy, sympatyczny, zrównoważony, o równym usposobieniu, lubi wszystko co piękne i harmonijne, a życie prowadzi dość regularne. Jest to umysł uzdolniony, głowa otwarta – chociaż zbytnio wierzy w siebie i jest dostępny pochlebstwu. Nie jest bowiem wolnym od próżności, a czasami nawet wpada w zarozumiałość. ·

Po większych wstrząśnieniach życiowych odzyskuje szybko równo­ wagę i z nową energią zabiera się potem do pracy. Zawsze jest pełen entuzjazmu i nadziei i żadne katastrofy nie mogą go pozbawić ufności wewnętrznej.

Odznacza się wielką wrażliwością, a gdy rozwinie się duchowo – wówczas pracuje dla dobra ogółu i jego działalność przynosi wtedy korzyść społeczeństwu, pośród którego żyje. Może być doskonałym literatem, poetą, muzykiem – subtelnym, bezinteresownym, uduchowionym.

Nie jest pozbawiony osobistego wdzięku i wywiera wpływ przyciągający na innych. Powodzenie zazwyczaj sprzyja jego poczynaniom, a nie­ rzadko w życiu zajmuje dobre stanowisko. Nieraz usposobiony jest figlarnie i kokieteryjnie. Dzieci ma zazwyczaj niewiele – ale bardzo jest nimi przejęty.

Jest to najczęściej dobrze zbudowany, przystojny człowiek.

Czy mężczyzna, czy kobieta – ludzie dzisiaj urodzeni zazwyczaj osią­ gają łatwo popularność i szybko posuwają się naprzód w życiu, dzięki swym stosunkom.

Dzięki swemu uprzejmemu zachowaniu się, taktowi, uprzedzającej grzeczności i słusznej ocenie wartości każdego człowieka – najczęściej mało mają wrogów. Kto urodził się dzisiaj – może zostać dobrym prawnikiem lub adwokatem. Niechaj jednak nie stara się wysunąć na szerszą widownię przez błyskotliwe przemowy lub też dzięki sensacyjnej sprawie sądowej. Zazwyczaj bowiem musi trochę wody upłynąć, zanim mu się uśmiechnie fortuna.

Gdy jednak raz to już nastąpi – wówczas szybko posuwa się po szczeblach kariery, a może nawet zając z czasem stanowisko wyniesione. Wady. Wola jego zostaje łatwo opanowana przez uczucie a projekty, jakie układa, są nieraz mało realne.

Jak już wspomnieliśmy – na ogół powodzenie sprzyja jego poczynaniom, a w życiu nie zabraknie mu okazji do osiągnięcia szczęścia.

Bystry, subtelny doskonale orientuje się w tym, co się dzieje dookoła niego.

Temperament jego jest subtelny, artystyczny, lekko zmysłowy i nieco ironiczny. Niezwykle ciekawy to człowiek – poszukuje wszystkiego co nowe i pragnie czynie odkrycia.

Dzięki swej wielkiej intuicji – odczuwa różne rzeczy niedostępne zrozumieniu otoczenia i dlatego w czynach swych wydaje się nieraz niekonsekwentny.

Bystry, czujny, ostrożny, a jednocześnie zdecydowany – doskonale orientuje się w sytuacjach życiowych i odczuwa swe otoczenie. Dzięki tym właściwościom charakteru łatwo przychodzi mu zatryumfować nad życiowymi przeciwnościami.

Jest to bowiem człowiek, który nie potrafi hyc biernym w żadnej okazji życia. Wrażliwy niezwykle – łatwo daje się unosie krańcowościom.

Jest bardzo odważny – ale nie docenia swych przeciwników. A jednak mimo wszystko – dzięki właśnie tej swojej odwadze – zwycięży nawet najpotężniejszych swych wrogów. Stały jest i nieustępliwy – zarówno w obronie własnych swych praw, jak i broniąc swego kraju. Toteż w wojskowości może osiągnąć powodzenie, a w czasie wojny może nawet wyróżnić się zaszczytnie.

Jego siła wewnętrzna polega na pewnym pierwiastku zdrowego sensu, równowagi i poczuciu całości, który przenika jego naturę zarówno fizyczną jak i myślową oraz moralną.

Nie znosi niesprawiedliwości i marnych uczynków, a wszystko brzydkie lub nieproporcjonalne działa mu na nerwy; nie lubi również wszelkiej przesady, i stara się odrzucie od siebie uczucia depresji lub niepokoju.

Odruchowo dąży do wszystkie o co normalne i naturalne, interesuje się sztuką, a zwłaszcza muzyką. Śpiew wywiera nań całkiem specjalne działanie – a gdy jest zmęczony, smutny lub niedomaga – działanie to jest bardzo dobroczynne.

Wady. Mimo swą silną wolę nieraz pod wpływem otoczenia postępuje lekkomyślnie.

Nieostrożny w życiu codziennym – łatwo gubi różne drobiazgi, zapomina oddawać pożyczone książki itp. Gdy mu się na to zwraca uwagę lub go się krytykuje – bardzo tego nie lubi. Owszem – zawsze pożąda ogólnego uznania i nawet najmniejszym drobiazgiem można go silnie dotknąć.

Ten chętnie pomaga potrębującym.

Prosty i nie wymuszony jest sposób jego zachowania. Chętnie oddaje przysługi innym, a w sprawach życia codziennego jest staranny i metodyczny, dążąc do osiągnięcia komfortu i spokoju.

Ma zawsze jakąś sprawę, która go absorbuje niezwykle.

Chętnie pomaga potrzebującym i w stosunku do nich jest uprzejmy i opiekuńczy, nie zapominając jednocześnie również i o swej rodzinie, domownikach i przyjaciołach.

Lubi dzieci i ma zamiłowanie do ogrodnictwa.

Nie obawia się niebezpieczeństwa. Nieustępliwy na polu walki – wykazuje dużo spokojnej odwagi. Jest to bowiem człowiek o usposobieniu dość wojowniczym.

A przy tym jest to człowiek wrażliwy, nie pozbawiony dysonansów wewnętrznych, dzięki temu, że jego charakter jest nierzadko podwójny.

Kobieta dziś urodzona ma licznych przyjaciół i jest bardzo popularną pośród przedstawicieli płci odmiennej, dzięki swemu uprzejmemu za­ chowaniu się i wpływowi przyciągającemu jaki wywiera.

Jest ona usposobioną przyjaźnie i życzliwie, nie chciałaby zrobić przykrości nikomu i dotknąć jego uczuć. Toteż gdy jest kochaną a nie odczuwa wzajemności – – waha się długo i zwleka ze stanowczym rzuceniem swego “nie” na szalę. Jest to jednak źle pojęta uprzejmość.

Potrafi być idealną żoną – bowiem jej cała natura pragnie kogoś kochać i uwielbiać i nierzadko nawet dzieci zajmują w jej sercu dopiero drugie miejsce – po mężu. Kto urodził się dzisiaj zazwyczaj ma organizm dość mocny i harmonijnie zbudowany.

Wady. Dręczą go nierzadko nastroje ponure i chaotyczne. Zbyt łatwo poddaje się argumentom przeciwników – a swe zdolności i talenty rozprasza niepotrzebnie we wszystkich kierunkach.

Pragnąłby zawsze wspomagać każdego, ale nie może zrozumieć tego, że możność skutecznego dopomagania innym rodzi się przede wszystkim z opanowania samego siebie. Do czego powinien dążyć?·Do przezwyciężenia swych złych nastrojów, co mu się w końcu powiedzie.

Przejmuje się losem swych bliskich. ·

Jest to człowiek niezwykły, który może być obdarzony wielkimi zdolnościami, zarówno w kierunku naukowym jak i artystycznym. Umiłował on wszystko co niezwykłe, oryginalne, a w swym rozwoju – dzięki swej intuicji – może się wznieść bardzo wysoko.

Mimo to nie wykazuje zbyt wielkich ambicji. Skromny, umiarkowany, ścisły w swych metodach pracy – cieszy się z powodzenia swych projektów.

Sympatyczny, czuły, humanitarny – usposobiony jest bardzo społecznie. Przejmuje go żywo los własnych dzieci oraz przyjaciół i niepokoją go grożące im niebezpieczeństwa. Życie jego jest bardzo pracowite. Ponieważ w pracy swej jest bardzo gorliwy – szybko posuwa się po drodze kariery życiowej.

Wady. Niepotrzebnie popada w stany niepokoju i dręczy się urojony­ mi niebezpieczeństwami. Co mu grozi? Zależność od innych i przykrości zawodowe.

Kobieta dziś urodzona jest kochająca i miła: nie znosi ona żadnych okrucieństw i widoku krwi. Elegancka i delikatna nie jest zwolenniczką ciężkiej pracy. Średniego wzrostu, dobrze zbudowana, o ładnych oczach jest niezwykle wrażliwa i wszędzie gdzie przybywa – od razu odczuwa panujący nastrój. Orientuje się doskonale w myślach otaczających ją osób i odczuwa natychmiast wszelkie zmiany jakie zachodzą w jej otoczeniu.

Dzięki tej niezwykłej wrażliwości wydaje się czasem smutna lub obojętna. Gdy jej ideały zostaną przez życie sponiewierane – czuje się wówczas bardzo ujemnie.

Jej podziwianie wszystkiego co piękne i dobre, może czasem okazać się dla niej nawet szkodliwe, a to z powodu braku krytycyzmu jaki nie­ raz okazuje.

Uprzejma, wywiera wpływ przyciągający na innych – dąży do wszystkiego co piękne i wzniosłe, a odwraca się od tego, co marne, smutne, brzydkie. Łagodna, ustępliwa – żyje teraźniejszością i tym, co jej życie przynosi, łatwo zapominając o więzach przeszłości i nie troszcząc się o komplikacje, na jakie może się narazić w przyszłości.

W pewnych okolicznościach życia takie właściwości charakteru mogą okazać się dość niebezpieczne; rodzice i wychowawcy powinni zwłaszcza młode panienki otaczać troskliwą opieką.

Jest obdarzony wyobraźnią i okazuje zamiłowania literackie.

Wywiera wpływ fascynujący na innych, jest niezwykle przebiegły i bystry – lecz nie jest wolnym również od różnych słabości i wad charak­ teru.

Potrafi całkowicie poświęcić się dla jakiejś sprawy i jest entuzjastą społecznym, przejmującym się swymi ideami i projektami. Nierzadko wykazuje przy tym jakieś dążenia reformatorskie i z wielką gorliwością pracuje dla dobra społeczeństwa.

Literatura wywiera nań wpływ przyciągający. Chociaż jego wyobraźnia jest bardzo rozwiniętą – potrafi hyc dobrym analitykiem. Jest również zwolennikiem przyrody.

Pełen godności, doskonale orientuje się w charakterach ludzkich, a je­ go sympatie i antypatie zazwyczaj wyrażają się w życiu bardzo silnie.

Chociaż jest zazwyczaj bardzo uprzejmy i przyjazny – ale potrafi tak­ że w razie potrzeby zaciekle bronić swych praw.

Jest to zwolennik użycia, zbytku i w tych kierunkach może łatwo przebrać miarę. Okazuje jednakże w stosunkach z innymi ludźmi również i wspaniałomyślność oraz szczodrość.

Większe powodzenie może osiągnąć jako kierownik lub zarządzający, aniżeli przez pracę ręczną lub osobiste wysiłki. Wymaga posłuszeństwa od swych podwładnych – ale sam również potrafi poddawać się rozkazom swych przełożonych.

Powinien dążyć do tego, aby na życie patrzeć nie tylko wyłącznie z własnego punktu widzenia, ale również umieć ocenie zasady i poglądy innych.

Gdy przezwycięży swe niższe instynkty – staje się wówczas kochają­ cym ojcem i wiernym towarzyszem. Wady. Jest przewrażliwiony, niecierpliwy – i dzięki temu niepotrzebnie rozprasza swą siłę życiową.

Często też żyje bez planu, ulegając zbytnio wpływom postronnym, fatalizmowi lub inercji. Usposobienie jego okazuje czasem pewne tendencje melancholijne. Pragnąłby prowadzić życie spokojne, poświęcone pracy umysłowej.

Co mu grozi? Zdrada ze strony osób bliskich. Jego zdolności nie zawsze znajdą w życiu odpowiednie zastosowanie.

Jest zamknięty w sobie i lubi wyodrębniać się od innych.

Jest to człowiek stały, ostrożny, rozważny. Okazuje w życiu silną wolę, takt, dążenie do potęgi i z zamiłowaniem oddaje się rozmyślaniom. Dąży on bowiem do rozwoju wewnętrznego i nie szczędzi wysiłków w kierunku udoskonalenia się.

Jest nieco skryty – zamknięty w sobie i chętnie wyodrębnia się od swego otoczenia.

Jego dziedziną psychiczną jest władza i panowanie. Przez opanowanie samego siebie może osiągnąć władzę nad innymi.

Energiczny, stanowczy – potrafi sprawować: władzę nad innymi.

Do czego powinien dążyć? Niechaj unika pobłażania sobie i swym namiętnościom i niechaj nie ugania się za przyjemnościami.

Jego najwyższym dążeniem powinno być osiągnięcie całkowitej kontroli swych uczuć, namiętności, intelektu. Trzeba dodać, że mimo początkowe upadki lub pomyłki – zazwyczaj posuwa się naprzód w tym kierunku i osiąga znaczny postęp.

Dzięki silnemu oddziaływaniu jakie wywiera na swe otoczenie, może wówczas przyspieszyć rozwój bliskich sobie ludzi i stworzyć dla nich lepsze warunki egzystencji.

Co mu grozi? Niebezpieczeństwo ze strony wrogów. Gdy już uważa się za zupełnie szczęśliwego i zabezpieczonego – może się okazać, że właśnie w tym czasie otoczony jest niebezpieczeństwami.

Jak wychować: dziecko urodzone dzisiaj? Ma ono wrodzone zdolności wynalazcze, odznacza się swymi oryginalnymi myślami, jak również zdolnościami do rysunków i w ogóle wszelkiej pracy ręcznej.

Nauczyciele nie powinni hamować jego wrodzonej oryginalności, lecz rozwijać ją i potęgować:. Dziecku takiemu należy pozwolić na to, aby szło swymi własnymi drogami i nie trzeba ograniczać: jego samodzielności, gdyż inaczej jego duże wrodzone zdolności mogą ulec przytłumieniu.

Gdy wątpić w to, co takie dziecko mówi lub wyśmiewać się z niego – wówczas może łatwo nauczyć się kłamać a nawet oszukiwać.

Dąży do osiągnięć, a potem do potęgi.

Jest to mocna indywidualność, a przy tym człowiek zmysłowy, uczuciowy, namiętny – dzięki czemu może podpaść pod wpływ innych ludzi. Waleczny i chytry jednocześnie – nie cofa się przed walką. Toteż nie­ raz zaplątuje się w życiu w różne nieporozumienia i spory, i stara się wówczas torować sobie drogę raczej przy użyciu siły, aniżeli drogą wysiłków umysłowych.

Nierzadko swym. własnym zachowaniem się przysparza sobie wrogów. Czasami waha się i namyśla – ale gdy przyjdzie chwila czynu łączy doskonale swój bystry i wojowniczy umysł z silną wolą – i zazwyczaj osiąga powodzenie.

Gdy sobie raz nakreśli jakiś cel w życiu – dąży do niego z wytrwałością i zdecydowaniem, a jego pewność siebie pozwala mu na przezwyciężenie trudniejszych sytuacji życiowych. Okazuje dużo dumy i wiary w swe zdolności.

Nadaje się do zajmowania stanowisk wybitnych, a może również osiągnąć powodzenie w wojskowości. Potrafi układać doskonałe projekty i zręcznie wcielać je w życie.

Wady. Niechaj stara się przezwyciężyć swe skłonności do gniewu, zazdrości, wybryków i nauczy się uwzględniać również zdanie innych ludzi. W małżeństwie czekają go niepokoje.

Kobieta urodzona dzisiaj – zna się na kuchni i dobrze prowadzi gospodarstwo domowe. Charakter jej nie jest konwencjonalny – gdyż jest oryginalna, samodzielna i czasami okazuje skłonność do szyderstwa. Mimo to jest na ogół lubiana.

Urodziny dzisiejsze dają zazwyczaj mocną budowę ciała i silny organizm, obdarwny dużą wytrzymałością.

A mimo to organizm ten jest niezwykle wrażliwy i łatwo może podle­ gać infekcji. W kierunku tym należy zachować ostrożność.

Przenikliwy, wytrwały pragnie przewodzić nad innymi.

Jego serce wypełnia poczucie własnej potęgi i wielkości, a poglądy są wyniosłe, ale nieraz również i wzniosłe, ogarniające bardzo szerokie horyzonty.

Umysł jego jest przenikliwy i wykazuje zainteresowanie wszystkim, co niezwykłe i oryginalne. Zamknięty w sobie, pracowity, zadowolony z siebie – wykazuje dużą ambicję, układa wielkie plany i nadaje się do te­ go, aby zostać przywódcą innych ludzi.

Nieco skłonny do melancholii – odznacza się swą nieustępliwą mocną wolą, zimną krwią, jest doskonałym obserwatorem i może okazywać zamiłowanie do chirurgii lub chemii. Ponieważ organizm jego posiada zazwyczaj dużo sił życiowych, może wywierać wpływ dodatni na osoby słabe lub cierpiące.

Dobry z niego mówca, chociaż głos nieraz posiada słaby. Chętnie podróżuje.

Chciałby błyszczeć w świecie i być wyróżnianym: chętnie daje się uwielbiać i jest bardzo wrażliwym na pochlebstwa, ale nie pozwala się opanować. Przyjaciół swych potrafi zręcznie wykorzystać:, a jednak nigdy mu ich nie zabraknie.

Surowy z niego krytyk. Łatwo dostrzega wszelkie usterki, a sąd jego przeważnie bywa ujemny.

Potrafi być pomocnym i przyjaznym, gdy zajdzie potrzeba, ale po­ drażniony – staje się niemiłosierny i okrutny. Nieraz też okazuje się zazdrosny i nieszczery.

Jego cele życiowe są stałe i pewne, a umysł mocny niezwykle. Zacięty, wytrwały – raz osiągnąwszy stanowisko przodujące – pragnie je utrzymać: za wszelką cenę.

Co mu grozi? Patrzy on w przyszłość: z wielką pewnością siebie, ale jego nadzieje mogą zostać zawiedzone.

Jako wroga należy go się obawiać. Chociaż bowiem wydaje się, że wy­ baczył krzywdę doznaną – nie czego nie zapomina, a przy okazji mści się dotkliwie.

Jest człowiekiem poważnym i głębokim, wywierającym wpływ na swe otoczenie.

Lubi studiować prawdy głębokie i łatwo może się obejść bez towarzystwa innych.

Bynajmniej nie jest pesymistą ani mizantropem – ale sprawy życiowe widzi z odpowiedniej perspektywy – i każde wydarzenie, zarówno jak i każdego człowieka ocenia wedle jego prawdziwej wartości.

Jest to człowiek dziwny o charakterze podwójnym. Okresy aktywności zmieniają się u niego z okresami bierności. Tak długo zostaje z kimś w przyjaźni, jak długo go potrzebuje.

Kto urodził się dzisiaj – potrafi odbić swe piętno na otoczeniu, a nie­ raz i na społeczeństwie, do którego należy. Jego postać nakazuje szacunek.

Zazwyczaj żyje długo i odznacza się mocnym organizmem. W razie niedomagania – najczęściej cierpi na pęcherz, gardło lub system wydzielinowy.

W młodości przeżywa okresy niepokoju i zmian rozlicznych, lecz po 30-tym roku życia może nastąpić zmiana na lepsze. Jego stan materialny nieraz poprawia się dzięki małżeństwu, które najczęściej bywa pomyślne.

Co mu grozi? Strata osoby kochanej, i to nieraz w młodości. Stosunki z krewnymi układają się często niepomyślnie.

Do czego powinien dążyć? Niechaj pamięta zawsze o tym, że wierny przyjaciel więcej jest wart aniżeli setki pochlebców. Analizując codziennie swe życie wewnętrzne – łatwo zda sobie sprawę ze swych słabości i podświadomych tendencyjna swej natury.

Okazuje zdolności dyplomatyczne oraz artystyczne.

Usposobiony liberalnie – wyróżnia się swym umysłem przenikliwym i głębokim, wykazując również dużo dobrego smaku. W towarzystwie jest wesoły i przyjemny, ale jego charakter jest władczy i nieustępliwy.

Sztuki piękne wywierają nań wpływ przyciągający i nierzadko poświęca im całe swe życie.

Jego wewnętrzna harmonia i subtelność odbija się na działalności życiowej. Dąży on do tego, aby uniknąć wstrząśnień i katastrof – a okazu­ je przy tym również bystrość i chytrość.

Kobieta urodzona dzisiaj ma w swym charakterze dużo męskości i nieraz żałuje w swej młodości, że nie urodziła się mężczyzną. Gdy rozwinie się wewnętrznie – znajduje szczęście w macierzyństwie i w opiekowaniu się rodziną. Dąży do władzy i pragnie panować, a tego dążenia nic nie może zahamować. Nie daje się też usunąć na plan drugi w kierowaniu domowymi sprawami. Ma ona tyle energii, że śmiało może kierować większymi przedsiębiorstwami. Posiada niezwykłą zdolność koncentratami się na pracy, jaką wykonuje, dzięki czemu dobrze rządzi domem.

Dziecko dziś urodzone jest władcze, pragnie aby je nieustannie bawiono i ciągle zwracano nań uwagę. Od najmłodszych lat należy je przyuczać, aby opanowało swój gniew, zazdrość i podejrzliwość.

O ile wychowawcy i rodzice nie przyzwyczają go do tego przed dziesiątym rokiem życia – mogą mieć z nim trudnosci, gdy osiągnie wiek późniejszy.

Interesuje się tym co niezwykle i tajemnicze.

Ma wielki szacunek dla siebie samego i niezwykle silne poczucie godności własnej. Jest przy tym nieufny, ostrożny, nieco egoistyczny, władczy i agresywny – a jednocześnie – zawsze bardzo przedsiębiorczy i od­ ważny.

Umysł jego jest ruchliwy, niezależny, bacznie obserwujący wszystko dookoła. Trzeba dodać, że wykazuje również skłonności do wszystkiego co tajemnicze i mistyczne, a lubi też czasami pomarzyć.

Cokolwiek robi – czyni to z dużą energią i ścisłością. Trzeba dodać, że gdy raz wkroczy na bezdroża – jest w tym również gruntowny i wy­ trwały.

To co nie bardzo tylko wzrusza innych ludzi – łatwo doprowadza go do nienawiści, opozycji, gniewu, zazdrości, zemsty. Bowiem jego namiętności są znacznie silniejsze od namiętności przeciętnego człowieka, od­ waga nigdy go nie opuszcza, a jego wola jest ze stali.

Wielką potęgę stanowi dlań jego zdolność zawracania ze złej drogi i możność odrodzenia moralnego, co zawsze stoi przed nim otworem.

Co mu grozi? Że jego projekty nie zrealizują się pomyślnie, a działalność życiowa będzie wskutek tego szwankować.

Czego się strzec winien? Aby nie rozpraszać swych sił życiowych i nie tracie na próżno energii i zdolności uganiając się za celami ekscentrycznymi i nierealnymi, do czego okazuje skłonność. Inaczej bowiem może się okazać, że jego życie upływa – a nadzieje się nie spełniają.

W końcu wreszcie może niczego nie dopiąć, a tam, gdzie mógł dużo stworzyć nowego i zbudować – burzył tylko na próżno, poddając się swym destruktywnym instynktom.

Niezależny, wytrwały, dumny ma doskonale zdolności analityczne.

Nawet w drobnych szczegółach jest ostrożny i uważny. Przejmuje się bowiem własną pracą i dąży wytrwale do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Ukochał niepodległość. Utalentowany, wrażliwy, skłonny do pobłażania sobie – nie pozwala jednakże łatwo oddziaływać innym na siebie. trudno zrozumieć i nie łatwo d c sobie z nim radę.

Nie jest wprawdzie bardzo wymagającym w rzeczach drugorzędnych – ale gdy raz jego podejrzliwość i zazdrość zostały obudzone – może posunąć się bardzo daleko.

Organizm posiada mocny, obdarzony zadziwiającą wytrzymałością. Toteż dzięki temu poczuciu siły fizycznej – przekracza nieraz normy higieny czy to dzięki przepracowaniu, czy też wskutek ekscesów.

W pracy swej może okazywać taką zaciekło się i wytrwało, że żaden inny człowiek nie mógłby tego napięcia wytrzymać. Dumnym jest wówczas wielce z tego, że zadania swe doprowadził do końca, nie zwracając uwagi na pokarm i spoczynek – gdy wszyscy inni już dawno ulegli wy­ czerpaniu.

Gdy jednak raz wpadnie w bezsenność – trudno mu z powrotem wrócić do normy.

Niezależny, stały, wierzący w siebie – sam sobie daje radę i nie szuka przyjaciół. Jest bardzo jasny i logiczny w życiu praktycznym.

Odczuwa przyciąganie do sfery interesów, do spraw publicznych, państwowych i wychowawczych. Nie okazuje ochoty do słuchania rad innych ludzi lub do poddawania się ich kierownictwu.

Świetne zdolności krytyczne i analityczne łączą się w tym wypadku z mocną wolą i poczuciem własnej godności.

Sobie samemu zawdzięcza swą karierę.

Dużą prawość i energię łączy z wielkim poczuciem godności własnej – są to podwaliny jego przyszłej wielkości.

Inteligentny, wynalazczy, wyróżnia się swymi zdolnościami praktycznymi. Sam jest twórcą swej pozycji życiowej i dobrej opinii. Dzięki swej pracy może osiągnąć doskonałą pozycję życiową i zdobyć majątek.

Może wstać doskonałym doktorem, zdolnym, spokojnym, pełnym milczącej potęgi wewnętrznej, którą działa nawet na najbardziej opornych pacjentów i poddaje ich swej woli. Jego diagnozy są niezwykle szybkie i trafne, a dzięki swej przenikliwości może wyróżnić się jako detektyw.

Powodzenie może osiągnąć również w handlu, eksploatacji wynalazków, a także w związku z drogimi kamieniami i szlachetnymi metalami. Jako inżynier – może osiągnąć duże powodzenie praktyczne.

Najczęściej w pracy swej nie jest oryginalnym – a jednak dzięki swej bystrości, potrafi niezwykle zręcznie wykorzystać i zrewaluować idee innych ludzi, bardziej wynalazczych od niego.

Jego świetne zdolności analityczne i destrukcyjny krytycyzm zapewniają mu również powodzenie jako prawnikowi. Zwłaszcza w sprawach kryminalnych może osiągnąć wyróżnienie.

Gdy inni cofają się przed trudnościami i przeszkodami – to właśnie zachęca go do zajęcia się jakąś sprawą. Każda sprawa wymagająca dużych wysiłków i bohaterskiej wytrwałości – od razu go przyciąga. Aby bo­ wiem mógł poczuć się całkiem szczęśliwym – musi łamać trudności i zwyciężać przeszkody.

Interesuje się wszystkim co ma związek z powstawaniem nowego życia i śmiercią. Oddany jest użyciu w jego subtelniejszych formach.

Może dokonać czegoś wybitnego.

Umysł jego jest bardzo ruchliwy, o skłonnościach wojowniczych. Bystry, czujny, praktyczny – dąży do zrobienia majątku i wykazuje duże poczucie pewności siebie.·

Cokolwiek czyni – oddaje się temu z całą gorliwością i entuzjazmem ale też i z nonszalancją. Trudno sobie z nim poradzie, gdyż jest bardzo nieustępliwy i nieufny. Ekscentryczny, nieraz fantastyczny – może jednak w życiu dokonać czegoś wybitnego.

W miłości i przyjaźni okazuje wielką intensywność uczuć ale też i niezwykłą wyłączność. Jego natura wykazuje predyspozycję do nagłych i niezwykle silnych sympatyk i antypatia.

Gardzi sentymentalizmem i wszelką demonstracyjnością. Nieraz z trudnością przychodzi mu wyrażać swe myśli i uczucia, i to nawet wówczas, gdy sam tego pragnie, co jest dość rzadkim wypadkiem, na ogół bo­ wiem jest milczący, lakoniczny, zamknięty w sobie. Gdy jednak ulegnie głębokiemu wzruszeniu – wówczas jego uczucia znajdują sobie wyraz z siłą niezwykłą i w takim znowu wypadku może powiedzieć znacznie więcej, aniżeli potrzeba.

Okazuje nieraz zdolności literackie z domieszką satyrycznego humoru.

Co mu groził że się zapłacze w różne przygody miłosne i będzie ich

miał więcej na karku – aniżeli potrafi podołać.

Wady. Niespokojny, zbyt pobieżny, sił swych używa w sposób ryzykowny, a nieraz wszczyna spory z powodu najmniejszego drobiazgu. Bywa też, że jego dążenia nie są jasno określone i nie posiadają zdecydowanego kierunku.

Nie zwraca uwagi na ogólnie przyjęte obyczaje, a w życiu społecznym rozprasza się niepotrzebnie.

Kobieta urodzona dzisiaj – niezbyt łatwo wstępuje w związki małżeńskie, jest bardzo wymagająca i trudna w pożyciu.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń