Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Styczeń

Ostrożny, dyplomatyczny pragnie wcielić swe ideały w życie.

Zasługuje na zaufanie w zupełności, jego natura wykazuje dużo powagi i stałości. Potrafi rozmyślać i zastanawiać się głęboko: w skupieniu i spokoju coraz głębiej przenika istotę jakiegoś zagadnienia, które go interesuje.

Dyplomatyczny, skryty – potrafi dochować tajemnicy i strzec własnych i cudzych sekretów. Chociaż nie lubi pochlebstwa – ale jest bardzo wrażliwy na słuszną ocenę swej pracy.

Życie jego nieraz upływa w warunkach jakie wymagają skrytości i ostrożności. Jest to natura zamknięta w sobie i polegająca wyłącznie na sobie. Nierzadko zajmuje jakieś stanowisko odpowiedzialne, na którym zostaje obdarzony zaufaniem innych. Będzie to najprędzej jakieś stanowisko urzędnicze.

Ma on rozmaite ideały życiowe i pełen jest nadziei i ufności, że kiedyś je zrealizuje. Przez zajęcie się systematyczną pracą może przezwyciężyć napady melancholii, jakim podlega.

O co powinien się troszczyć.

O wymianę zdań i myśli z innymi ludźmi. Chociaż bowiem sam z niezwykłym poświęceniem się i pilnością dąży do zrealizowania swych celów – ale dzięki swej jednostronności – nie potrafi ocenić wysiłków innych ludzi i może do nich odnosić się niechętnie lub nieżyczliwie.

Do czego powinien dążyć. Niechaj starannie studiuje swój charakter, poznaje jego słabe strony i pracuje nad ich wzmocnieniem.

Przyciąganie jakie wywiera wpływ ziemi na duszę takiego człowieka jest bardzo silne lecz stopniowo może zostać przezwyciężone. Gdy rozbudzi się wewnętrznie i rozwinie duchowo – staje się wówczas niezmordowanym pracownikiem ducha.

Toteż niechaj unika patrzenia w dół – tj. zajmowania swej uwagi ciemnymi stronami życia i niechaj oderwawszy oczy od swej osobowości stara się wznieść w świat abstrakcji.

Trudno go poruszyć z apatii, w którą zazwyczaj popada pod wpływem-przeżyć czysto materialnych. Gdy jednak raz się zacznie podnosić – może osiągnąć znaczne wyżyny rozwoju duchowego.

Bystry, przedsiębiorczy dąży do panowania nad innymi.

Jest to człowiek szybki, pospieszny, gorliwy, mający zamiary sięgające bardzo daleko. Pełen podstępów i zręczności skłonny jest nieraz do pro­ wadzenia życia drapieżnika – w walce o swe utrzymanie.

Umie sobie zwłaszcza nadać złudny pozór osiągnięcia jakoby znakomitych rezultatów lub nadzwyczajnego powodzenia, aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zaciętym i mściwym.

Ożywia go gorączkowe pragnienie zrobienia kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego, przy czym pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jak największy autorytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć – a natury słabsze otaczają go i podziwiają sposób jego postępowania.

Trzeba dodać, że okazuje też dużo solidnej wytrwałości, dyplomatycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja jego projektów życiowych wymaga nieraz jednak dużej skrytości – są tam bo­ wiem różne rzeczy obawiające się światła dziennego.

Charakterystyczną jego cechą jest przypisywanie wielkiego znaczenia wszystkiemu co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związkach jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół – są to bowiem przeważ­ nie ludzie zajmujący lepsze stanowiska.

Pilnie zwraca uwagę na ludzi dążących naprzód w drodze do kariery – ‘natomiast odwraca się od wszystkich co spadają w dół. Chyba, że spadną tak nisko – że może im okazać swą protekcję i współczucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby traktowali go jak równego sobie.

Do czego powinien dążyć.

Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi – winien również dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwyciężając swe wady: niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość i egoizm.

Wrażliwy na osoby płci odmiennej pragnie uznania i hołdów.

Niespokojna, ambitna natura pcha go do akcji zakrojonej na szeroką skalę. Krytykuje nieraz dotychczasowe obyczaje lub dawne tradycje, aby w ten sposób dać pokarm swemu analitycznemu umysłowi. Ma skłonność do prowadzenia życia pełnego przygód i hazardu.

Nierzadko wykazuje instynkty wojownicze, jest bardzo gorliwy w ubieganiu się za zyskiem, ma zamiłowania artystyczne a osoby płci odmiennej wywierają nań wielki wpływ. Zarówno w młodości, jak i w wieku późniejszym okazuje wielkie zainteresowanie flirtem.

Jest staranny i usłużny. Duże znaczenie przypisuje ceremoniom; sam lubi występować uroczyście i życzy sobie, aby go traktowano z szacunkiem.

Nie jest zbyt wspaniałomyślnym ani szczodrym – ale za to dość sprawiedliwym, zdecydowanym, nieraz dowcipnym i ujmującym.

Choroby do jakich może okazywać predyspozycje – to zaziębienia, reumatyzm i pewne zaburzenia w trawieniu.

Czego powinien unikać.

Pragnie uznania i hołdów i tak się zachowuje, jakby oczekiwał ich od innych. Lecz taki sposób zachowania się właśnie odbiera innym ludziom ochotę do wyrażania mu swego uznania. Jest to słabość, której powinien się wyzbyć czym prędzej.

Jego wady – to niezadowolenie, zarozumiałość, bojaźliwość. Pochłonięty gorliwym wykonywaniem jakiegoś projektu – nierzadko zapomina o idei przewodniej swej pracy, gubiąc się w szczegółach.

Interesuje się niezwykle miłosnymi sprawami zarówno własnymi jak i cudzymi, gdyż “sex appeal” odzywa się w nim bardzo silnie. Zwłaszcza jednostki nierozwinięte w obecności osób płci odmiennej odczuwają pewien niepokój i nierzadko zachowują się nienaturalnie. Taki człowiek stara się wówczas być dowcipnym i zajmującym, co jednak nie zawsze mu się udaje.

Chociaż trochę sarkastyczny i krytyczny potrafi być dobrym przyjacielem.

Posiada doskonałe zdolności wykonawcze i okazuje wielką umiejętność koncentrowania się na swoich celach i zamiarach, wykazując przy tym dużo rozwagi. Jest bardzo ambitny i nieustannie troszczy się z bojaźnią o to, czy aby wszyscy widzą jego zasługi i czy potrafią ocenie odpowiednio wyświadczane przez niego dobrodziejstwa. W stosunku do osób obcych początkowo jest nieco bojaźliwy i nie­ pewny. Gdy jednak oswoi się z ludźmi – wkrótce przejawi się w pełni jego władcza natura: dąży on bowiem zawsze do tego, aby poddać swej woli innych.

Jest to urodzony kierownik i organizator, nadający się do zajmowania stanowisk .naczelnych. Natychmiast potrafi wykorzystać każdą, nadarzającą się okazję pomyślną; na ogół nie lubi pracy drobiazgowej – woli projektować i kierować innymi. Sprawy innych ludzi bardzo go interesują – nie znosi natomiast wtrącania się innych osób do jego życia.

Zdecydowany, władczy – umie być wymagającym. Niezwykle bystry – przystępuje do czynu wówczas, gdy inni jeszcze namyślają się nad swymi projektami. Gdy jednak okoliczności nie układają się dlań po­ myślnie – staje się zniechęconym, kapryśnym, przybitym.

Potrafi być zazdrosnym, krytycznym, szyderczym – ale jest dobrym i wiernym przyjacielem. Dobrze jest też z nim się przyjaźnić, ale źle jest mieć go za wroga – nigdy bowiem nie zapomina i nie darowuje doznanej krzywdy – czy to istotnej, czy urojonej. Z drugiej strony raz zaprzyjaźniwszy się – wykazuje wielką stałość. Jednakże trzeba zastrzec, że jest to na ogół umysł wojowniczy i chociaż przyciąga do siebie ludzi, którzy go podziwiają – niewielu ma istotnych przyjaciół lub sympatyków. Atakuje poglądy ogólnie przyjęte – wykazując całą fałszywość przeciętnej moralności i poglądów konwencjonalnych.

Niezwykle kanciasta i dociekliwa natura – bez przerwy zajmuje się analizami charakterów ludzkich i czynów. Za wątkiem jakiejś tajemnicy lub intrygi taki człowiek idzie jak pies myśliwski – z nieomylnym instynktem i wielką wytlałością. Nie spocznie, dopóki wszystkiego nie wytropi.

Zdrowie dzieci tak urodzonych z początku nieszczególne – później poprawia się stopniowo i staje coraz lepsze. Wreszcie – dzięki wielkiej wytrzymałości organizmu, jaka rozwija się z latami – człowiek urodzony w tym dniu może osiągnąć sędziwy wiek. Posiada on bowiem w swym organizmie duże zdolności odradzania się i odnawiania swych sił życiowych – a zatem przychodzi szybko do zdrowia po przebytych niedomaganiach.

Poważny, wyrozumiały potrafi przystosować się do otoczenia.

Jest to człowiek uprzejmy, giętki, sympatyczny – ma zaufanie do ludzi. W życiu czekają go uśmiechy losu i nieraz staje się przyjacielem i towarzyszem osób wybitnych.

Przyjaciele będą się cieszyć z nim razem, a jego wrogowie zostaną obezwładnieni dzięki jego uprzejmości i wyrozumiałości; ich napaści okażą się bezskuteczne.

Do życia odnosi się bardzo poważnie, a zazwyczaj jest zwolennikiem tradycji i autorytetu. Nieraz wykazuje subtelne odczucie historii, a przejawia również głębokie zrozumienie problemów teraźniejszości.

Prawodawstwo społeczne wielce go interesuje, a dobrobyt i szczęście całego społeczeństwa żywo go obchodzi.

Jest specjalnie uzdolniony do tego, aby wykonywać plany i projekty zakrojone na wielką skalę. Okazuje też zadziwiającą ciągłość wysiłków w kierunku osiągnięcia jakiegoś określonego celu, obiecującego przyjemności i szybkie korzyści materialne.

Od razu jednak traci przekonanie do danej pracy, gdy jej wyniki materialne wydają mu się nieznaczne.

O co powinien się troszczyć. Aby nie ulegać swym przywidzeniom i dostrzegać rzeczy takie, jakie są w istocie.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Należy je kształcie specjalnie w kierunku handlowym, aby zbierało praktyczne doświadczenia życiowe.

Kobiety urodzone dnia tego wrażliwe i zmysłowe – wykazują zdolności do interesów i są dobrymi gospodyniami, starannymi i oszczędny­ mi. Okazują wiele smaku w urządzaniu mieszkania jak i doświadczenia w zarządzaniu domem. Lubią piękne dekoracje i ozdoby, a specjalnie interesują się drogimi kamieniami i biżuterią.

Życie człowieka urodzonego w tym dniu układa się najczęściej pomyślnie i pokojowo. Mogą go dotknąć przykrości ze strony krewnych.

Dąży do uzyskania niezależności i może ją osiągnieć.

Najlepiej mu się wiedzie w życiu, gdy jest głową jakiegoś przedsiębiorstwa – w handlu, bankowości lub przemyśle. Potrafi on równie dobrze być panem jak i pożytecznym sługą. Woli jednakże rządzie.

Odznacza się poczuciem własnej siły i odwagą w poczynaniach życiowych. Dąży do niezależności i osiąga też istotnie niezależne stanowisko jako rezultat cierpliwie i wytrwale realizowanych i dobrze obmyślanych planów. Jego przedsięwzięcia są nieraz zuchwałe.

Wadą jego jest zbytnia ambicja. Gdy jest nierozwiniętym i niezrównoważonym – stanowi ona dlań źródło nieustannego niepokoju i nie pozwala na osiągnięcie pełni szczęścia w życiu.

Niezwykła aktywność, jaka wypełnia jego duszę, wydaje się wówczas osobom postronnym tylko nieuzasadnionym niezadowoleniem z istniejącego porządku rzeczy.

Inne znowu źródło jego potęgi wewnętrznej – zdolność dostosowywania się do okoliczności życiowych – nabiera wówczas, gdy mamy do czynienia z osobnikiem prymitywnym – zabarwienia mniej miłego. Je­ go szacunek dla przełożonych – może stać się wówczas zwyczajnym serwilizmem.

Za wszelką cenę dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników pod względem materialnym, lecz chęć zrobienia kariery może mu przesłonie wszelkie inne horyzonty i wówczas nie przebiera w środkach ani sposobach dojścia do upragnionego celu. Nieraz też dochodzi aż do tego, że czerpie swe dochody z wykorzystywania słabości lub upadku innych.

Nie można o nim powiedzieć aby był okrutnym, ale nie zna skrupułów w dążeniu do zadowolenia swej ambicji. Aczkolwiek nie cieszy się bynajmniej z tego, że ktoś jest od niego słabszym, nie waha się jednak wykorzystać tej okoliczności, skoro tylko ją raz skonstatuje.

Mało ma konfidentów lub przyjaciół, a nieraz przejścia życiowe osamotniają go całkowicie. W swych zapatrywaniach jest najczęściej konserwatywny – ale brak mu nieraz radości życia i wesołości.

Wiem stały chętnie pośredniczy i wpływa na innych ludzi

Potrafi doskonale wyrażać swe myśli i przekonywać innych. Perswazją wiele osiąga tam, gdzie nie wskórałby nic siłą. Wszystko co zdobędzie w życiu – własnym zawdzięcza wysiłkom.

Mimo swych zamiłowań destrukcyjnych – zdolny jest do wielkich rzeczy. Jego charakter jest bojowy, entuzjastyczny, wojowniczy, nieco nawet gwałtowny. Wykazuje też pewne skłonności do skąpstwa i tendencje melancholijne.

Jest zdecydowany – chociaż giętki i umiejętny. W uczuciach swych nie jest zbyt demonstracyjny – ale pragnie mieć zawsze kogoś koło siebie i chciałby skupiać na sobie uwagę otoczenia.

Wrażliwy niezwykle na krytykę innych – sam sądzi wszystko bardzo surowo. W przywiązaniach swych jest wierny i stały, a jednakże nie uniknie niepowodzeń w tej dziedzinie.

Chętnie pośredniczy i występuje w imieniu innych ludzi, a jego akcji w tym kierunku zazwyczaj towarzyszy powodzenie. Doskonałe rezultaty może osiągnąć jako pośrednik handlowy.

Również i sprawy rodzinne zaprzątają jego uwagę, ożywia go bowiem silne pragnienie wpływania na innych ludzi, kierowania nimi, opiekowania, protegowania itp. Czy w ten, czy w inny sposób chce przyciągnąć do siebie innych i złączyć ich życie ze swym życiem.

Takie tendencje są nieraz źródłem niezadowolenia i przykrości dla je­ go przyjaciół lub krewnych, zwłaszcza gdy jest jeszcze w wieku młodzieńczym, gdy stanie się starszy – wówczas zdobywa mądrość życiową i uczy się samoopanowania – a wtedy słów jego słuchają ludzie z uwagą i z szacunkiem.

Im dłużej żyje. – tym lepiej rozwija swe zdolności – nieraz bardzo specjalne, a jego charakter coraz bardziej się, udoskonala. Nierzadko w wieku sędziwym skupia dookoła siebie rodzinę, przyjaciół i podwładnych, okazując uprzejmą troskliwość starszym i życzliwie odnosząc się do flirtów i zabaw młodzieży i dzieci.

Jak wychować dziecko dnia tego urodzone. Dziecko takie nie powinno przebywać w towarzystwie ludzi szorstkich i nieokrzesanych, gdyż łatwo bardzo przejmuje ich sposób zachowania się.

Ma umysł wyrafinowany, upodobania artystyczne i temperament zmysłowy.

W naturze swej posiada zarówno dobre skłonności jak i złe. Odpowiednio do dobrych i złych właściwości – · zarówno charakteru jak i umysłu – jego przeżycia są również podwójne, przynoszące mu szczęście i nieszczęście na zmianę.

Ciekawe, że styl jego również wykazuje dwie odmiany. Raz jest bardzo poważny, ozdobny, dźwięczy uroczystymi słowy – przelewa się w długich okresach: to znowu urywany, lakoniczny, lubuje się w popularnych powiedzeniach.

Nieraz przesadną uwagę zwraca na efekty związane z życiem materialnym; w innym znowu przypadku wznosi się do uroczystego patosu, aby później nieoczekiwanie zakończyć czymś trywialnym.

Wady. Prawdę powiedziawszy, natura takiego człowieka pozbawioną

, jest szczerości, i często nie przyznaje się do prawdy nawet przed sobą samym, lecz staje w opozycji do wszystkiego i każdego, na jakimkolwiek tle byłaby prowadzona dyskusja.

Chętnie przeciwstawia się ogólnie przyjętym wierzeniom a bywa tak, iż osoby o usposobieniu łagodnym i ludzkim specjalnie budzą jego agresywność.

Nieraz okazuje rozrzutność w rozdawaniu prezentów. i czynieniu zakupów – to znowu staje się niezwykle ścisły i oszczędny. Wszystko to po prostu zależne jest od jego fantazji.

Gdy jest w dobrym nastroju – wszystko widzi na różowo, a wówczas jego środki materialne wydają mu się niewyczerpane.

Ale gdy przyjdzie nań okres ponurości, co zdarza mu się często – wówczas wszystko zmienia się i wywraca na drugą stronę, a wtedy ani dawanie prezentów, ani też kupowanie czegoś nie sprawia mu najmniejszej przyjemności. Przeciwnie – potrafi nawet wtedy okazywać dziwne skąpstwo.

Co mu grozi. Jego zbyt kłótliwa i agresywna natura może go doprowadzić do wielkich trudności życiowych.

Wierzy w siebie i działa na własną rękę.

Spokojny, niezależny, nieugięty – sam stoi wytrwale pośród największych zamieszek i ścierających się sił życia. Jego wrogowie sarni się niszczą w bezskutecznych wysiłkach dosięgnięcia go lub zaszkodzenia mu w jakikolwiek sposób.

Jest to charakter niezwykle pewny siebie i oryginalny. Przejawia dużą przedsiębiorczość w zdobywaniu majątku. Nie lubi hałaśliwych objawów czułości i demonstracyj uczuciowych.

Do czego powinien dążyć. Ponieważ skłonny jest do wielomówności – niechaj przede wszystkim stara się rozbudzić w sobie chęć milczenia i rozmyślania. Powinien również starać się odzwyczaić od swych surowych, szorstkich i potępiających sądów.

Zazwyczaj osiąga wiek późny, a nawet przy końcu życia zachowuje jeszcze w pełni swe zdolności i przejawia dużą aktywność. W młodości życie nie szczędzi mu goryczy, ale później jego sytuacja ustala się stopniowo.

Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego niezwykła ambicja. Gdy go spotykają pod tym względem rozczarowania lub też, gdy jego nadzieje zostaną zawiedzione – wówczas staje się niezadowolony i ponury, co łatwo może w konsekwencji sprowadzić ataki żółciowe lub rozstrój żołądka.

W życiu późniejszym, gdy jego warunki się poprawią – może mu dać się we znaki artretyzm. Skoro jednak powodzenie materialne każe na siebie czekać, a wąskie horyzonty życiowe nie pozwalają mieć nadziei na lepsze perspektywy finansowe – wówczas jego depresja i ponurość może się przerodzić w melancholię.

Najlepsze na to lekarstwo – to nadzieja i wesołe towarzystwo. Zmiana miejsca pobytu również może wywrzeć wpływ dodatni, aby tylko mógł uniknąć samotności i miał przed sobą możliwości rozrywek towarzyskich.

Trzeba dodać, że wybiera na swój pobyt zawsze miejsca uczęszczane przez jak najlepsze towarzystwo i nikt tak nie interesuje się plotkami o osobach wybitnych – jak właśnie on.

Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie honoru.

Zamknięty w sobie, poważny, spokojny – występuje na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble – unikając wszelkiej demonstracyjności. A jednak – w gruncie rzeczy – pożąda sympatii innych ludzi.

Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w obcowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miejsca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyższym wykorzystać swe zdolności i możliwości życiowe. Wierzy w siebie i polegając tylko na sobie – osiąga swe cele.

Okazuje dużą zręczność w dostosowywaniu się oraz zdolności naśladowcze, a jednocześnie jest bardzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie trzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich, wykazując dużo rozsądku i zdecydowania.

Ma wiele szacunku dla wszelkich form życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielką ścisłością swe zachowanie się w ględę nich zarówno jak i swe słowa.

Postępując w ten sposób – błądzi, gdyż okazuje zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzędom zajmowanym przez ludzi, którzy nieraz na to nie zasługują.

Wady Jego – to próżność i powierzchowność inteligencji przeciętnego światowca. Dobry mówca – . nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych.

Co go dręczy niepotrzebnie. Nieustannie dokucza mu obawa o to, że inni go os kują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać radości życia.

Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości – ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się – odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.

Jest subtelny i błyskotliwy, a praca jego może wydać doskonale rezultaty.

Czeka go powodzenie w każdym zawodzie, który wymaga stałych wysiłków i pracowitości – dzięki czemu może zdobyć bogactwo.

Okazuje duże ambicje życiowe, potrafi umiejętnie zawierać umowy i kontrakty oraz kierować dużymi przedsiębiorstwami. Ma zdolności do literatury, nauki i sztuki stosowanej. Gdyby się ograniczył w życiu do celów czysto praktycznych, jak np. do handlu lub przemysłu – osiągnie w nich doskonałe rezultaty. Gdy umysł jego wzniesie się w świat ducha – może osiągnąć wysoki rozwój twórczy i uświadomienie.

Zamiłowany w reformach – nie jest to bynajmniej człowiek powierzchowny lecz poszukiwacz głębi. Potrafi doskonale prowadzić jakieś spekulacje na wielką skalę i kierować przedsięwzięciami niezwykle skomplikowanymi.

Na co choruje. Jego wszelkie dolegliwości fizyczne powstają z depresji i melancholii, a stopniowo mogą się do tego dołączyć zaburzenia w systemie trawienia. Najlepszym lekarstwem przeciwdziałającym chorobom jest ufność, nadzieja oraz wesołe towarzystwo.

Gdy raz już poddał się swemu największemu wrogowi depresji – wówczas zmiana zajęcia i otoczenia może mu oddać wielkie usługi. W życiu nieraz ma zajęcia podwójnego rodzaju. Bardzo pracowity – może się wyróżnić w zakresie życia społecznego – jako szef administracji komunalnej lub państwowej i potrafi umiejętnie łagodzić antagonizmy społeczne. ·

Wie on dobrze, że tam, gdzie żyją większe zbiorowiska ludzkie, musi przeważać głos większości, a dzięki zdolności przekonywania – udaje mu się osiągnąć harmonię zarówno towarzyską jak i społeczną. Chętnie opiekuje się innymi i udziela im swych wskazówek.

Trudno jest rozbudzić jego entuzjazm, lecz gdy raz porwie się do czynu – wówczas jego rozmach potęguje się stopniowo, a kontakt z szerszy­ mi warstwami ludności powiększa jego siłę wewnętrzną i wiarę w zwycięstwo.

Toteż może się zdarzyć, że entuzjazm tłumu wyniesie tak urodzonego człowieka na czoło jakiegoś ruchu społecznego, który wyszedł z początkowych stadiów i dąży do osiągnięcia swego maksimum.

Wówczas – dzięki swemu taktowi i subtelności, jakie zachowuje na­ wet w najcięższych kryzysach – człowiek w dniu tym urodzony może zyskać uznanie ogólne i pochwały.

Może osiągnieć wyniesienie życiowe dzięki własnym wysiłkom i zasługom osobistym.

Umysł ma przenikliwy i badawczy – tworzy koncepcje subtelne i wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to bowiem czciciel intelektu, żądny poznania: studiuje chętnie dzieła poważne. Nie znosi wtrącania się niczyjego do swego życia, ale sam również nie miesza się do spraw innych ludzi.

Zazwyczaj jest bardzo staranny i ścisły w rachunkach finansowych i interesach, a obietnic swych dotrzymuje. Poczuwszy raz przyjaźń do kogoś – już jest dlań zawsze usposobiony życzliwie.

W rozmowie bardzo subtelny – okazuje dobrą pamięcią i zręcznie potrafi opowiadać różne historie. Umie być bardzo błyskotliwy – ale również może stać się niezwykle ponury i przybity.

Gdy jest wesół – oddaje się radości całą duszą. Lecz gdy jest nieszczęśliwy – czuje się nieszczęśliwszym od wszystkich ludzi razem wziętych. Co najciekawsze, że nieraz nie potrafi podać prawdziwej ·przyczyny swych zmartwień, odpowiadających ogromowi jego cierpienia.

Jest to pracownik zdolny i wytrwały – a mimo to przemęcza się szyb­ ko, gdyż pragnie dokonać kilku rzeczy naraz i przecenia swe siły.

Zdecydowany – jasno widzi przed sobą swój cel życiowy, a umysł je­ go jest przy tym niezwykle krytyczny. Idzie w życiu swoją drogą – wbrew wszelkim przeszkodom.

W swym dążeniu do rozwoju umysłowego może być nienasycony a okazując skłonności konserwatywne – . interesuje się wydarzeniami przeszłości.

Poczucie sprawiedliwości jest w nim rozwinięte dość silnie i chętnie uznaje czyjeś zasługi. Jednocześnie jest wymagający, a od swych pod władnych żąda wysiłków najwyższych.

Zarówno na stanowisku naczelnym jak i drugorzędnym okazuje dużą pracowitość. Z cierpliwością i dalekowidzącą ostrożnością pracuje i wysila się, aby osiągnąć powodzenie.

Kobieta w dniu tym urodzona chętnie oddaje przysługi innym. Jest bardzo wrażliwa i stara się zwalczać swe pesymistyczne tendencje. Bardzo jest uczuciowa w miłości, ale przebacza z trudnością. Boi się niedostatku.

Uczuciowy, namiętny może okazać zdolności literackie lub artystyczne.

Jest to natura miła, delikatna, o usposobieniu szlachetnym. Jego umysł jest głęboki i subtelny, a chociaż nieraz trzyma się ustalonych poglądów i ogólnie przyjętych wierzeń – trafnie rozumuje, przejawiając zdolność do koncentracji i logiczności.

Nierzadko taki człowiek obdarzony bywa jakimiś zdolnościami twórczymi, literackimi, muzycznymi, a wykazuje również zdolności do mechaniki.

Typ rozwinięty jest usposobiony filantropijnie; wierny, lojalny, poświęcający się, uprzejmy, wykazuje wytrwałość i umiejętność w dostosowywaniu się.

Przejawia w życiu dużo ostrożności, zwłaszcza w sprawach pieniężnych oraz w interesach wszelkiego rodzaju.

Może osiągnąć powodzenie na wyższych stanowiskach administracyjnych, w służbie państwowej, kierując jakimiś większymi przedsiębiorstwami, a dzięki swym doskonałym zdolnościom pedagogicznym może również z powodzeniem obrać karierę nauczyciela. Jego zdolności dyplomatyczne dopomagają mu w robieniu interesów.

Chociaż nie chce dać tego poznać po sobie – jest bardzo uczuciowy i namiętny.

Jego wadą największą jest temperament wyjątkowo zmysłowy, oddany miłości i rozkoszy. Nieraz też nie potrafi utrzymać na wodzy swych uczuć i namiętności, dopuszczając się różnych ekscesów, co może mu na­ wet zaszkodzić na zdrowiu.

Organizm jego bowiem niezbyt jest silny, a chociaż z wiekiem staje się mocniejszy, to jednak niezdolność do opanowania swych wzburzonych namiętności może go przyprawie o cierpienia.

Co mu grozi. Dzięki tej nieopanowanej uczuciowości o ile nie dostanie się w czyjeś ręce silne i pewne, które by potrafiły nim pokierować odpowiednio – może okazywać w życiu chwiejność, a nawet narazić na szwank swą sytuację życiową.

Jest dość wymowny, a styl jego jest wypracowany i ozdobny. Pragnie uniknąć wszelkich ograniczeń, lecz okazuje też dużo fatalizmu, poddając się w milczeniu losowi.

Jest pomysłowy i wytrwały: jego wysiłki mogą przynieść żniwo obfite.

Jest to człowiek stały, zdolny; życie jego jest uporządkowane i pożyteczne, namiętności opanowane a umysł wysoko rozwinięty.

Ostrożny, zamknięty w sobie – może na obcych robić wrażenie nie­ przyS1;ępnego a nawet pedanta. Lubuje się w tym co jest proste i szczere w naturze ludzkiej, a wszystko niejasne budzi w nim nieufność.

Bardzo się troszczy o to, aby inni go szanowali, cenili i okazywali mu swe zaufanie. Lecz sam – całkiem odwrotnie – jest nieufny i z trudem tylko obdarza kogoś swym zaufaniem.

, Zwraca on wielką uwagę na stosunki towarzyskie, a na przyjaciół wybiera sobie najchętniej osoby wybitne i majętne. Pamięta wszelkie daty i rocznice życia towarzyskiego i przy każdej okazji lubi brać udział w zebraniach i przyjęciach.

Potrafi bawić całe towarzystwo i jest mile widzianym gościem i sympatycznym gospodarzem.

Z szacunkiem odnosi się do autorytetów ogólnie przyjętych i do władzy, a specjalne upodobanie żywi do wspaniałego otoczenia. Jest to dlań wielką przykrością, gdy nie może się zdobyć na eleganckie ubranie, gdyż lubi swą stroną zewnętrzną działać na ludzi. Nie szczędzi wysiłków i za­ biegów, aby zawsze okazywać się na wysokości mody.

W poglądach swych nie wyróżnia się od innych i sympatyzuje ze zdaniem przyjętym ogólnie.

W stosunku do ludzi okazuje się nieraz ojcowski i pouczający. Jest urodzonym nauczycielem i wykazuje wielkie zdolności w tym kierunku. Co najdziwniejsze – uczniowie jego są mu bardzo oddani i robią postępy w naukach, pragnąc mu się przypodobać.

Ideały swe pragnie wcielić w życie i widzieć je zrealizowane w formie praktycznej.

Co mu grozi. Trudności życiowe z powodu długów i wierzycieli, od czego jednakże zawsze go wy tuje jakaś nieoczekiwana pomyślność.

Ostrożny, zręczny nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

Wytrwały, cierpliwy, chociaż potrafi dostosować się do warunków życiowych – stara się jednak zawsze wznieść ponad nie.

Jego ambicja bowiem nie daje mu spokoju i pobudza go do nieustannych wysiłków i nowych zamierzeń.

Stopniowo rozwija się, zdobywa wiedzę i mądrość życiową, wykazując również zdolności dyplomatyczne. Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć wszelkie przeszkody życiowe, których los nie szczędzi.

Praktyczny, oszczędny – jest dość skromny na zewnątrz – nieraz zamknięty w sobie i stara się nie okazywać swej wrażliwości innym. Dąży jednakże zawsze do osiągnięcia samodzielności, którą nie zawsze daje mu się zdobyć.

Jako mówca okazuje dużo zręczności, chociaż nie potrafi uniknąć szorstkości wysłowienia. Umysł jego jest bardzo elastyczny i ruchliwy; w najdrobniejsze szczegóły potrafi się troskliwie zagłębić. Prawy, nie sprzedajny, w poczynaniach swych jest dość ostrożny.

Wszystko to co jest w życiu błyszczące, świetnie przyciąga jego zainteresowanie. Lubi wspaniałe otoczenie, a jego natura nieraz okazuje też · skłonności do wszystkiego co fantastyczne, promienne, wesołe.

Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, jej produktami, rolnictwem, górnictwem lub przemysłem. Może być dobrym aktorem, wyższym urzędnikiem lub inżynierem.

Wady urodzin dnia tego to egoizm, samowola, przesadna gorliwość w pracy zarówno jak i zawziętość. Natura jego jest nierzadko pożądliwa i wykazuje silne tendencje do popuszczania sobie cugli.

Powinien się strzec uganiania się za błahostkami, gdyż może się to później okazać źródłem nieoczekiwanych niepowodzeń życiowych.

Organizm niezbyt mocny – wykazuje nieraz skłonności do zaziębień lub też reumatyzmu. Może się też przejawiać pewna tendencja do cierpień artretycznych. Predyspozycje chorobowe powstają najczęściej dzięki niedostatecznej przemianie materii lub też na tle zaziębień.

Na ogół urodziny te są szczęśliwe, zwłaszcza w drugiej połowie życia może mu się uśmiechnąć fortuna.

Uprzejmy, utalentowany kocha sztukę i wyróżnia się swymi zdolnościami.

Jest to człowiek o usposobieniu spokojnym, myślący, uprzejmy, utalentowany – natura słoneczna. Zachowanie jego jest łagodne i pokojowe.

Jednakże podrażniony i rozgniewany – może okazać niesłychaną surowość i potęgę, a jego siły wewnętrzne, ukryte w głębi duszy – przejawiają się dopiero wtedy w całej pełni, gdy go spotkają jakieś ciężkie przejścia.

Urodziny te potęgują idealizm i dają umiłowanie piękna. Taki człowiek jest łagodny – lecz niezachwiany, ustępliwy – nie pozwala się jednak ograniczać.

Umysł głęboki o pewnych skłonnościach mistycznych łączy się tu z naturą bardzo zmysłową – co stwarza niezwykłe napięcie psychiczne.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Ma ono usposobienie poważne i wydaje się być starsze, aniżeli jest w istocie. Zazwyczaj jest bardzo uświadomione, nieustannie bada i analizuje wszystko dookoła, zarówno jak i samego siebie – a jest przy tym dość bojaźliwe.

Stąd też nie należy mu nigdy opowiadać fantastycznych historii, gdyż mogłoby to spotęgować jeszcze więcej jego bojaźliwość.

Dziecko takie potrzebuje czułego otoczenia i uznania za swe wysiłki, czego nie należy mu odmawiać. Nieraz wykazuje przy tym tendencję do samotności i nie chce zadawać się ze swymi rówieśnikami.

‘W swych pracach szkolnych przejawia dużo zamiłowania i wytrwałości. Lubi towarzystwo starszych osób i pragnie im zawsze pomagać w pracy.

Gdy pobiera wykształcenie w zakładzie publicznym – towarzystwo kolegów wpływa nań dodatnio, dodaje mu energii i przedsiębiorczości. Z drugiej zaś strony kontakt z rówieśnikami pomaga takiemu dziecku do przezwyciężenia bojaźliwości i odrywa go od niepotrzebnego zagłębiania się w analizowaniu swych przeżyć, do czego wykazuje skłonności.

Ambitny, inteligentny, interesuje się przeszłością.

Umysł takiego człowieka jest rozwinięty i jasny, o ile otrzymał odpowiednie wykształcenie – może się okazać niezwykle pożytecznym, a nawet wybitnym członkiem społeczeństwa. Natura jego jest dość prosta i nieco szorstka, pozbawiona płytkości i powierzchowności przeciętnego życia zarówno jak i jego elegancji.

Usposobienie posiada dość nierówne – czasem jest niemiłe i smutne. Mimo pewnej szorstkości w zachowaniu się – natura jego jest prawdziwa, dobroduszna i uprzejma, a umysł bogato osażony.

Odczuwa silnie wartość tradycji historycznej i przeszłości, gdy chodzi o rozwój i postęp naprzód, wie on bowiem, iż ten rozwój bez nawiązania z przeszłością jest niemożliwy. Bywa również zwolennikiem starożytności i niezwykłych studiów.

W otoczeniu swym interesuje się wszystkim co dotyczy narodzin, małżeństwa i śmierci – jednakże ze strony czysto materialnej. To przy­ wiązanie do materii może spowodować dużą jednostronność, która może doprowadzić do upartego, nie poddającego się perswazji łudzenia samego siebie.

Ma zamiłowanie do życia wiejskiego. Nikt nie powątpiewa w jego prawość i ścisłość, ale ludziom bardziej zajętym wydaje on się pozbawiony wdzięku i mało elegancki.

Lubi dalekie przechadzki i sporty. Mało. jest ludzi, z którymi zadaje się na równej stopie: albo szuka obrony u potężniejszych, albo udziela opieki słabszym. W miłości potrafi być bardzo egoistyczny i nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że uczucie powinno hyc wzajemne. Zdaje się, że nie odczuwa prawdziwej zazdrości, lecz tylko gniew wobec tego, że może być czegoś pozbawiony, niewierność wydaje mu się po prostu kradzieżą.

W dzieciństwie nieraz jest słaby i pozbawiony siły odpornej. Pierwsze lata jego życia to zazwyczaj najgorszy okres. ·

Gdy jednak przeminie ten czas niebezpieczny – wówczas potęgują się widoki na osiągnięcie późnego wieku. W latach późniejszych staje się zazwyczaj usposobiony patriarchalnie, a jednocześnie osiąga najwyższy punkt swej kariery. Może wówczas okazywać usposobienie łagodne, a jako kontrast do siebie samego – szuka wesołego i przyjemnego towarzystwa.

Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny od zasad swych nie odstępuje.

Pilny, gorliwy, ostrożny – działa ze spokojem, powagą, cierpliwością. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a intelekt jest ekscentryczny, nie podobny do umysłu innych ludzi. Dlatego też nierzadko wydaje się swe­ mu otoczeniu dziwaczny. Zawsze jest świadomy i doskonale orientuje się w sobie samym. Jego świadomość jest dojrzała i jasna.

Nie traci nigdy z oczu swej drogi w życiu i zazwyczaj udaje mu się osiągnąć swe cele. Wszelkimi jego poczynaniami rządzą zasady ścisłe i stałe, które w życiu stosuje z precyzją i pewnością powodzenia. Jest to bowiem zawsze charakter niezależny, obdarzony wiarą w siebie i zdecydowaniem oraz wytrwałością. Lubi dalekie podróże, odkrycia, nieraz też interesuje się astronomią. Jego droga życiowa jest usiana szeregiem pomyślności, a wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem.

Pośród ludzi urodzonych w tym dniu możemy odróżnić dwa typy: je­ den jest pochłonięty całkowicie ambicjami życiowymi – drugi zaś oddający się kontemplacji – wytrwały i czysty. Mężczyzna pragnie opiekować się innymi i patronować im, kobieta zaś nieraz z wdziękiem i czułością podkreśla swą słabość i potrzebę męskiej pomocy. Można powiedzieć ogólnie, że w mężczyźnie urodzonym tego dnia przeważa ambicja, u kobiety zaś silnie zarysowuje się zdolność dostosowywania się do warunków i otoczenia. Może to posunąć się tak daleko, że kobieta tak urodzona nie potrafi skupić się i rozwinąć w sobie jakiegoś specjalnego kierunku dążeń życiowych.

Lecz nawet i w tych wypadkach, gdy wydaje się, że pragnie ona tylko wszystkim się przypodobać – w gruncie rzeczy ma na celu powodzenie towarzyskie i uznanie. Nie szczędzi sobie żadnego wysiłku i potrafi poruszyć wszelkie możliwości, aby tylko zapewnić karierę swemu mężowi, bratu, ojcu lub synowi. Sprawy miłosne interesują ją specjalnie w tym wypadku, gdy mogą się zakończyć stosownym małżeństwem.

Gdy już wreszcie uda jej się w wieku późniejszym ułożyć pomyślnie życie swych synów i córek – zwraca wówczas swą uwagę na dzieci krewnych .i znajomych. Ponieważ miłość i małżeństwo odegrało wielką rolę w jej życiu – pragnie roztaczać jak największą aktywność w tym kierunku.

Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym umie z powodzeniem godzić zwaśnionych przyjaciół, układać nowe związki, usuwać nieporozumienia i łagodzić kwasy rodzinne.

Dobry mówca, zwolennik propagandy lubi władzę, autorytet i stanowisko dominujące.

Tendencje takie zaznaczają się w nim od lat najwcześniejszych. Najbliższym krewnym od razu daje się to we znaki i reagują na to odpowiednio – rzecz prosta – na skutek czego już wcześnie, przed wejściem w życie musi zacząć się uczyć powściągania swych apetytów i ambicji.

Chęć dokonania czegoś wybitnego i dążenie do zdobywania środków materialnych są dlań wielce charakterystyczne. Wierzy w siebie, zna swą siłę, a wiedzę swą pragnie zastosować praktycznie. .

Ma jednak zawsze na oku bezpośrednią korzyść i zyski: każdą wiadomość zdobytą pragnie wykorzystać dla własnego użytku. Gdy lata mijają, a on nie jest w stanie zrobić kariery lub też majątek jego wydaje mu się niedostateczny – odczuwa żywe niezadowolenie.

Jest to urodzony mówca, zwolennik propagandy, przekonywania innych o konieczności poddania się prawu i obrzędom ogólnie przyjętym; okazuje też zdolności konstrukcyjne i wynalazcze.

Chętnie opiekuje się innymi, przejmuje za nich odpowiedzialność, odgrywając z miłowaniem rolę opatrznościową i występując nieraz na­ wet jako rzecznik sił wyższych.

Jego zalety najlepiej się uwydatniają przy pracy poważnej – może być dobrym nauczycielem, nadzorcą, inspektorem, zarządzającym, detektywem.

Wady, jakie może wykazywać – to pewna skrytość i melancholijność. Jego bystrość umysłowa jest znaczna; błyskawicznie zauważy słabe strony innych ludzi i potrafi natychmiast odpowiednio je wykorzystać, co potęguje się z wiekiem. Typ nierozwinięty wykazuje zbytni materializm. Jego rozmyślania i projekty skierowane są wówczas do wykorzystania okazji życiowych. Nie jest w stanie wykonywać jakiejś pracy o ile nie widzi z niej natychmiastowego i dużego pożytku.

Droga życiowa takiego człowieka nie jest łatwa, musi on przechodzić różne trudne sytuacje i zwalczać przeciwieństwa – wreszcie osiąga jednak zazwyczaj cel, jaki sobie wytknął w życiu. Jego skłonność i upodobania są dość proste. Jest to człowiek przyjemny, pracowity, myślący poważnie, którego umysł nie pozbawiony jest spokoju.

Pragnie oddziaływać na innych i dać im odczuwać swe wpływy.

Jest to natura pełna ambicji i dążeń wysokich. Nie zawsze jednak może zrealizować swe zamierzenia, gdyż przeszkodzi mu w tym najczęściej siła obca, na którą wpłynąć nie jest w stanie.

Dzięki swym zdolnościom i dzięki pozycji życiowej powołany jest do tego, aby hyc kierownikiem lub przywódcą zrzeszeń, towarzystw lub na­ wet społeczeństwa.

Działa niezwykle szybko i postępuje prosto do celu. Obdarzony jest również zdolnością koncentracji, a mimo to daleki może być od osiągnięcia swych celów i spełnienia się jego ambicji.

Umysł jego chociaż bardzo bystry – skłonny jest do pesymizmu i dopatrywania się wszędzie stron ciemnych.

Wady jego – to niewiara w siebie i egoizm. Mówi nieraz zbyt wiele i przesadza swe troski i kłopoty.

Nie wybucha gniewem pospiesznie – lecz gdy się narusza jego prawa lub interesu – wpada w pasję i może się stać w swych groźbach zawzięty. Zresztą wszystko w jego życiu zależy od stanowiska w jakim się urodził oraz od dziedziczności – dąży bowiem ślepo za odziedziczonymi impulsami i najczęściej nie potrafi się umiejętnie dostosowywać do innych oraz okazywać potrzebnej dyskrecji.

Co mu grozi. Idąc za głosem opinii tłumów i szukając poklasku mas – oddala się od swych celów życiowych i wchodzi na bezdroża przez co całe życie może stać się nienaturalne. Nie osiągnie wówczas swych zamierzeń i celów.

Może s ę zdarzyć, iż w życiu będzie ulegać złudzeniom, przy czym je­ go nadzieje będą wielkie, lecz rezultaty wysiłków nieznaczne.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Uwaga wychowawców powinna być ·skierowana na to, aby pragnienia takiego dziecka i jego po­ żądania były jak najprostsze, a zachowanie się naturalne. Ma ono bo­ wiem zamiłowanie do zewnętrznej ostentacji, które może się szybko wy­ rodzić w upodobania wulgarne, zwłaszcza pod wpływem nieodpowiedniego towarzystwa.

Niezależny myślowo – interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.

Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami.

Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawie na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraźnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju.

Toteż niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazie w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego.

Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy.. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu nie­ możności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym – zachowują się biernie, dając się unosie falom życia.

Typ wyższy, bardziej rozwinięty – stara się odrzucie od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie.

Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższą naturę – staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą.

Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół.

Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym. Nieraz te objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią w ogóle.

Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się po­ zostawi samego pośród pięknej przyrody.

Na małżeństwie specjalnie-mu nie zależy – a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.

Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

Jest to zwolennik postępu, humanitaryzmu, braterstwa ludów, chętnie biorący udział we wszelkiej’ pracy społecznej, popierający ruch polityczny, · jednak tylko w granicach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień.

Myślący, zręczny, bystry – wykazuje niezwykłą intuicję, która pozwala mu łatwo określać i przenikać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympatyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwości i wytrwały.

Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obietnic.

Ciało jego zbudowane jest zazwyczaj dość mocno, a cera ma zabarwienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne – ale nie przyniosą mu wielkich korzyści.

Jaka kariera jest dla niego najlepsza. Największe powodzenie może osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiej wszelkiego rodzaju. Może być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglądy, których jego otoczenie niejednokrotnie zrozumieć nie jest w stanie. Powiedzie mu się również we wszelkich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i w ogóle w większych przedsiębiorstwach.

Wady tych urodzin – to niezdecydowanie, kaprysy, chęć wyodrębnienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nie­ raz przypisuje nadmierne znaczenie formom zewnętrznym wykazując przy tym egoizm i przewrotność.

Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu – nieraz u niego występuje depresja.

Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może, się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.

Lojalny, staranny zna się na ludziach i ma stale poglądy.

Zarówno w sprawach uczuciowych jak i w stosunkach życiowych okazuje dużą lojalność, poddając się chętnie obowiązkom i nakazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar – toteż chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności.

Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ataków wrogów okazuje dużo wytrwałości. Zwycięża ich powoli i cierpli­ wie. Jego charakter jest jednak bardzo wrażliwy i zmienny.

Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupie na swej pracy. Życie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadającymi duży majątek i władzę.

Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzyskać popularność u swego otoczenia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdrowiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody.

Ma on nieraz jakieś ważne z dania do spełnienia. W życiu zazwyczaj nieźle mu się wiedzie. Stopniowo wznosi się na stanowisko pomyślne pod względem życiowym.

Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplomacji, a także w lotnictwie, elektro – technice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona.

Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orientuje się w sytuacjach życiowych – nie jest wolny od jednostronności.

Czyny swe obmyśla naprzód bardzo starannie, przy czym nieraz zachowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwyciężenia trudności danej sytuacji. Raz jednak zdecydowawszy · się na coś i obrawszy słuszny kierunek – trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustępstwa.

Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzyga, kierując się rozsądkiem i zgodnie ze swymi ideałami.

Optymistycznie nastrojony potrafi być miły i podobać się swemu otoczeniu.

Czuły, ciekawy, inteligentny – zręcznie układa różne projekty, mające zapewnić. mu powodzenie. Wesoły, towarzyski i dość oryginalny – ma zamiłowania literackie a lubi przy tym spory i dyskusje.

Ma on dobre zamiary, a jego usposobienie jest myślące i kontemplacyjne. W jego naturze jest przy tym dość dużo władczości, a wola jest zazwyczaj dość silna. Potrafi rozkazywać innym, gdy zajdzie tego potrzeba, pragnie się wybić i zrobić karierę, okazując instynkt do interesów.

Jego myśli zarówno jak i uczucia są bardzo ruchliwe. Jest bardzo wrażliwy na stosunki towarzyskie, chętnie współdziała z arystokracją i zawiera małżeństwa z osobami wyżej od siebie stojącymi pod względem towarzyskim.

Nieraz trochę zarozumiały lub zmienny, zdolny jest jednak do dyskrecji. Może osiągnąć powodzenie jako literat. Pełen przyjemnego optymizmu – zręcznie wyraża swe myśli, okazując przy tym zdolności dekoracyjne unikając jednak starannie głębi.

. Wprawdzie natura takiego człowieka jest sympatyczna – jednakże w dość dużym stopniu jest on tylko odbiciem swego otoczenia. Już bardzo wcześnie zapowiada się jako geniusz – lecz prawie nigdy nim nie zostaje. Czego się strzec winien. Człowiekowi urodzonemu dzisiaj grożą nie­ bezpieczeństwa moralne – całkowitego pogrążenia się w egoizmie, karesach, igraszkach, co w skutkach może doprowadzić również do powikłań i komplikacji życiowych.

Igra on z uczuciami, a ulega namiętnościom. Być może, że ten jego egotyzm jest tylko przykrywką słabości wewnętrznej, która nie jest w stanie oprzeć się zmysłom.

W pierwszej części swego życia przeważnie jest biedny, lecz później stan majątkowy poprawia się stopniowo. Żyje zazwyczaj długo, a pod koniec życia zdobywa zaszczyty i odznaczenia.

Kobieta urodzona w tym dniu jest stała, prawa i liberalna. Przedsiębierze dalsze podróże, a w życiu rodzinnym spotykają ją nieraz przykrości. Dzieci zazwyczaj ma niewiele.

Jego projekty i zamiary sięgają bardzo daleko.

Ma niewątpliwie zdolności do interesów i w tej dziedzinie obfituje w oryginalne pomysły, zwłaszcza pod względem ograniczenia kosztów produkcji co może mu zapewnić powodzenie materialne.

Rozmowny – lubi konwersację, a zwłaszcza dowodzenie sprawia mu przyjemność. Jednak w sporach i dyskusjach łatwo się zapala i traci panowanie nad sobą. Z przyjemnością odkrywa wady innych ludzi.

Pod wpływem jakiegoś nastroju lub fantazji potrafi być niezwykle szczodry, obdarzając obficie wówczas, gdy nikt inny nic dać nie chce. W innym natomiast wypadku, gdy wszyscy się na coś składają – nic nie chce ze swej strony poświęcić. Do jego wad bowiem należy również chęć przeciwstawienia się innym oraz pożądanie oryginalności za wszelką cenę.

Wadą jego jest także pewna zarozumiałość i to zarówno pod względem intelektualnym jak i ogólno życiowym. Pożąda triumfów i uznania. W czynach swych jest nieraz bardzo oryginalny i zdecydowany – czasem jednak potrafi być wyjątkowo zacięty i uparty. Nadmiernie krytyczny, kapryśny – jednocześnie jest wesoły i nie pozbawiony dowcipu.

Zręczny, obrotny, wykazuje zdolności satyryczne.

Okazuje zarówno zdolności do pracy ręcznej jak i umysłowej, a zwłaszcza może się wyróżnić w dziedzinie pedagogicznej, dzięki swym zdolnościom nauczania. Może też osiągnąć doskonałe rezultaty jako przywódca umysłowy i kierownik innych ludzi, podróżnik, duchowny, a również i rzemieślnik.

W związku z zawodem odbywa nieraz dalsze podróże. Wszystko co jest ni zwykłe, niecodzienne, ekscentryczne, a także i abstrakcyjne – interesuje go więcej aniżeli przeżycia czysto materialne i proza codzienne­ go życia.

Kobieta urodzona dnia tego z powodzeniem potrafi zarządzać wielkim gospodarstwem, pensjonatem, hotelem; wiedzie jej się w spekulacjach zarówno jak i we wszelkich przedsiębiorstwach związanych z ro­ zrywkami.

Mężczyzna jest ścisły, metodyczny, wynalazczy i potrafi wszystko obliczać i kalkulować na zimno. Lubi zajmować się działalnością filantropijną. Gdy jednak przyjdzie do wniosku, że to szkodzi jego własnym interesom – szybko się z niej wycofuje.

W miłości i małżeństwie nieraz narażony jest na przykrości.

Niechaj nie rozprasza się niepotrzebnie.

Usposobiony dość filozoficznie, wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to intelektualista, idący z postępem czasu, a nierzadko interesujący się również wszystkim co niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne.

Cierpliwy, wierny, doskonale orientuje się w charakterach ludzkich, a jego sympatie i antypatie są bardzo wyraźne i silnie się w życiu zaznacza­ ją.

Mimo swój intelektualizm – w życiu trzyma się raczej faktów aniżeli teorii. Dużo można z nim zrobić uprzejmością i łagodnością – ale zazwyczaj nie chce spełniać cudzych rozkazów i nie pozwala sobą powodować.

Jest to charakter najsilniejszy – ale jednocześnie i najsłabszy. Posiada bowiem wielkie wrodzone zdolności, jakich sobie nawet nie uświadamia, a gdyby potrafił je rozwinąć w pełni – stałby się niezwykle pożytecznym członkiem społeczeństwa. Jednakże najczęściej to nie następuje. Nierozwinięty – taki człowiek jest zmienny, poddaje się rozlicznym impulsom i przemijającym pożądaniom. Ciągle wówczas radzi się innych i czyni to nawet wtedy, gdy chodzi o drobiazgi – ale rad tych w życiu swym nie stosuje. Bardzo uprzejmie za­ pytuje o jakąś kwestię, lecz zaraz zapomina o usłyszanej odpowiedzi.

Ma zdolności do przenikania zamysłów innych ludzi – lecz nie posiada umiejętności skutecznego bronienia swych interesów w najzwyklejszych sprawach życiowych. Chociaż ma najrozmaitsze zdolności – bywa jednak tak leniwy lub nie potrafiący się skupić, że te wielkie dary duchowe zostają najczęściej marnotrawnie w życiu rozproszone, a nawet nieraz ulegają zatraceniu. Co mu grozi. Stanie się ofiarą swej własnej niedyskrecji.

Grożą mu zazwyczaj niebezpieczeństwa tam, gdzie się tego najmniej

·spodziewa. Specjalnie mogą go dotknąć przykrości życiowe przez kobiety i w związku z wojną jak i z bronią w ogóle.

Poznanie prawdy nie łączy się u niego bynajmniej z czynami w życiu praktycznym. Natura jego jest impulsywna i uparta, co doprowadzić go może do poważnych konfliktów z innymi.

O co się powinien starać. Aby się nauczyć dotrzymywania swych obietnic, unikać wahania się, kaprysów, zwlekania i odkładania do jutra. Powinien również dążyć do tego, aby przezwyciężyć swą nadmierną wrażliwość.

Oryginalny, samodzielny nie potwala się ograniczać. Nie znosi złośliwości.

Jest to natura władcza, niezależna a nade wszystko ceni swą niepodleg­łość i nie chce znosić ograniczeń ani też poddawać się przymusowi.

Taki człowiek może daleko więcej zrobić dla ludzi, gdy ma pozostawioną zupełną swobodę działania i opiera się na własnych siłach jedynie, aniżeli gdy jest związany z niepomyślnymi warunkami życiowymi i przez nie ograniczany.

Zuchwały, władczy – niełatwo ustępuje w walce. A przy tym jest wyczekujący i nieraz zachowuje się biernie, czekając na rozstrzygnięcie po­ myślne dla siebie skomplikowanych sytuacja życiowych.

Trudno go oszukać, gdyż przenika łatwo ludzkie charaktery. Do jego specjalnych właściwości należy doskonałe orientowanie się w chorobach innych ludzi, dzięki czemu może zostać dobrym medykiem. Trafnie zda­ je sobie sprawę z najbardziej zawikłanych sytuacji życiowych.

Zawód dlań najlepszy taki który wymaga koncentracji umysłowej i stałej pracy wytrwałej. Największe jednak rezultaty osiągnie w karierze intelektualnej: jako artysta, literat, muzyk, wynalazca.

Trzeba dodać, że człowiek. urodzony dnia tego jest niezwykle wrażliwy i nie znosi żadnych złośliwości. Niełatwo go rozgniewać, ale najszybciej reaguje na szyderstwo.

Wady, jakie powinien starać się przezwyciężyć – to niezdecydowanie, rozproszenie, zbytni pośpiech lub spóźnianie się do zajęcia. Często ·nie jest z siebie zadowolony i chętnie wszystko odkłada do innego razu.

Kobieta urodzona w tym dniu troszczy się o zdobycie majątku i nie­ raz denerwuje z powodu stanu interesów, lokaty kapitałów lub też zdania innych osób osobie. Jest ona bowiem niezwykle wrażliwa na opinię.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta troszczą się wielce o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowej, jak i o powagę swego autorytetu.

Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.

Silny, władczy – posiada znaczne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie przeciwieństwa i przeszkody.

Jest to człowiek nieustraszony o szerokich poglądach i wszechstronnych zainteresowaniach.

W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny – zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. -W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posuwa się naprzód.

Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko.

Nie zawsze jest logiczny – i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje dookoła.

Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy – wówczas przenika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamieniom zmysłów.

Wytrwały, gruntowny – ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynie do jego rozwoju duchowego.

Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpowszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby otoczenie odpowiadało jego ideałom. Lecz umysł je­ go jest zbyt energiczny i nadmiernie krytyczny – co budzi niechęć i antagonizm innych ludzi.

Działanie jego odznacza się w życiu wielką szybkością akcji i prostolinijnością wykonania.

Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi – a mogą mu się również dać we znaki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u kobiet urodzonych dnia tego.

W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej następuje poprawa sytuacji życiowej. Małżeństwo zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale. Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skierowana na tory fałszywe.

Subtelny, intuicyjny wyróżnia się swym wrodzonym poczuciem humoru.

Interesuje się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lotnictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przy­ rody – zwierząt i roślin podobnie jak i ludzi.

Z przyjemnością spogląda w przeszłość, wykazując nieraz zamiłowania archeologiczne. Z chęcią dopomaga potrzebującym, a przyczynia się też chętnie do rozwoju młodzieży.

W miłości okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić.

Nieraz w sytuacjach najhardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco.

Znając doskonale ludzi – chwyta od razu ich śmieszne strony i słabostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośliwości – mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporozumienia.

Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdolności organizacyjne – czy do dobrego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie.

Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedną całość swych myśli i czynów. Może się tak zdarzyć, iż w życiu osiągnie wyniesienie dzięki swym wrogom, którzy – niechcący – przyczynią się pośrednio do jego kariery.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzymywania raz uczynionych obietnic.

Dusza jego jest bardzo subtelna – potrafi być ujmującym i podobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprzeciwia się mu – może stać się niespokojne, nadmiernie krytyczne, drażliwe.

N a szlachetność i szczerość odpowiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów. Otoczenie takie­ go dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.

Mimo swą oryginalność wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych.

Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyjny – lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wielkie umiłowanie ludzkości i jej ideałów.

Ma dużo taktu i wielką łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sferach towarzyskich. Nastroje pesymistyczne i smutne szybko się zmieniają u niego na stany pełne radości, ufności i wiary.

Więcej posiada siły i energii aniżeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie; sprowadza to w skutkach niebezpieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna – sam on nie jest w stanie się w nich zorientować -,- chociaż jasne są dla wszystkich.

Wrogowie jego są złośliwi i gwałtowni, a przyjaciele – wielce pomocni, okazują mu swe poparcie zarówno radą jak i majątkiem. Osoby wy­ bitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem.

Jest to człowiek energiczny lecz pozbawiony zdolności przewidywania. Jego stanowisko życiowe podlega rozmaitym alternatywom – wy­ niesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieoczekiwanej pomocy – da sobie zawsze radę i odzyska utraconą pozycję.

Czego się strzec winien. Aby nie był chaotyczny i niezrozumiały dla innych.

Jego największą wadą jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealnymi. Cóż z tego, że jego światopogląd jest szeroki skoro na niższych stadiach swego rozwoju nie potrafi się zorientować w najprostszych sytuacjach życiowych, okazując zadziwiającą krótkowzroczność.

Zabiera się do roboty z całą sumiennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wielką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń